Acord de la Junta de Govern de 8 de març del 2000, modificat per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001.

La Universitat Pompeu Fabra, des dels seus inicis, ha portat a terme una política d'ús normalitzat del català en els àmbits administratiu i docent, i atesa aquesta realitat ja va establir en els seus Estatuts que el català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat, sense perjudici del que disposa l'article 3.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Recentment ha estat promulgada la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, amb l'objectiu de consolidar el procés impulsat per la Llei de normalització lingüística en l'àmbit de l'administració pública i de l'ensenyament i d'avançar en altres àmbits, com els mitjans de comunicació, les indústries culturals i el món socioeconòmic, per assolir la generalització del coneixement i l'ús normal de la llengua catalana. La Llei també té per objectiu arribar a la plena igualtat pel que fa als drets i als deures lingüístics, de manera especial els de conèixer les dues llengües oficials, català i castellà, i usar-les.

La Llei estableix que les administracions públiques i les institucions catalanes han d'emprar de manera general el català, sense perjudici del dret dels ciutadans a adreçar-s'hi en la llengua oficial que triïn. Pel que fa a l'ensenyament, la Llei distingeix entre els nivells no universitari i universitari. En el no universitari, la Llei garanteix a tota la població el ple coneixement de les dues llengües i que l'alumnat no sigui discriminat ni separat en grups diferents per raó de llengua. En l'ensenyament universitari, la Llei incorpora mesures de foment de la docència universitària en català, i estableix el dret del professorat i de l'alumnat a expressar-se en cada cas, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin.

Les universitats, en la seva doble condició de centre d'ensenyament superior i d'administració pública, han de vetllar pel compliment de la Llei i per garantir els drets lingüístics de la comunitat universitària. Aquesta comunitat universitària està formada per tres col·lectius: els estudiants, el professorat i el personal d'administració i serveis. La diferent situació que aquests col·lectius tenen respecte als preceptes de la Llei, en la mesura en què la seva vinculació amb la Universitat o les funcions que hi desenvolupen també són diferents, obliga a definir l'ús de la llengua per sectors d'activitat: en l'àmbit institucional o administratiu, per un costat, i en l'àmbit de l'ensenyament i la recerca, per l'altre.

D'altra banda, la Universitat, d'acord amb allò establert a la Llei i dins l'àmbit de les seves competències, ha d'establir mesures per garantir i fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de l'activitat docent, no docent i de recerca, inclosa la lectura de tesis, per la qual cosa el tractament que es dóna a les dues llengües oficials és asimètric, amb l'objectiu que el català avanci en aquests sectors d'activitat de la Universitat. La Universitat ha d'oferir cursos i altres mitjans per perfeccionar la comprensió i el coneixement de la llengua catalana i ha d'establir els mecanismes i els terminis per garantir que el professorat, amb les excepcions previstes a la Llei, coneix suficientment les dues llengües oficials.

És per això que, en compliment de la Llei de política lingüística i en desenvolupament de l'article 6 dels Estatuts de la UPF, la Junta de Govern aprova les mesures següents:

CAPÍTOL PRIMER 
Principis generals

Article 1
Objecte d'aquesta normativa

L'objecte d'aquesta normativa és desenvolupar l'article 6 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i donar compliment a allò previst en l'article 9.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, per regular l'ús del català en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2
El català, llengua pròpia i oficial de la UPF

1. El català és la llengua pròpia i oficial de la UPF, sense perjudici del que disposen l'article 3.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei de política lingüística sobre les llengües oficials a Catalunya.

2. Com a llengua pròpia, el català és la llengua que s'ha d'emprar preferentment en tots els àmbits d'actuació de la Universitat.

Article 3
Òrgans competents

La Junta de Govern és l'òrgan de la Universitat competent per aprovar o modificar la normativa de regulació i foment de l'ús del català a la UPF, a proposta o amb l'informe previ de la Comissió de Política Lingüística.

Article 4
Els usos lingüístics de la comunitat universitària

1. Els estudiants, com a usuaris de la Universitat, gaudeixen en l'àmbit de relació oficial amb aquesta i en l'ensenyament de tots els drets lingüístics reconeguts als ciutadans de Catalunya per l'article 4 de la Llei de política lingüística, entre ells el dret a expressar-se i a ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit; a emprar lliurement qualsevol de les dues llengües oficials en tots els àmbits, i a no ser discriminats per raó de la llengua oficial que emprin.

2. El professorat, en les seves funcions docents, pot utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials, si bé les ha de conèixer totes dues suficientment, d'acord amb les exigències de la seva tasca docent i amb allò previst en aquesta norma. El professorat que ocupa càrrecs acadèmics emprarà preferentment el català en les seves actuacions com a titular dels òrgans administratius, sense perjudici dels drets dels ciutadans previstos a la Llei i d'allò establert en la present normativa. (1)

3. El personal d'administració i serveis ha d'emprar el català en la realització de les seves funcions com a empleats públics, sense perjudici dels drets dels ciutadans previstos a la Llei i d'allò establert en la present normativa. (2)

Article 5
Els principis rectors de l'actuació de la UPF

La Universitat Pompeu Fabra ha de garantir el compliment del que disposa l'article 2.2 de la present normativa; els drets lingüístics de la comunitat universitària i dels ciutadans que s'hi relacionen; l'ús normal i oficial del català i del castellà, en els termes previstos en la present normativa; la formació dels membres de la comunitat universitària; la capacitació i habilitació lingüístiques del personal d'administració i serveis; el coneixement suficient de les dues llengües oficials per part del professorat, i la no-discriminació de cap membre de la comunitat universitària per raó de la llengua que empri.

Article 6
Sistema de garanties

1. Cap membre de la comunitat universitària no pot ser discriminat pel fet d'utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials en els termes establerts en la present normativa.

2. Els membres de la comunitat universitària que considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna podran comunicar-ho per escrit al degà o director del centre o estudi, en els casos que afectin la docència, i al rector o al vicerector competent en matèria de comunitat universitària en la resta de casos.

3. Tot això sense perjudici de formular la queixa davant el Síndic de Greuges de la UPF, en els termes previstos en l'article 117 dels Estatuts de la UPF i en el reglament del Síndic, o qualsevol altra acció legal que vulgui emprendre.

4. Els membres de la comunitat universitària podran fer arribar a la Comissió de Política Lingüística les observacions, inquietuds o propostes que en matèria lingüística considerin pertinents.

5. El rector podrà sancionar, si és el cas, com a falta disciplinària les actuacions que comportin discriminació per raó de llengua d'acord amb l'ordenament vigent.

CAPÍTOL SEGON
L'ús institucional del català a la UPF

Article 7(3)

Article 8
La llengua de l'administració universitària

L'administració de la Universitat Pompeu Fabra i els concessionaris dels seus serveis han d'emprar el català en els seves actuacions internes i en la relació amb les altres administracions públiques de Catalunya. També l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sense perjudici dels drets dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.

Article 9
Els procediments administratius

1. En els procediments administratius tramitats per la Universitat s'ha d'emprar el català, sense perjudici dels drets dels ciutadans a presentar documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà.

2. La Universitat ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin, en la llengua oficial a Catalunya en què ho demanin, una testimoniança traduïda d'allò que els afecta. La sol·licitud de traducció no pot comportar cap perjudici o despesa per al sol·licitant, retards en el procediment ni la suspensió de la tramitació i dels terminis establerts.

3. Els documents de la Universitat que hagin de tenir efecte fora del territori de Catalunya, si no s'han expedit inicialment en castellà es traduiran a aquesta llengua a petició de la persona interessada o d'una altra administració pública de fora de Catalunya, llevat que es tracti d'entitats o d'institucions amb seu en una comunitat autònoma on sigui cooficial el català. (4)

Article 10
L'atenció oral

En l'atenció oral als usuaris i als ciutadans, tant si és personal com telefònica o per mitjans telemàtics, els empleats públics de la Universitat Pompeu Fabra es dirigiran en català al seu interlocutor, llevat que aquest demani expressament ser atès en castellà o en cas que el funcionari ho consideri necessari per facilitar la comunicació. S'entendrà que l'interlocutor exerceix tàcitament l'opció per aquesta llengua quan la seva resposta a la comunicació de l'empleat públic es produeixi en castellà.

Article 11
Les actuacions judicials i els documents públics

1. Els escrits que la Universitat hagi de presentar davant els tribunals de justícia o arbitrals amb seu a Catalunya o dins de l'àmbit lingüístic català es redactaran, sempre que sigui possible, en català.

