Acord del Consell de Govern de 17 de desembre de 2003, modificat per acord del Consell de Govern de 15 de juny de 2005, de 6 d'octubre de 2008 i 15 de desembre de 2021.
Per acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2023, la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida passa a denominar-se Facultat de Medicina i Ciències de la Vida (DOGC núm. 9105 de 20 de febrer de 2024)

TÍTOL 1
Naturalesa, composició i funcions

Article 1

La Facultat de Medicina i Ciències de la Vida és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments universitaris i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció de títols acadèmics oficials llicenciatura en Biologia així com aquelles altres titulacions oficials o no que la Universitat pugui adscriure-hi en el futur, de totes aquelles altres funcions que determinen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i aquest reglament. 

La Facultat de Medicina i Ciències de la Vida té la missió de cercar l'excel·lència en la docència en tots els estudis que pugui impartir. Com a servei públic té la vocació d'oferir la màxima qualitat educativa, fomentar el benestar de tots els membres de la comunitat universitària i respondre a les necessitats de la societat.

 

Article 2

Són funcions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida:

a) Vetllar per la qualitat i la innovació de la docència que imparteix, així com per la promoció de bones pràctiques en aquest àmbit. 

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament les titulacions oficials i les pròpies de la Universitat que imparteix. 
c) Elaborar i modificar els plans d'estudis d'acord amb allò previst en els Estatuts.
d) Informar els departaments sobre les necessitats i les característiques del personal acadèmic i dels investigadors en formació que requereixen els plans d'activitat docent.
e) Coordinar l'activitat del professorat dels departaments que hi imparteixin ensenyaments per tal que la docència s'ajusti al perfil de la titulació.
f) Impulsar i coordinar les pràctiques dels estudiants en empreses i altres institucions públiques o privades i col·laborar amb els serveis de la Universitat dedicats a la formació, l'orientació i la inserció laboral dels graduats.
g) Realitzar activitats de formació al llarg de tota la vida, d'acord amb la normativa que desenvolupi el Consell de Govern.
h) Realitzar activitats culturals i d'extensió universitària o bé col·laborar-hi.
i) Informar els òrgans competents de la Universitat sobre les necessitats de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis i sobre les necessitats formatives d'aquest personal.
j) Impulsar les activitats de promoció dels ensenyaments i participar-hi, així com promoure acords de col·laboració amb altres entitats.
k) Participar en les activitats d'avaluació, acreditació i certificació de la Facultat i del personal acadèmic i d'administració i serveis que hi està adscrit.
l) Organitzar, quan escaigui, les proves d'accés a la Facultat, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de Govern.
m) Administrar el seu pressupost.
n) Qualsevol altra que els assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupin.

 

 

TÍTOL 2
Òrgans de govern

 

Article 3

Els òrgans de govern de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida són la Junta de centre, el degà o degana, els vicedegans i el secretari o secretària.

 

Capítol 1
Junta de Facultat

 

Article 4

1. La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat.

2. El mandat de la Junta és de tres anys, excepte la representació dels estudiants que es renovarà anualment durant el primer trimestre del curs acadèmic.

 

Secció primera
Composició

 

Article 5

1. La Junta de centre està composta per:

a) El degà o degana de la Facultat, que la presideix.

b) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la universitat que imparteixin docència a la Facultat, equivalent al 51% dels membres totals de la Junta, elegida per i entre ells (11 membres). 
c) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació, elegida per i entre ells, equivalent al 13% dels membres totals de la Junta (3 membres). 
d) Una representació dels estudiants matriculats en el centre o estudi, elegida per i entre ells, equivalent al 27% dels membres totals de la Junta (6 membres).
e) Una representació del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu, equivalent al 9% dels membres totals de la Junta (2 membres).

 

2. Els vicedegans i el secretari o secretària de la Facultat, que exerceix la secretaria de la Junta, assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes..

3. També assisteix a les reunions de la Junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que exerceixi l'administració de la Facultat, el cap d'estudis , el director del departament de Medicina i Ciències de la Vida i la persona responsable de la Biblioteca ubicada a l'àrea territorial de la Facultat.

