Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009

Atesa la necessitat d'introduir diverses millores en el Reglament del servei de préstec de la Biblioteca de la UPF, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001, es considera necessària l'aprovació d'un nou reglament.

Les modificacions es concreten en un augment del nombre de documents que alguns usuaris poden tenir simultàniament en préstec, així com en l'ampliació d'alguna de les modalitats a més tipologies d'usuaris i en l'augment del nombre de renovacions permeses dels documents en préstec. També es concreten d'una manera més precisa i immediata les conseqüències del retard en el retorn dels documents en préstec.

A més, s'actualitza la terminologia pel que fa als estudiants (de grau i de postgrau) i a l'abast del reglament, que ara fa referència explícita al préstec de documents, per tal com el préstec d'altres tipus de materials, com ordinadors i altres equipaments, es regula amb normatives específiques.

És per això que s'acorda:

1. Aprovar Reglament del Servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Pompeu Fabra, que s'annexa.

2. Deixar sense efecte el Reglament del servei de préstec de la Biblioteca de la UPF, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001.

 

ANNEX

Reglament del Servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Pompeu Fabra.

El servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Pompeu Fabra s'ofereix a la comunitat universitària i a aquelles persones expressament autoritzades. La seva reglamentació té com a objectiu potenciar l'ús dels fons documentals, garantint la seva conservació amb les màximes garanties, i posar-los a l'abast dels usuaris sempre que estiguin disponibles i es compleixin els requisits necessaris.

 

Article 1. Objectiu

El servei de préstec de documents té com a finalitat permetre que els usuaris puguin treure documents de la Biblioteca/CRAI, segons les condicions assenyalades en aquest reglament.

 

Article 2. Usuaris del servei de préstec

2.1. Tenen la condició d'usuari del servei de préstec de documents els estudiants de la Universitat, tant si ho són d'estudis oficials com de propis, el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei de préstec de documents.

2.2. Les autoritzacions poden ser temporals o indefinides. Les autoritzacions derivades de conveni o acord estaran subjectes a la vigència del conveni o acord corresponent.

Les autoritzacions temporals, les concedeixen els caps de la Biblioteca/CRAI, i les indefinides, la Direcció. Les autoritzacions tenen caràcter revocable.

 

Article 3. Formalització del préstec

El préstec de documents es formalitza mitjançant el carnet de la Universitat o un document identificatiu substitutiu.

 

Article 4. Documents exclosos de préstec i documents amb préstec reduït i amb préstec restringit

La majoria de documents que formen part del fons bibliogràfic de la Biblioteca/CRAI estan disponibles per al préstec.

Amb l'objectiu de garantir-ne una correcta conservació o de facilitar-ne un ús més intensiu, s'apliquen mesures de limitació per al préstec: uns documents queden exclosos i d'altres tenen reduccions dels terminis o alguna restricció en la seva disponibilitat.

4.1 Documents exclosos de préstec

Els documents exclosos de préstec són els següents:

a) Documents antics, rars i preciosos.

b) Tesis, tesines, treballs i projectes de fi de carrera no publicats, llevat que s'hagi obtingut el permís de l'autor.

c) Documents de l'Arxiu INPUT.

d) Altres documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de ser exclosos del servei de préstec.

4.2. Documents amb préstec reduït

Entre els documents que poden sortir en préstec, n'hi ha una part que tenen uns terminis de préstec reduïts, que són els següents:

a) Documents de bibliografia recomanada.

b) Documents audiovisuals.

c) Altres documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de tenir uns terminis de préstec reduït.

4.3. Documents amb préstec restringit

També entre els documents que poden sortir en préstec n'hi ha una altra part que tenen un règim de préstec restringit, que són els següents:

a) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles i similars).

b) Publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars).

c) Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.

d) Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca/CRAI només té un exemplar. En el cas de tenir-ne diverses còpies, una o diverses còpies poden sortir en préstec restringit.

e) Materials cartogràfics.

f) Altres documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de tenir un tipus de préstec restringit.

 

Article 5. Condicions del préstec

5.1 Nombre de documents

El nombre de documents que es poden tenir simultàniament en préstec són:

Usuaris

Nombre de documents

Estudiants de grau

10

Estudiants de postgrau

30

Professors i investigadors

60

Personal d'administració i serveis

10

Persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord

6

 

5.2. Modalitats de préstec

5.2.1. Modalitats habituals

Termini de préstec

Usuaris

Característiques

14 dies

Tot tipus d'usuaris

S'aplica a tots els documents que no tenen cap limitació per al préstec

7 dies

Tot tipus d'usuaris

S'aplica a documents de bibliografia recomanada i als que determinin específicament els caps de la Biblioteca/CRAI pel seu ús molt freqüent

5 dies

Tot tipus d'usuaris

S'aplica als documents audiovisuals i als que determinin específicament els caps de la Biblioteca/CRAI pel seu ús molt freqüent

 

Els préstecs fets segons les modalitats habituals es poden renovar fins a quatre vegades si els documents no han estat sol·licitats per un altre usuari.

 

5.2.2. Dipòsit

Termini de préstec

Usuaris

Característiques

Fins a un any

Professors i investigadors

S'aplica a tots els documents, llevat dels exclosos de préstec o dels que tenen préstec restringit.

 

Els documents en dipòsit que hagin superat el seu termini de préstec (14, 7 o 5 dies, segons cada cas) poden ser sol·licitats pel personal de la Biblioteca/CRAI quan un altre usuari els sol·liciti en préstec. Els professors i investigadors tenen un termini màxim de quatre dies per retornar el document, que se'ls retorna si així ho sol·liciten un cop ha finalitzat el préstec a l'altre usuari, que no pot renovar-lo.

 

5.2.3. Modalitats de préstec restringit

S'aplica als documents amb préstec restringit d'acord amb les condicions següents:

Termini de préstec

Usuaris

Característiques

Préstec del mateix dia

Tot tipus d'usuaris

En el cas de les publicacions en sèrie, només es presten a professors i investigadors.

 

Aquests documents s'han de retornar en la mateixa seu on s'han tret en préstec i en el mateix dia en què s'ha fet el préstec.

Préstec de 24 hores

Professors i investigadors

Aquests documents s'han de retornar en la mateixa seu on s'han tret en préstec i, com a màxim, l'endemà del dia en què s'ha fet el préstec.

Préstec de caps de setmana i festius

Tot tipus d'usuaris

Documents amb préstec restringit d'aquelles seus que no obrin en cap de setmana i festius. Aquests documents s'han de retornar en la mateixa seu on s'ha fet el préstec.

 

Article 6. Documents no retornats o malmesos

6.1. L'usuari que rep un document en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir el personal de la Biblioteca/CRAI de qualsevol desperfecte que hagi observat en el document.

6.2. L'usuari té l'obligació de retornar el document a la Biblioteca/CRAI quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tingui autoritzada cap renovació, i en les mateixes condicions físiques en què se li ha prestat.

6.3. En el cas que el document no es retorni en la data establerta, i mentre duri el retard, l'usuari queda exclòs del servei de préstec de documents.

A més, i a partir de la devolució dels documents amb retard, s'apliquen els següents dies de bloqueig del servei de préstec de documents:

- Modalitats habituals: 4 dies de bloqueig per document i dia de retard

- Modalitats de préstec restringit: 7 dies de bloqueig per document i dia de retard

Els dies de bloqueig s'apliquen per dies naturals.

6.4. En el cas d'impossibilitat de retornar el document o si el document es retorna malmès, l'usuari ha de restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició. Si el document que s'ha de restituir està exhaurit, l'usuari n'ha d'adquirir un altre de característiques similars. Fins que això no es compleixi, l'usuari queda exclòs del servei de préstec, amb independència d'altres mesures que es puguin aplicar.

 

Disposició final

Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei.