Visualització del contingut web

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2006

Atès que l'article 163 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra disposa que un reglament del Consell de Govern ha d'aprovar el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra, es proposa al Consell de Govern el reglament següent:

Primer. Àmbit objectiu

El present reglament té per objecte establir el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra, d'acord amb allò establert a l'article 163 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

Segon. Destinataris

El títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra es pot atorgar a persones d'especial rellevància acadèmica, social o cultural.

Tercer. Periodicitat

Cada curs, sempre que hi hagi candidatures de persones amb mèrits suficientment contrastats, s'atorgaran, com a màxim, tres títols de doctor honoris causa.

Quart. Òrgans competents

1. La concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra correspon al Consell de Govern.

2. La iniciativa per a la seva concessió correspon a:

a) el rector o rectora

b) el Consell de Govern

c) els departaments

d) els instituts universitaris de recerca

e) els centres o estudis

f) un terç dels membres claustrals

En el casos b), c), d) i e) els acords es prendran per majoria absoluta dels membres de l'òrgan col·legiat de govern.

3. En el cas de candidatures de persones de rellevància acadèmica promogudes per unitats acadèmiques, les propostes han de ser formulades conjuntament per totes aquelles unitats, els professors de les quals pertanyin majoritàriament a un mateix departament.

Cinquè. Documentació

1. Les propostes han d'incloure una justificació raonada amb expressió dels mèrits de la persona proposada, el seu curriculum vitae i una avaluació econòmica sobre la viabilitat de la proposta. Han d'adreçar-se a la Secretaria General de la Universitat preferiblement abans del final del primer trimestre de l'any acadèmic.

2. Cal adjuntar-hi, en el cas dels òrgans acadèmics, un certificat de l'acord emès pel secretari dels òrgans que fan la proposta. En el cas dels claustrals, cal adjuntar-hi un plec amb el nom i la signatura dels qui assumeixen la proposta.

Sisè. Procediment

1. La Secretaria General presentarà al Consell de Govern, preferiblement durant el segon trimestre del curs, la relació de les propostes rebudes amb una referència als mèrits de cada candidat.

2. En la mateixa sessió, i a proposta del rector o rectora, el Consell de Govern designarà una comissió de cinc professors doctors de la UPF encarregada de valorar els mèrits acadèmics, socials i culturals dels candidats i d'establir una proposta de prelació de les candidatures informades favorablement, tot tenint en compte els criteris establerts a l'article setè d'aquest reglament.

Setè. Criteris de prelació de les candidatures

Per distribuir equilibradament els nomenaments de doctor honoris causa, en el cas de les propostes que provinguin d'unitats acadèmiques, la comissió tindrà en compte, a l'hora d'establir la prelació de les propostes, l'antiguitat de creació de les unitats, els àmbits científics als quals s'hagin atorgat títols anteriorment o si resten pendents d'atorgament propostes d'anys anteriors, sempre tenint en compte el nombre màxim establert a l'article tercer d'aquest reglament.

Vuitè. Atorgament

1. El Consell de Govern es pronunciarà sobre cada una de les propostes que la ponència hagi informat favorablement.

2. La votació tindrà lloc preferiblement en una sessió del tercer trimestre del curs.

3. El títol de doctor honoris causa s'atorgarà a les candidatures que obtinguin, en votació secreta, la majoria absoluta dels vots.

Novè. Acte d'investidura

L'acte d'investidura dels doctors honoris causa es farà en un acte solemne, que tindrà lloc en el decurs d'un any des que s'hagi produït la votació del Consell de Govern.

Disposició derogatòria. Queda sense efecte el reglament regulador del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF aprovat per Acord de la Junta de Govern de 19 de maig de 1999.