2. Els documents públics que la Universitat atorgui davant els fedataris públics amb seu a Catalunya es realitzaran en català. En cas que hi hagi més d'un atorgant i que algun d'aquests desitgi acollir-se a la llengua castellana, el document públic es demanarà, d'acord amb el previst en la legislació vigent, en les dues llengües oficials a Catalunya (5).

Article 12
Els documents privats civils i mercantils

1. Els documents privats, contractuals o no, que la Universitat formalitzi amb persones físiques o jurídiques amb seu a Catalunya o dins de l'àmbit lingüístic català es redactaran en llengua catalana. En cas que l'altra part atorgant, si n'hi ha, vulgui acollir-se a la llengua castellana, es redactaran en ambdues llengües oficials (6).

2. Els documents que es formalitzin amb institucions i empreses domiciliades en un territori distint de l'assenyalat en l'apartat anterior es redactaran en la llengua oficial que s'acordi.

3. Els documents que es formalitzin amb empreses estrangeres es redactaran en la llengua que s'acordi, sense perjudici que es consideri necessària una traducció al català.

Article 13
Els convenis

1. Els convenis que la Universitat subscrigui amb persones jurídiques domiciliades a Catalunya o en territoris on sigui oficial el català es redactaran en llengua catalana. En cas que l'altra part vulgui acollir-se al castellà, es formalitzaran en les dues llengües. (7)

2. Els convenis formalitzats amb empreses, institucions o universitats domiciliades fora de Catalunya o dels territoris en què el català és llengua oficial es redactaran en la llengua oficial que s'acordi.

3. Els convenis que la Universitat subscrigui amb entitats, institucions o universitats estrangeres es redactaran en la llengua que s'acordi, sense perjudici que es consideri necessària una traducció al català.

Article 14
Els convenis col·lectius

Els convenis col·lectius de treball s'han de redactar en català. En cas que l'altra part no hi estigui d'acord, es redactaran en les dues llengües oficials i en exemplars separats. (8)

Article 15
Les concessions administratives

1. En les concessions administratives de serveis que la Universitat atorgui a empreses caldrà explicitar en els plecs de condicions que aquestes empreses han d'estar en condicions de poder atendre els usuaris en català i en castellà, tant oralment com per escrit, i que han de respectar les disposicions establertes en aquesta normativa.

2. Aquestes empreses hauran d'utilitzar el català en la retolació, en els avisos als usuaris i en la documentació d'oferta de serveis, i procuraran que els productes o serveis que ofereixin continguin la informació en català. (9)

Article 16
El nomenclàtor, la retolació i la llengua del material i de les eines ofimàtiques

1. El nom oficial de la Universitat és Universitat Pompeu Fabra, i així es farà constar en tots els escrits, publicacions, actes i similars de la Universitat o dels membres de la comunitat universitària, i no es podrà traduir a cap altra llengua.

2. La denominació dels centres, estudis, departaments, instituts i altres figures de recerca, així com dels serveis universitaris o administratius i altres denominacions del campus de la Universitat, serà en català.

3. Els títols oficials amb validesa a tot el territori espanyol seran emesos en les dues llengües oficials, d'acord amb el que disposa la legislació vigent, i els títols i diplomes propis ho seran en català.

4. La retolació interna i externa de les dependències de la Universitat es farà almenys en català. (10)

5. Els trets ortogràfics del material d'oficina i dels programes informàtics seran els pertinents per escriure en llengua catalana. Les aplicacions dels programes informàtics seran en català quan n'hi hagi una versió equivalent en aquesta llengua. (11)

6. Les aplicacions de desenvolupament de programes d'informació i de gestió han de ser preferentment en català. En les de caràcter docent que es desenvolupin en dues o més llengües, els sistemes i els programes s'han d'inicialitzar per defecte en català.

Article 17
L'antroponímia

Els membres de la comunitat universitària tenen dret a usar la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms, sempre que aportin a la Universitat els documents oficials que n'acreditin la correcció lingüística, i a incloure la conjunció i entre els cognoms. A aquest efecte, la Universitat emprarà la conjunció i si la persona interessada ho ha fet constar en matricular-se, en el cas dels estudiants, o en el document que la vinculi amb la Universitat en el cas del professorat i del PAS, o si ho demana expressament en qualsevol moment.

Article 18
Les publicacions i la publicitat

1. Les publicacions institucionals de la Universitat Pompeu Fabra, en qualsevol suport, s'editaran en català, sense perjudici que se'n facin simultàniament edicions en altres llengües quan el seu abast o els seus objectius ho requereixin. En cas que una publicació s'adreci especialment a determinats col·lectius o a la promoció exterior de la UPF es podrà realitzar en una o en diverses llengües estrangeres, així com també en castellà.

