Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2019 modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

El servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF s’ofereix a tots els membres de la comunitat universitària i a aquelles altres persones expressament autoritzades. La seva reglamentació té com a objectiu potenciar l’ús dels fons documentals propis de la UPF o, mitjançant el préstec consorciat (PUC), dels fons documentals de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), tot garantint-ne la conservació amb les màximes garanties.

Article 1. Objectiu

1.1. El servei de préstec de documents que s’ofereix a la Biblioteca/CRAI de la Universitat Pompeu Fabra té com a finalitat posar a disposició dels usuaris aquells documents que necessitin per desenvolupar la seva activitat universitària (estudi, docència, recerca, etc.).

1.2. Per fer possible aquest objectiu, s’articulen dues maneres d’accedir als documents: 

1.2.1. Préstec de documents

El servei de préstec té com a objectiu que els usuaris puguin utilitzar els documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF o de les altres institucions membres del CSUC, en les millors condicions i d’acord amb les seves necessitats informatives. Es fa per dues vies:

 • El préstec de documents de la UPF és un servei que s’ofereix a tots els membres de la comunitat UPF. Comprèn el fons bibliogràfic en qualsevol suport físic.
 • El préstec consorciat (PUC) és un servei de préstec de documents en qualsevol suport físic que s’ofereix als membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF.

1.2.2. Préstec interbibliotecari (PI)

El servei de préstec interbibliotecari té com a objectiu que la Biblioteca/CRAI pugui obtenir aquells documents de què no disposa per tal de subministrar-los als usuaris que els necessiten. Comprèn tant el préstec de documents originals com l’obtenció de còpies. En correspondència, facilita a altres biblioteques el préstec o la còpia de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

 Article 2. Usuaris

2.1. Usuaris del servei de préstec de documents 

2.1.1. Per part de la UPF, tenen la condició d’usuaris del servei de préstec de documents els estudiants de la Universitat, tant si ho són d’estudis oficials com de propis; el personal docent i investigador; el personal d’administració i serveis i aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei de préstec de documents.

2.1.2. Les autoritzacions poden ser temporals o indefinides. Les autoritzacions temporals, les concedeixen els caps de la Biblioteca/CRAI, i les indefinides, la Direcció de la Biblioteca. Les autoritzacions tenen caràcter revocable. Les autoritzacions derivades de conveni o acord estaran subjectes a la vigència del conveni o acord corresponent.

2.1.3. Són usuaris del PUC els membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF, i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID (Biblioteques, Informació i Documentació) del CSUC, i que pertanyen a les tipologies següents: estudiants de grau, de postgrau, de màster i doctorands; personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya; personal d’administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya, i altres usuaris autoritzats per aquestes institucions.

2.2. Usuaris del servei de préstec interbibliotecari

2.2.1. Quan la Biblioteca/CRAI actua com a sol·licitant, tenen la condició d’usuaris del servei de préstec interbibliotecari els estudiants de la Universitat, tant si ho són d’estudis oficials com de propis; el personal docent i investigador; el personal d’administració i serveis, i aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyen a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei de préstec interbibliotecari.

2.2.2. Quan la Biblioteca/CRAI actua com a prestadora, ho fa sempre amb caràcter institucional, tant a sol·licitud de les biblioteques del CSUC, en el marc del seu acord de préstec interbibliotecari, com a sol·licitud de les biblioteques de la xarxa REBIUN (biblioteques universitàries espanyoles) o d’altres biblioteques i institucions, públiques o privades, nacionals i internacionals.

Article 3. Formalització de les sol·licituds i validació dels usuaris

3.1. Préstec de documents de la UPF

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del catàleg de la UPF o bé retirar-los directament de la prestatgeria. Per fer la reserva, els usuaris s’han de validar en el sistema informàtic amb la seva clau i contrasenya UPF. Per formalitzar el préstec dels documents, han de presentar el carnet de la Universitat o un document identificatiu substitutiu.

3.2. Préstec consorciat (PUC)

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del catàleg col·lectiu o bé anar presencialment a la biblioteca de la institució propietària del document (préstec in situ). Per fer la reserva, els usuaris s’han de validar en el sistema informàtic amb la clau i contrasenya de la seva institució. 