4. La Junta de Facultat té 23 membres.

 

Secció segona 
Elecció dels membres de la Junta

 

Article 6

1. Les eleccions a membres de la Junta seran convocades pel degà o degana de la Facultat.

2. L'elecció dels membres de la Junta es regeix pel que disposa el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

Secció tercera
Competències de la Junta

 

Article 7

Són funcions de la Junta de Facultat:

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i proposar-ne la revocació.
b) Aprovar els objectius de la Facultat en el marc estratègic de la Universitat.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats de la Facultat. 
d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència a la Facultat.
e) Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió a la Facultat i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests. 
f) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.
g) Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en els Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.
h) Aprovar el pressupost de la Facultat i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos. 
i) Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.
j) Totes aquelles funcions relatives a la Facultat que els Estatuts li atribueixin explícitament.
k) La Junta podrà crear comissions específiques, de les quals s'haurà de determinar l'objectiu i la composició. Per aprovar la creació d'una comissió caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta. Les comissions elegiran un president i un secretari.

 

 

Capítol 2
Funcionament de la Junta

 

Article 8

1. La Junta s'ha de reunir dues vegades durant cada curs acadèmic, sempre en període lectiu, i ha d'haver estat convocada prèviament pel degà o degana de la Facultat.
 
2. La convocatòria s'ha de trametre a tots els membres de la Junta amb una antelació mínima de 7 dies, i ha de contenir l'ordre del dia fixat pel degà o degana de la Facultat, amb tots els punts que hagin de ser tractats en la sessió corresponent, al qual s'hauran d'haver incorporat les peticions subscrites per un mínim del 25% dels membres de la Junta, sempre que aquestes peticions hagin estat presentades al degà o degana de la Facultat mitjançant escrit registrat amb 3 dies d'antelació respecte a la sessió de la Junta.
 
3. S'ha d'adjuntar a la convocatòria la documentació relativa als assumptes a tractar que estigui disponible. En tots els casos, tota la informació sobre els temes que figurin a l'ordre del dia ha d'estar a disposició dels membres de la Junta a la secretaria de la Facultat amb una antelació mínima de 6 dies.

 

4. El degà o degana de la Facultat també ha de convocar la Junta a petició d'un 25% dels seus membres. La petició ha d'incloure els punts de què aquests membres vulguin tractar dins l'ordre del dia. La Junta s'ha de reunir dins el termini de 15 dies a partir de la petició.  

 

Article 9

La Junta quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi assisteix la majoria absoluta dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver necessàriament el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda si hi és present almenys la tercera part dels seus membres, entre ells el degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat o bé els seus substituts.

 

Article 10

1. El acords, llevat que aquest reglament o els Estatuts de la Universitat ho estableixin altrament, s'han d'adoptar per majoria simple.

2. Les votacions s'han de fer a mà alçada, excepte en el cas dels acords que afectin persones o quan la majoria absoluta dels assistents a la Junta sol·liciti que el vot sigui secret.

3. El vot dels membres de la Junta és personal i indelegable.

 

Article 11

1. El secretari o secretària de la Facultat ha d'aixecar acta de les sessions. L'acta ha d'incloure la relació de membres assistents i d'absències, l'ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels acords presos.

2. En l'acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres de la Junta, el vot contrari a l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del vot favorable.

3. Qualsevol membre de la Junta té dret a sol·licitar que es transcrigui íntegrament en l'acta la seva intervenció o proposta, sempre que faci arribar al secretari o secretària el text que s'hi correspongui fidelment en un termini de 48 hores (la qual cosa es farà constar així a l'acta), o bé que se n'hi afegeixi una còpia.

4. Els membres que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en un termini màxim de 48 hores, que s'ha d'incorporar al text aprovat.

5. Les actes s'han de sotmetre a aprovació en la sessió immediatament següent. El text haurà d'haver estat tramès prèviament a tots els membres com a document adjunt a la convocatòria de la sessió, i no caldrà llegir-lo públicament en la sessió en què s'hagi d'aprovar, llevat que ho sol·liciti algun membre de la Junta.

 

Article 12

Els acords adoptats per la Junta seran efectius des del moment en què s'aprovin, llevat que l'acord disposi una altra cosa. Els esmentats acords són públics, i s'han de notificar als òrgans de la Universitat que correspongui.  

 

Article 13

El secretari o secretària ha de donar fe dels acords adoptats per la Junta i ha de lliurar els certificats que a aquest efecte li siguin sol·licitats.

 

Capítol 3
Degà o degana de la Facultat
 

Article 14

1. El degà o degana exerceix la direcció i la gestió ordinària de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida.

2. La durada del mandat del degà o degana és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 15

1. El degà o degana és elegit per la Junta de la Facultat d'entre els professors adscrits a la Facultat que reuneixin els requisits establerts al la legislació vigent.