2. Les publicacions del professorat editades per la Universitat es realitzaran en la llengua més idònia en funció de les finalitats de la publicació, i si en origen no són en català es procurarà fer-ne edicions també en aquesta llengua. La Universitat promourà l'ús del català en les publicacions del professorat, oferint-li assessorament lingüístic i participant en les convocatòries de foment de l'edició de manuals i llibres de text en català, així com amb la convocatòria anual d'ajuts propis per a la realització de publicacions en català.

3. La publicitat de la Universitat Pompeu Fabra als mitjans de comunicació es realitzarà amb caràcter general en català quan es realitzi a Catalunya o en l'àmbit lingüístic català, i en castellà o en altres llengües quan es faci en altres territoris.

Article 19
Els actes públics

1. Els actes institucionals de la Universitat Pompeu Fabra es realitzaran en català, sense perjudici que les intervencions dels oradors es realitzin, en funció de l'abast i dels objectius de l'acte i de la composició de l'auditori, en castellà o en qualsevol altra llengua.

2. Els congressos i actes científics es realitzaran en la llengua més apropiada en funció de l'abast i dels participants en l'acte. En les conferències i altres actes de naturalesa similar la traducció simultània, si n'hi ha, haurà de preveure la translació al català.

3. En els actes públics fets dins del domini lingüístic català els representants institucionals s'expressaran normalment en català.

Article 20
La capacitació lingüística del personal d'administració i serveis

1. El personal d'administració i serveis ha de tenir un nivell adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball.

2. La Universitat ha de garantir l'ensenyament del català al personal d'administració i serveis i fomentar mesures de reciclatge d'aquest personal. El Pla de Formació del PAS preveurà les accions necessàries per mantenir i incrementar el nivell de coneixement de la llengua catalana d'aquest personal.

3. D'acord amb allò previst en la legislació de la funció pública catalana, en el procés de selecció per a l'accés a escales de funcionaris els aspirants hauran d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti.

4. Amb caràcter general, per ocupar llocs de treball destinats a ser proveïts per funcionaris dels grups A, B, C i D s'haurà d'acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Junta Permanent de Català, o equivalent. Així mateix, per ocupar llocs de treball destinats a ser proveïts per funcionaris del grup E s'haurà d'acreditar el coneixement de nivell B de la Junta Permanent de Català, o equivalent.

5. Per ocupar llocs de treball destinats a ser proveïts per personal laboral que siguin de naturalesa no permanent s'haurà d'acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana que, en cada cas, estableixin les bases de la convocatòria de selecció. En els supòsits de places reservades a personal laboral incloses en la relació de llocs de treball, els respectius perfils de coneixement lingüístic seran especificats per aquesta. En tot cas el nivell mínim exigible serà el B de la Junta Permanent de Català, o equivalent.

6. Es reconeixen les equivalències de titulacions fixades per la Generalitat de Catalunya i els certificats i títols expedits per les universitats públiques.

CAPÍTOL TERCER
La llengua en l'ensenyament i en la recerca

Article 21
L'ús de les llengües oficials en l'ensenyament

1. El català és el vehicle d'expressió normal de les activitats docents de la Universitat.

2. El professorat i els estudiants tenen dret a expressar-se en cada cas, oralment i per escrit, en la llengua oficial que prefereixin.

3. Cap estudiant no pot ser discriminat o veure's perjudicat pel fet d'utilitzar el català en les classes i en els exàmens. Els departaments garantiran la correcció dels exàmens en català encara que la docència s'hagi impartit en castellà o en una altra llengua. No estan afectades per aquesta norma les assignatures de Filologia que especifiquin en el programa un criteri diferent.

4. Els documents relacionats amb la docència, com ara plans d'estudis, programes d'assignatures, actes de qualificacions i similars, seran en català. (12)

5. La Universitat oferirà cursos i sistemes d'autoaprenentatge i assessorament lingüístic i terminològic perquè l'alumnat i el professorat perfeccionin la comprensió i el coneixement de la llengua catalana, a l'efecte d'incrementar-ne l'ús en la docència.

