Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012

El 13 de juliol del 2011 el Consell de Govern va aprovar una nova regulació de la dedicació docent del professorat com a resposta a la necessitat de disposar d'un sistema de mesura més detallat de les activitats docents del professorat i que permetés alhora compaginar-les amb les activitats de recerca. Tot i que l'entrada en vigor definitiva dels nou sistema és per al curs 2012-2013, el mateix acord preveia que en el curs actual es farien simulacions d'aplicació del nou model i es proposarien les adaptacions necessàries per a la seva implementació definitiva.

A finals del segon trimestre d'aquest curs tots els departaments han fet una simulació de com hauria estat l'aplicació en aquest curs dels criteris de l'acord.

Una vegada vistos els resultats de les simulacions, i amb l'objectiu de millorar l'aplicació del nou model, s'aprova la regulació de la dedicació del professorat següent:

 

Article 1. El Pla de Dedicació Docent

El Pla de Dedicació Docent (PDD) és l'eina de gestió i control de les activitats docents del professorat que siguin computables, així com un instrument per retre comptes i reconèixer una part de les tasques de docència que realitza el personal docent i investigador.

 

Article 2. L'hora docent

L'Hora Docent (HD) és la unitat de mesura de la dedicació docent del professorat, i s'estableix amb l'objectiu de reflectir la dedicació dels professors a activitats docents presencials, de direcció de treballs i de tutorització.

 

Article 3. Les hores de classe presencial

Les hores de classe presencial inclouen tot el temps dedicat a la docència presencial de grau, màster i doctorat encarregada per la Universitat, així com qualsevol altra docència no remunerada específicament. Cada hora de docència presencial equival a una HD.

 

Article 4. La direcció de treballs i tesis

4.1. La direcció de treballs de fi de grau

La direcció de treballs de fi de grau en estudis en què el treball de fi de grau no es gestiona com a assignatura es comptabilitzarà en el PDD del curs posterior a l'any en què s'hagi presentat el treball, d'acord amb les indicacions del vicerectorat competent en matèria de grau.

 

4.2. La direcció de treballs de fi de màster

La direcció de treballs de fi de màster es comptabilitzarà en el PDD del curs posterior a l'any en què s'hagi presentat el treball, d'acord amb les indicacions del vicerectorat competent en matèria de màsters. En cas de codirecció de treballs, els codirectors podran optar per repartir-se les HD corresponents entre els seus plans de dedicació docent respectius o bé per atribuir la totalitat de les hores docents a un dels codirectors.

 

4.3. La direcció de tesis doctorals

La direcció de tesis doctorals es comptabilitzarà en el PDD del curs posterior a l'any en què s'hagi presentat la tesi, d'acord amb les indicacions del vicerectorat competent en matèria de doctorat. En cas de codirecció de treballs, els codirectors podran optar per repartir-se les HD corresponents entre els seus plans de dedicació docent respectius o bé per atribuir la totalitat de les HD a un dels codirectors.

 

Article 5. La tutoria d'estudiants

La tutoria d'estudiants de grau i de màster, així com la tutoria de pràctiques, es comptabilitzaran en el PDD d'acord amb les indicacions del vicerectorat competent en els estudis corresponents.

 

Article 6. Reducció de docència per activitats de gestió o responsabilitats institucionals

1. L'exercici d'un càrrec acadèmic es comptabilitzarà en el PDD de cada curs en què s'exerceixi el càrrec, en funció del període exercit i segons els barems següents:

- Rector: 160 HD

- Vicerectors i secretari general: 120 HD

- Degà, director d'escola o director de departament: 80 HD

- Director d'institut universitari propi: 40 HD

- Altres càrrecs unipersonals de centres, departaments o instituts: 30 HD.

2. En funció de les seves disponibilitats pressupostàries, els departaments poden establir altres reduccions per activitats de gestió del departament o centre i per la coordinació o el lideratge de grans projectes de recerca en els cursos en què el projecte estigui vigent, a comptar des de l'inici del curs següent a aquell en què es va iniciar el projecte i per una durada equivalent a la durada del projecte, amb un màxim de 30 HD. Correspon a la Comissió de Recerca de la UPF aprovar la llista de grans projectes de recerca que justifiquen una reducció per gestió.

 

Article 7. Reduccions i crèdits regulats per la normativa laboral

Les reduccions vinculades a maternitat o paternitat i a altres conceptes que pugui regular la normativa laboral, així com els crèdits horaris per representació sindical, s'aplicaran d'acord amb la normativa vigent.