Per formalitzar el préstec dels documents, els usuaris han de presentar el carnet de la seva institució, tant si els retiren en la seva biblioteca com si ho fan en la biblioteca de la institució propietària del document.

3.3. Préstec interbibliotecari

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del formulari en línia de préstec interbibliotecari, on s’han de validar amb la seva clau i contrasenya UPF.

En cas que no formin part de la comunitat UPF, han de sol·licitar prèviament la seva clau i contrasenya des de l’aplicació de préstec interbibliotecari.

Article 4. Documents de la UPF amb limitacions de préstec

La majoria de documents que formen part del fons bibliogràfic de la Biblioteca/CRAI estan disponibles per al préstec.

Amb l’objectiu de garantir-ne una correcta conservació o de facilitar-ne un ús més intensiu, s’apliquen mesures de limitació per al préstec: uns documents en queden exclosos i d’altres tenen reduccions dels terminis o alguna restricció quant a la disponibilitat.

4.1. Documents exclosos de préstec

Els documents exclosos de préstec són els següents:

a) Documents antics, rars i preciosos.

b) Tesis, tesines, treballs i projectes de fi de carrera no publicats.

c) Documents de col·leccions singulars.

d) Els documents amb préstec reduït (art. 4.2) estan exclosos per al PUC.

e) Documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de ser exclosos del servei de préstec.

4.2. Documents amb préstec reduït 

Hi ha un conjunt de documents que tenen alguna reducció de préstec per als usuaris UPF. Són els següents:

a) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles, materials cartogràfics i similars).

b) Documents de bibliografia recomanada. 

c) Publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars), que poden treure en préstec el professorat i el personal investigador.

d) Alguns dels documents audiovisuals.

e) Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.

f) Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca/CRAI només té un exemplar.

g) Documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de tenir uns terminis de préstec reduït.

Article 5. Condicions del préstec

5.1. Préstec de documents de la UPF

5.1.1. Nombre de documents

El nombre de documents que els usuaris descrits en l’article 2.1 poden tenir simultàniament en préstec són:

–Estudiants de grau de la UPF: deu (10) documents de la UPF

–Estudiants de postgrau de la UPF: trenta (30) documents de la UPF

–Personal docent i investigador de la UPF: seixanta (60) documents de la UPF

–Personal d’administració i serveis de la UPF: deu (10) documents de la UPF

–Persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert un conveni o un acord: deu (10) documents de la UPF

–Usuaris de les institucions del CSUC i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID del CSUC: deu (10) documents (per al conjunt del PUC)

5.1.2. Modalitats, terminis i renovacions de préstec 

5.1.2.1. Modalitat habitual

– Préstec de vint-i-un (21) dies:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris.
 • S’aplica a tots els documents que no tenen cap limitació per al préstec.

– Préstec de set (7) dies:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris de la UPF; no aplicable al PUC.
 • S’aplica als documents de bibliografia recomanada (apartat b) de
  l’article 4.2.

– Préstec d’un (1) dia:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris de la UPF; no aplicable al PUC.
 • S’aplica als documents especificats en l’article 4.2, llevat dels de l’apartat b).
 • Aquests préstecs s’han de retornar, com a màxim, durant el primer dia laborable posterior al dia que s’ha fet el préstec.

Els préstecs fets segons la modalitat habitual es poden renovar fins a sis (6) vegades si els documents no han estat sol·licitats per altres usuaris i sempre que les renovacions es facin dins del termini de préstec.

5.1.2.2. Modalitats específiques per al personal docent i investigador de la UPF

 1. Dipòsit:

– Té un termini de préstec d’un (1) any.

– S'aplica a tots els documents que no tenen limitació per al préstec.

– Els documents en dipòsit, quan hagin superat els vint-i-un (21) dies de préstec, poden ser sol·licitats pel personal de la Biblioteca/CRAI si altres usuaris els demanen en préstec. El personal docent i investigador té un termini màxim de quatre (4) dies per tornar el document, que se li retornarà si ho sol·licita i un cop hagi finalitzat el préstec als altres usuaris, que no poden renovar-lo.

– Aquests préstecs poden ser renovats per terminis d’un màxim d’un (1) any.

 1. Fons de recerca:

– Té un termini de préstec de dos (2) anys.