Article 22
Els estudiants de fora del domini lingüístic català

1. Per tal que l'assistència a classe d'alumnes provinents de fora del domini lingüístic català no comporti alteracions de l'ús del català en la docència, la Universitat informarà prèviament aquests estudiants de l'ús de les llengües en la docència, amb tots els mitjans a l'abast, electrònics o escrits. També informarà prèviament sobre l'oferta de cursos de llengua catalana que la Universitat ofereix específicament per a aquest col·lectiu d'estudiants. Aquests cursos s'ampliaran, en funció de la demanda, fins al nivell necessari per a l'ús normal de la llengua a nivell universitari, segons les disponibilitats.

2. La Universitat oferirà tutories actives d'orientació a aquests estudiants. A cada centre o estudi el degà o director nomenarà un coordinador, el qual haurà de rebre tots els estudiants que facin una estada al seu centre, els haurà d'aconsellar quines assignatures poden cursar i haurà de resoldre o vehicular les qüestions que puguin sorgir al llarg de la seva estada a la Universitat. Els estudiants rebran conjuntament amb la informació prevista en l'apartat anterior el nom d'aquest coordinador, a l'efecte que li puguin plantejar qüestions abans de desplaçar-se.

3. El coordinador haurà de disposar, abans de l'inici del trimestre, d'una estimació de la llengua en què s'impartiran les assignatures per tal de poder informar-ne els estudiants i que aquests puguin matricular-se en el grup o assignatura que considerin més oportú.

4. La Universitat Pompeu Fabra promourà la creació del Programa del Voluntariat Lingüístic, amb participació dels diferents col·lectius que conformen la comunitat universitària, perquè actuï com a xarxa de suport lingüístic i d'integració a la cultura catalana per als estudiants procedents de fora del domini lingüístic català.

Article 23 (Veure: Normativa relativa a l'acreditació del coneixement suficient del català del professorat i la resolució del rector de 7 de maig del 2012 en relació a l'expedició del certificat de coneixement suficient lingüístic docent)

Suficiència de les llengües oficials per part del professorat

1. El professorat de la Universitat Pompeu Fabra ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials d'acord amb les exigències de la seva tasca docent.

2. Els serveis de la UPF informaran el professorat en el moment d'incorporar-se de les previsions d'aquesta normativa, així com sobre els cursos de català i altres sistemes o mecanismes de suport previstos perquè perfeccionin i incrementin la comprensió i l'ús del català.

3. Després d'un any d'haver accedit a una plaça s'entendrà que els professors dels cossos docents i els contractats, llevat dels visitants que romanguin a la UPF per períodes curts, coneixen suficientment les dues llengües oficials per atendre les necessitats de la docència. Els professors que considerin que no en tenen un coneixement suficient hauran de demanar a la Universitat que els faciliti el suport i l'assessorament lingüístic necessaris als efectes d'allò que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 21 de la present normativa.

4. La UPF facilitarà els mitjans necessaris perquè el professorat pugui tenir coneixements suficients de llengua catalana d'acord amb el previst en aquesta normativa.

Article 24 
Seguiment de l'ús del català en la docència

1. La Universitat mantindrà un sistema de seguiment trimestral de l'ús de la llengua catalana en la docència.

2. Les dades s'hauran de referenciar respecte als diferents grups de totes les assignatures impartides a la Universitat i també de manera agregada i en percentatges per a cada centre o estudi. Quan es detecti una menor presència del català, els directors de departament n'analitzaran les causes i estudiaran les possibles solucions per corregir la situació.

Article 25
L'ús del català en la recerca

1. La Universitat ha de promoure l'ús del català en les activitats de recerca dels professors, oferint mesures de promoció i suport tècnic per a la correcció de les tesis doctorals i altres documents de recerca redactats en català.

2. La Universitat Pompeu Fabra posarà els mitjans tècnics necessaris perquè els tesinands que ho demanin puguin realitzar la lectura de la seva tesi doctoral en català davant els tribunals, que podran incloure, si escau, el servei de traducció simultània.

CAPÍTOL QUART
L'estructura de normalització lingüística

Article 26
La Comissió de Política Lingüística

1. La Comissió de Política Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra, creada per acord de la Junta de Govern de 17 de juliol de 1996, és l'òrgan per mitjà del qual es dissenya la política lingüística de la Universitat, es planifiquen les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, se'n fa el seguiment i s'avaluen els resultats en aquesta matèria.

2. La Comissió de Política Lingüística està composta per:

El rector o professor en qui delegui, que en serà el president
Un professor per departament
Tres estudiants designats pel Consell d'Estudiants de la UPF
Un representant del personal d'administració i serveis
Actuarà de secretari el responsable del Gabinet Lingüístic. (Veure: Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008)

3. Les funcions de la Comissió de Política Lingüística són:

Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat Pompeu Fabra (plantejaments generals, abast, objectius) i dels mecanismes per implementar-la.

Analitzar de manera permanent les necessitats i les mancances en matèria lingüística dels diversos col·lectius que conformen la comunitat universitària, i fer-se ressò de les propostes, observacions o inquietuds que en matèria de llengua pugui plantejar qualsevol membre de la comunitat universitària.

Proposar les mesures més adients a cada situació i a cada col·lectiu per incrementar els nivells de coneixement, d'ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària.

Impulsar l'adopció de mesures o la creació o la consolidació d'estructures de suport amb vista a reforçar les actuacions que es duguin a terme en matèria lingüística.

Vetllar perquè els organismes tècnics més directament encarregats de resoldre qüestions lingüístiques tinguin l'estructura i els recursos adequats per dur a terme les tasques que els són pròpies, i fer propostes de modificació, d'ampliació o de millora sempre que ho consideri necessari.

Vetllar perquè es compleixi la normativa lingüística de la Universitat i perquè es respectin els usos i les pràctiques generalment establerts per aquesta.

Avaluar regularment les dades i els resultats relatius a qualsevol actuació o mesura en matèria de llengua i fer-ne el seguiment.

Informar la Junta de Govern sobre tots els aspectes relacionats amb l'àmbit d'actuació que li és propi.

Elaborar el reglament i les normes de funcionament de la Comissió.

Article 27
El Gabinet Lingüístic

1. El Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra és la unitat administrativa que té per funcions desenvolupar tasques d'assessorament a la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia i corregir, si escau, els documents en llengua catalana relacionats amb la docència, la gestió i de l'àmbit institucional que se li trametin; gestionar la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i les traduccions que se sol·licitin; fer el seguiment de l'evolució dels usos lingüístics a la Universitat i proposar, si escau, mesures encaminades a afavorir un ús normalitzat i de qualitat de la llengua catalana, així com totes aquelles tasques que li encomani el rector.

2. El Gabinet Lingüístic ha d'assessorar el professorat i donar-li suport tècnic per incrementar l'ús de la llengua catalana en l'elaboració de les tesis doctorals i altres documents de recerca.

CAPÍTOL CINQUÈ
Col·laboració amb altres entitats

Article 28
Col·laboració i intercanvi

1. La Universitat Pompeu Fabra promourà la col·laboració a tots els nivells amb les altres universitats del domini lingüístic català. En el marc d'aquesta col·laboració i de l'intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

2. La Universitat Pompeu Fabra participa activament en l'Institut Joan Lluís Vives (IJLV) com a ens de col·laboració i intercanvi de totes les universitats del domini lingüístic català.

La UPF donarà ple suport a les activitats de l'IJLV, especialment a aquelles destinades a potenciar la presència de la llengua catalana en l'àmbit universitari i científic.

CAPÍTOL SISÈ
Els centres vinculats o adscrits a la UPF

Article 29
L'ús del català en els centres vinculats o adscrits

1. Els centres vinculats a la UPF, quan actuïn realitzant funcions pròpies de la UPF, restaran sotmesos a les previsions d'aquesta normativa.

2. Els centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF aplicaran les previsions de la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua a l'ensenyament, i la resta de previsions de la Llei en cas que depenguin d'una administració pública. En els convenis d'adscripció, la UPF establirà requisits en relació amb l'ús del català en els àmbits objecte d'adscripció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Anualment es farà públic un informe sobre les dades de seguiment de l'ús de la llengua catalana en la docència i en la realització de les tesis doctorals. Aquest informe també farà referència a les mesures de suport que s'hagin implementat i a l'abast d'aquestes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deixa sense efecte l'acord de 17 de juliol de 1996 de creació de la Comissió de Política Lingüística.


(1) La redacció prové de la modificació aprovada per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001.
(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (11) Declarat nul per sentència de la Sala Contenciosa Administrativa (Secció Cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3 de desembre del 2003. 
(3) Va quedar sense contingut per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001.
(10) La redacció prové de la modificació aprovada per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer del 2001.
(12) Declarat nul per sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, de 5 de desembre del 2002.