2. Les eleccions a degà o degana de Facultat les ha de convocar el rector o rectora, i es regeixen pel Reglament Electoral de la UPF. 
 
Article 16

1. Correspon al degà o degana:

a) Representar a la Facultat.
b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de la Facultat. 
c) Convocar i presidir la junta de Facultat i executar i fer complir els seus acords.
d) Designar els vicedegans i el secretari o secretària en els termes establerts en els Estatuts i en la normativa interna. 
e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de la Facultat aprovats per la Junta de Facultat.
f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats de la Facultat, i vetllar per la qualitat d'aquestes i per la seva avaluació.
g) Vetllar pel compliment de les obligacions d'atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica a la Facultat. 
h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d'acord amb la normativa interna o emetre'n un informe quan correspongui.
i) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.
j) Executar les partides del pressupost de la Facultat, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.
k) Qualsevol altra funció que li atribueixin els Estatuts i totes aquelles relatives a la Facultat que ni els Estatuts ni el present reglament no atribueixin a la junta de Facultat.

 

2. El degà o degana ha de ser substituït en cas de vacant, absència o malaltia pel vicedegà o vicedegana que prèviament s'hagi determinat, a qui el rector o rectora n'ha d'encarregar les funcions.

 

3. El degà o degana pot proposar el nomenament de vicedegans, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors doctors amb caràcter permanent de la Facultat. El seu nomenament correspon al rector o rectora.
 
4. El degà o degana ha de proposar a la Junta de Facultat la designació del secretari o secretària de Facultat entre els professors que hi estan adscrits.

 

Article 17

El degà o degana de la Facultat pot ser sotmès a una moció de censura o a una qüestió de confiança per part de la Junta de Facultat, d'acord amb el que preveuen els articles 215 i 216 dels Estatuts de la UPF.  

 

Capítol 4
Vicedegà o vicedegans

Article 18

Els vicedegans assumiran les funcions que li delegui el degà.
El cap d'estuids assumirà la coordinació i avaluació dels projectes educatius de la Facultat.

 

 

Capítol 5
Secretari o secretària de la Facultat

Article 19

1. Correspon al secretari o secretària de la Facultat exercir la secretaria de la Junta de Facultat, redactar i custodiar les actes de les reunions d'aquest òrgan, expedir certificats dels acords que s'hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin a la Facultat d'acord amb el Reglament Electoral de la UPF.

2. També li correspon:

a) Efectuar, per indicació del degà o degana de la Facultat, la convocatòria de les sessions.
b) Exercir la secretaria de les comissions de la Facultat de les quals sigui secretari o secretària d'acord amb aquest reglament.
c) Comunicar a la Secretaria General de la UPF els acords adoptats per la Junta de Facultat o per aquelles altres comissions de la Facultat que tinguin caràcter executiu.
d) Vetllar perquè els acords de la Junta de Facultat que ho requereixin siguin publicats d'acord amb les directrius establertes per la Secretaria General de la UPF.
e) Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari o secretària de la Facultat.

 

Article 20

Per tal d'afavorir la consecució de les metes descrites a l'article 1, la Facultat es dotarà d'un centre tècnic educatiu que assumirà la coordinació i avaluació dels processos docents desenvolupats per la Facultat.

 

TÍTOL 3 
Recursos econòmics i materials de la Facultat

 

Article 21

La Facultat disposa dels recursos següents:

a) els que li assigni la Universitat del seu pressupost;
b) qualssevol altres recursos que li corresponguin per les seves activitats i serveis.
c) les subvencions o donacions atorgades al seu nom.

 

Article 22

La Facultat disposa dels mitjans materials de suport a la docència que li assigni la Universitat o que s'adquireixin amb càrrec als seus propis recursos.

 

Article 23

La Facultat disposa del personal d'administració i serveis que li assigni la Universitat.

 

TÍTOL 4
Reforma del reglament
 
Article 24

La reforma d'aquest reglament requereix la iniciativa en aquest sentit d'un 25% dels membres de la Junta. A la petició de reforma s'hi ha d'adjuntar el text proposat, que s'ha de trametre a tots els membres de la Junta i s'ha de sotmetre a deliberació i votació en sessió convocada a l'efecte en un termini d'entre 15 i 30 dies des de la seva presentació.

 

Article 25

Per aprovar les propostes de modificació cal el vot favorable de 2/3 dels membres de la Junta i la ratificació del Consell de Govern.