– S’aplica als documents adquirits amb ajuts de recerca, que poden quedar en préstec a càrrec del personal docent i investigador responsable de l'ajut. Aquests documents no són reservables per altres usuaris.

– Aquests préstecs poden ser renovats per terminis d'un màxim de dos (2) anys.

5.2. Préstec consorciat (PUC)

S’ofereix als membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF, i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID (Biblioteques, Informació i Documentació) del CSUC (art. 2.1.2).

Cada institució determina quins documents exclou del préstec consorciat per raons d’ús, de preservació, relacionades amb drets d’autor o d’altres.

Les condicions del PUC són les següents:

– Deu (10) documents en préstec: s’hi inclouen tant els que l’usuari ha sol·licitat o tingui en préstec per PUC com els que ja hagi retornat i s’estiguin enviant a la biblioteca propietària.

– El termini de préstec és de vint-i-un (21) dies.

– Sis (6) renovacions per document: les renovacions es poden fer sempre que els documents no hagin estat reservats per altres usuaris i es facin dins del termini de préstec.

5.3. Préstec interbibliotecari

5.3.1. Documents rebuts d’altres biblioteques

5.3.1.1. Els documents rebuts mitjançant el servei de préstec interbibliotecari tenen diferent disponibilitat segons siguin originals o reproduccions d'originals:

a) Documents originals: aquests documents són prestats per altres centres a la Biblioteca/CRAI de la UPF, i no als usuaris. La biblioteca prestadora és la que determina les condicions d’ús dels documents, tant pel que fa al període de disponibilitat com pel que fa a la consulta i a la reproducció dels documents, a les renovacions, etc. La Biblioteca/CRAI de la UPF n’informa els usuaris en cada cas. 

b) Documents que són reproduccions d’originals: aquests documents, llevat del cas de les tesis, passen a ser propietat dels usuaris que els han sol·licitat. La Biblioteca/CRAI pot guardar-ne còpia si els considera d’interès per a la Universitat. 

5.3.1.2. Els usuaris han de respectar la normativa legal vigent pel que fa a la propietat intel·lectual dels documents originals o reproduccions rebudes en préstec.

5.3.2. Documents servits a altres biblioteques

5.3.2.1. La Biblioteca/CRAI, quan actua com a centre prestador, rep les peticions de préstec d’altres biblioteques, i proporciona els documents sol·licitats sempre que s’ajustin a les normes d’aquest reglament.

5.3.2.2. Quan els documents sol·licitats pertanyin a alguna de les tipologies relacionades en l'article 4, Documents de la UPF amb limitacions de préstec, la Biblioteca/CRAI  pot servir-los mitjançant còpia dels originals, sempre que ho permetin les condicions físiques, els drets de propietat intel·lectual o altres circumstàncies. 

5.3.2.3. La durada del préstec per a documents prestats a altres centres és de quaranta-cinc (45) dies naturals a partir de la seva data de sortida, i han de ser retornats dins d'aquest termini.

5.3.3. Tarifes

La utilització del servei de préstec interbibliotecari està sotmesa al pagament de les tarifes aprovades anualment pels òrgans de govern competents i publicades a la web de la Universitat, tant si la Biblioteca actua en qualitat de centre peticionari com de centre prestador. 

Article 6. Documents no retornats o retornats malmesos

6.1. Els usuaris que reben documents en préstec han de vetllar per la seva integritat i la seva bona conservació.

6.2. Els usuaris tenen l’obligació de retornar els documents quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tinguin autoritzada cap renovació, i en les mateixes condicions físiques en què se’ls hagin prestat.

6.3. En cas que els documents no es retornin en la data establerta:

 • Mentre duri el retard, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents, així com del servei de préstec d’ordinadors portàtils.
 • A partir de la data de devolució dels documents amb retard, s’aplica un (1) dia de bloqueig per cada document i per cada dia de retard. Els dies de bloqueig es compten per dies naturals. 

6.4. En cas d’impossibilitat de retornar els documents o si es retornen malmesos, els usuaris han de restituir-los per exemplars de la mateixa edició. Si els documents que s’han de restituir estan exhaurits, els usuaris n’han d’adquirir d’altres de característiques similars. Fins que això no es compleixi, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents i del servei de préstec de portàtils, amb independència d’altres mesures que es puguin aplicar.

Article modificat per acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021

Disposició final

Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei.