Acord de la Junta de Govern de 18 de gener de 1999
TÍTOL 1 - Definició i funcions

Article 1.- La Biblioteca és un servei de suport a la docència, l'estudi i la investigació de la Universitat, que té com a finalitat contribuir a la millora contínua dels estudis, l'ensenyament, la recerca i altres activitats de la universitat, facilitant l'accés als seus serveis i recursos i oferint assistència i formació als usuaris.

 

Article 2.- Són funcions de la Biblioteca:

 1. Adquirir recursos d'informació propis d'acord amb les necessitats docents, d'estudi i d'investigació de la Universitat;
 2. Organitzar i custodiar tota la documentació pertanyent a l'Arxiu Històric de la Universitat;
 3. Elaborar o mantenir eines de cerca i recuperació de la informació que facilitin als usuaris l'accés als recursos d'informació propis i externs disponibles;
 4. Posar a disposició de la comunitat universitària els recursos d'informació propis i els externs i facilitar-ne la màxima utilització;
 5. Conservar els recursos d'informació propis en les condicions òptimes;
 6. Vehicular l'accés a recursos d'informació externs, d'acord amb les necessitats docents, d'estudi i d'investigació de la Universitat;
 7. Facilitar l'accés als recursos d'informació externs no disponibles a la Biblioteca de la Universitat, mitjançant la cooperació amb altres centres;
 8. Organitzar activitats i promoure iniciatives per difondre els serveis i potenciar-ne l'ús;
 9. Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis oferts per la Biblioteca;
 10. Portar a terme la investigació necessària conduent a la millora de productes i serveis en l'àmbit de la biblioteca digital;
 11. Organitzar i introduir progressivament a la Universitat els productes i els serveis que permetin la materialització de la biblioteca digital;
 12. Totes aquelles altres que dintre del seu àmbit d'activitats ajudin a millorar les funcions fins ara esmentades.

Per tal de portar a terme aquestes funcions, la Biblioteca ha de tenir unes instal·lacions adequades, uns equipaments apropiats, un pressupost específic i un personal especialitzat i convenientment format.

 

TÍTOL 2 - Estructura organitzativa

Article 3.- La Biblioteca de la Universitat serà única i estarà integrada per la Biblioteca General, per les biblioteques de les àrees territorials d'estudi i d'instituts i pels fons de l'arxiu històric de la Universitat Pompeu Fabra.

La Biblioteca tindrà una direcció única. 

 

TÍTOL 3 - Comissions de Biblioteca

Article 4.- Correspon a les comissions que la Junta de Govern creï amb aquesta finalitat proposar als òrgans de govern les línies generals d'actuació en matèria bibliotecària i vehicular tant la participació dels usuaris en la Biblioteca com la seva comunicació amb aquesta.

 

TÍTOL 4 - Recursos econòmics

Article 5.

5.1.- La Biblioteca, considerada com un centre de cost, gestiona el pressupost que anualment li assignen els òrgans de govern de la Universitat.

5.2.- La Biblioteca administra tots els recursos econòmics de la Universitat destinats a l'adquisició o a la contractació de recursos d'informació, tant si formen part del pressupost propi de Biblioteca, com si provenen d'ajuts, subvencions o altres conceptes, ja sigui a través de la Biblioteca, a través dels departaments, centres o instituts o directament del personal acadèmic.

 

TÍTOL 5 - Recursos d'informació

Article 6.- La Biblioteca està constituïda per:

 1. Tots els recursos d'informació destinats a l'estudi, a la docència i a la investigació que la Universitat adquireixi o contracti, amb independència del concepte pressupostari a càrrec del qual s'imputi el cost d'adquisició o d'utilització, de la seva procedència, del lloc on estan ubicats, del mètode d'accés, del seu suport material o de qualsevol altra condició.
 2. La documentació pertanyent a l'Arxiu Històric de la Universitat.

 

TÍTOL 6 - Usuaris

Article 7.

7.1.- Són usuaris de la Biblioteca, tots els membres de la comunitat universitària de la UPF, i aquelles altres persones expressament autoritzades, mitjançant acords individuals o convenis amb entitats.

7.2.- Els usuaris de la Biblioteca han de complir les condicions d'utilització dels serveis i respectar-ne les normes de funcionament. La correcta utilització dels serveis de Biblioteca constitueix part de l'ordre que ha de regir en els centres universitaris. En conseqüència, les infraccions seran contemplades, quan no correspongui la seva tipificació en altres supòsits susceptibles de sanció, com a conducta pertorbadora de l'ordre acadèmic als efectes de l'aplicació del règim disciplinari corresponent.  

 

TÍTOL 7 - Serveis

Article 8.- La Biblioteca de la UPF té com a finalitat la prestació de serveis per als seus usuaris.

 

Article 9.- Entre els serveis que presta la Biblioteca, tenen la consideració de serveis bàsics els següents:

 • accés a les instal·lacions de la Biblioteca;
 • ús dels equipaments;
 • consulta dels recursos d'informació disponibles exempts de costos associats;
 • informació bibliogràfica;
 • préstec

 

Article 10.- Sens perjudici d'aquells serveis que en el futur es consideri convenient d'organitzar, la Biblioteca presta actualment els serveis complementaris següents:

 • formació d'usuaris;
 • préstec interbibliotecari;
 • teledocumentació;
 • difusió selectiva de la informació;
 • reprografia: fotocòpies i impressions

 

Article 11.- Les condicions d'utilització de cadascun dels serveis queden sotmeses, en cada cas, a les particularitats de la tipologia específica d'usuari o als acords establerts individualment o per conveni amb entitats.

 

Article 12.- Aquests serveis, si escau per a la seva correcta prestació, es regiran per un reglament específic, que, en cada cas, haurà de ser aprovat per la Junta de Govern.

 

Disposició derogatòria.- Queda derogat el Reglament General de la Biblioteca aprovat per l'acord de 3 d'octubre de 1990 de la Comissió Gestora.