 

Article 8. Reducció per activitats de recerca

8.1. Reducció per direcció de projectes

Els investigadors principals de projectes de recerca competitius de convocatòries públiques o privades gestionats per la UPF tindran una equivalència de 20 HD en els cursos de vigència del projecte, a comptar des de l'inici del curs següent a aquell en què es va iniciar el projecte, i per una durada equivalent a la durada del projecte.

8.2. Altres reduccions

1. Alguns programes competitius preveuen el finançament d'una disminució de la docència per incrementar la dedicació a la recerca. Es comptabilitzaran en el PDD dels beneficiaris d'aquests ajuts les hores de docència que deixin d'impartir per aquest concepte. Correspon al Servei de Recerca de la UPF disposar de la informació necessària per identificar aquests programes i les reduccions a què donin dret.

2. En funció de les seves disponibilitats pressupostàries, els departaments poden establir altres reduccions de docència segons criteris de política científica, les quals es comptabilitzaran en el PDD dels beneficiaris. Correspon a la Comissió de Recerca de la UPF aprovar els criteris generals utilitzats pels departaments.

 

Article 9. Dedicació del professorat

Els professors, excepte els associats i el personal en formació, han d'exercir les seves funcions amb dedicació a temps complet o a temps parcial. En les convocatòries de places a concurs no s'indicarà la dedicació, i serà el candidat o candidata seleccionat el que triarà l'opció d'incorporar-se a temps complet o a temps parcial. Els canvis de dedicació posteriors s'hauran de sol·licitar a la Comissió de Professorat de la UPF abans de l'inici del curs acadèmic.

 

Article 10. El PDD individual dels professors a temps complet

El PDD assignat als professors a temps complet té les característiques següents:

- El nombre mínim d'HD és de 160.

- La suma del nombre d'hores de docència presencial, un cop descomptades les reduccions per gestió i les reduccions per activitats de recerca previstes en l'article 8.2, ha de ser igual o superior a 100 HD. El nombre mínim d'hores de docència presencial és de 30, excepte en el cas del rector o rectora, que és l'únic professor o professora no subjecte a un mínim d'hores de docència presencial.

- La dedicació docent del personal investigador postdoctoral de convocatòries públiques és la que estableixi la convocatòria corresponent.

 

Article 11. El PDD individual dels professors a temps parcial

El PDD assignat als professors a temps parcial té les característiques següents:

- El nombre mínim d'HD és de 120 per a la dedicació a temps parcial.

- El nombre mínim d'hores de docència presencial és de 80.

La Comissió de Professorat pot autoritzar una dedicació a temps parcial reduïda a la meitat, amb reducció proporcional de les retribucions.

 

Article 12. El PDD individual dels professors a temps parcial que en la seva activitat principal exerceixen d'investigadors

La Universitat pot establir convenis amb centres de recerca que determinin els drets i els deures dels investigadors amb doble adscripció: una plaça a temps complet en el centre de recerca i una altra a temps parcial a la UPF.

El PDD assignat als professors acollits a aquests convenis té les característiques següents:

a) Si la vinculació a la UPF és en una categoria permanent:

- El nombre mínim d'HD és de 80.

- La suma del nombre d'hores de docència presencial, un cop descomptades les reduccions per gestió i les reduccions per activitats de recerca previstes en l'article 8.2, ha de ser igual o superior a 50 HD.

b) Si la vinculació a la UPF és com a associat:

- El nombre mínim d'HD és el que s'estableix a la taula següent:

Dedicació

Nombre mínim d'HD

 

TP6

80

TP5

70

TP4

60

TP3

50

TP2

40

TP1

30

- El nombre mínim d'hores de docència presencial és el 62,5% del nombre mínim d'HD.

 

Article 13. El PDD individual dels associats

La dedicació docent dels associats és la que s'estableix en el conveni col·lectiu, comptabilitzant totes les activitats previstes en aquesta normativa.

 

Article 14. Dedicació docent del personal investigador en formació

El personal investigador en formació i els ajudants no doctors poden tenir una dedicació màxima de 60 HD com a complement de la seva formació. Aquesta previsió també és aplicable al personal finançat externament però amb vinculació contractual amb la UPF.

 

Article 15. Gestió del Pla de Dedicació Docent

El Pla de Dedicació Docent inclou tot el personal docent de la Universitat, així com el personal investigador en formació. Correspon a la direcció de cada departament fer el seguiment i vetllar pel compliment del Pla de Dedicació Docent dels professors que hi estan adscrits, d'acord amb els calendaris establerts pels vicerectorats competents en matèria de professorat, d'ordenació acadèmica i de postgrau.

 

Disposició final. Aquest acord, que substitueix íntegrament l'acord de 13 de juliol del 2011, entrarà en vigor de manera immediata, i s'aplicarà a partir del curs 2012-2013.