Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016 modificat per acord de Consell de Govern de 15 de juny del 2022 i 14 de  desembre del 2022
 

Article 1. El sistema tenure-track

La UPF adopta el sistema tenure-track  en el procés de captació i retenció de talent.

Una plaça tenure-track és aquella que implica que un professor està en una carrera professional de promoció per arribar a una plaça permanent. Una plaça tenure-track no garanteix la permanència del professor, però li assegura la possibilitat de presentar-se a una plaça permanent si al cap d'uns anys inicials compleix una sèrie de criteris d'avaluació prèviament definits.

 

Article 2. Aprovació de places tenure-track

2.1. La Comissió de Professorat establirà el calendari per trametre les propostes de places tenure-track.

2.2. La decisió de la convocatòria sobre places tenure-track recau sobre la Comissió de Professorat de la UPF, la qual avaluarà les propostes dels departaments i decidirà el nombre de places que s'han de convocar en funció de les necessitats estratègiques de la Universitat, les necessitats i possibilitats de cada departament, així com la taxa d'èxit d'estabilització en anteriors convocatòries.

2.3. El departament proposa a la Comissió de Professorat la convocatòria d'una plaça tenure-track incloent:

1. La necessitat de la plaça.

2. La proposta de la Comissió de Selecció.

3. Els criteris per seleccionar els candidats.

4. Els criteris per avaluar els candidats en el penúltim any de contracte.

S'han de tenir en compte els elements clau definits en el procés de selecció, així com també altres aspectes com l'encaix i la qualitat docent del candidat. S'ha de permetre estabilitzar els  candidats excel·lents en termes de qualitat científica i acadèmica.

 

Article 3. Difusió de la convocatòria

Per garantir que la informació arribi al màxim nombre possible de candidats interessats, es farà una difusió internacional àmplia de la convocatòria de totes les  places per les vies apropiades a l'àmbit de la plaça, a més d'anunciar-la a EURAXESS, als altres canals que determini el Servei de PDI i mitjançant la difusió externa en la pàgina institucional de la Universitat.

 

Article 4. La Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció serà designada per la Comissió de Professorat i estarà formada per cinc membres, dos del quals seran proposats pel departament. Han de ser experts en l'àmbit del perfil de la plaça, amb presència d' investigadors externs a la UPF (idealment incloent-hi algun membre de fora del país). En el cas que el departament/UCA en qüestió tingui una Comissió d'Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), alguns dels membres relacionats amb l'àmbit de la plaça formaran part de la Comissió de Selecció.

 

Article 5. Presentació de candidatures

Els candidats han de complir els requisits següents:

1. Tenir la titulació de doctor.

2. En el cas que la titulació sigui d'una universitat estrangera, el candidat escollit ha d'homologar el grau de doctor abans de finalitzar el període tenure-track.

3. En el cas que la titulació de doctor sigui de la Universitat Pompeu Fabra, el candidat ha d'haver estat desvinculat contractualment per un període mínim de dos anys des de la data d'obtenció del grau de doctor.

 

Article 6. El procés de selecció

El procés de selecció ha de preveure dues fases d'avaluació:

1. La primera no preveu la presència dels candidats. A partir de la valoració de mèrits, de les cartes de recomanació i altres elements importants per a l'avaluació, la Comissió de Selecció establirà una llista reduïda dels millors candidats que s'hi han presentat.

2. A la segona, cada candidat de la llista reduïda ha d'impartir un seminari públic sobre la seva recerca. Això anirà seguit d'entrevistes amb membres de la Comissió de Selecció del departament/UCA i/o altres professors del departament/UCA.

3. Després de les entrevistes, la Comissió de Selecció deliberarà i proposarà el millor candidat. Els barems d'avaluació establerts pel departament/UCA es basaran en la qualitat de la recerca portada a terme pel candidat i altre mèrits rellevants per a la plaça.

 

Article 7. Proposta de contractació a la Comissió de Professorat

Un cop seleccionat el candidat, el departament/UCA informarà de la proposta de contractació a la Comissió de Professorat de la UPF, acompanyada d'un breu informe sobre els candidats que van passar a la segona fase del procés de selecció, la llista de membres de la Comissió de Selecció, i un breu resum del procediment i dels criteris utilitzats per seleccionar el candidat.

 

Article 8. El contracte del professor tenure-track

El candidat escollit es reclutarà com tenure-track. Les noves places tenure-track impliquen contractes de caràcter temporal d'una durada d'entre cinc-set anys per portar a terme tasques de recerca i de docència. Si el candidat compleix els requisits demanats en l'avaluació final, en acabar el seu contracte hi ha la possibilitat d'estabilització. A la meitat del període es farà una valoració orientativa de la progressió del candidat, que també, en casos excepcionals, podria acabar en la finalització de la vinculació amb la UPF. Aquestes condicions figuraran en el contracte de professor tenure-track, seguint el model de contracte d'investigador distingit previst a la Llei 14/2011 de la ciència, la tecnologia i la innovació. El contracte inclou:

1. La durada.

2. Una jornada laboral igual a la del PDI permanent a temps complet.

3. El dret a gaudir del mateix règim de permisos, llicències i vacances que el PDI contractat laboral.

4. La previsió de finalització anticipada del contracte en el cas que l'avaluació intermèdia així ho proposi.

5. Que el contracte d'investigador distingit es pugui extingir per desistiment de la UPF, en la manera establerta a l'article 23.f) de la Llei 14/2011, sense perjudici d'altres maneres d'extinció reconegudes en la legislació de caràcter general.

6. Els criteris que s'hauran de valorar en l'avaluació final.

 

Article 9. Maternitat, paternitat o incapacitat temporal del professor  tenure-track

Les baixes per maternitat, paternitat, adopció, i incapacitat temporal superior a un mes, permetran prorrogar el contracte per un període equivalent al de la baixa.

Article 10. Participació en convocatòries de finançament de la contractació

Per afavorir la contractació, la UPF facilitarà les condicions que permetin estimular la captació dels millors candidats a les places que convoqui. A més, la Universitat incentivarà la participació de l'investigador en convocatòries de finançament de la contractació, de manera que una part o la totalitat del període de contractació com a tenure-track es pot fer en diversos programes (per exemple, Ramón y Cajal, alguna de les accions del programa Marie Curie o d'altres).

 

Article 11. Avaluació del professor tenure-track

Aproximadament un any abans de la finalització del contracte, tots els investigadors tenure-track han de ser avaluats amb criteris homologables internacionalment. El resultat és la recomanació de la seva continuïtat com a investigadors permanents o la discontinuïtat del seu contracte al final d'aquest.

En cas d'una avaluació negativa, el candidat tindrà un any més de contracte abans de la seva finalització. El candidat podrà presentar, en cas de creure-ho necessari, al·legacions a la decisió final de l'avaluació a la Comissió de Professorat.

Els candidats avaluats positivament tindran un any per obtenir les acreditacions administratives corresponents per tal de poder presentar-se a una plaça permanent. Les condicions d'aquestes acreditacions han de ser equivalents a les previstes en el programa Serra Húnter.

La Comissió d'Avaluació del professor tenure-track serà similar a la Comissió de Selecció, tot incloent professors externs i del mateix departament/UCA. Aquesta avaluació determinarà si el professor segueix en el programa de tenure-track. En el cas que el departament en qüestió tingui una Comissió d'Assessorament Externa (Scientific Advisory Board), aquesta pot jugar un paper important emetent un informe del seu president en la decisió sobre l'investigador tenure-track.

Quan el professor passi l'avaluació a tenure, es prorrogarà el contracte fins a la convocatòria de la plaça de professor permanent, i estarà sotmès a les avaluacions regulars que tot el PDI segueix. 

 

Article 12. Captació d'investigadors establerts

De manera excepcional, en el cas d'haver identificat, o seleccionat durant el procés de captació, un investigador amb una llarga i contrastada trajectòria científica i amb una plaça estable en una altra institució es podrà aplicar un fast-track per convocar una plaça permanent al nivell que correspongui a la seva posició internacional. Aquesta proposta ha de ser plenament justificada pel departament/UCA i aprovada per la Comissió de Professorat de la UPF.