Acord de Consell de Govern de 7 d'octubre del 2020 

És voluntat de la Universitat fer evolucionar el model organitzatiu, de treball i de gestió del personal d’administració i serveis (PAS), transformació orientada a la prestació d’un servei públic de qualitat i compromesa amb la igualtat de gènere i la conciliació familiar, personal i laboral.

En aquest sentit, es fa necessària una actualització de la normativa de jornades i horaris del PAS aprovant uns nous horaris més simplificats, els quals incorporen també mecanismes per facilitar la conciliació, afegint-hi i desenvolupant un punt específic sobre això.

Després d’un procés de negociació amb els dos òrgans de representació del PAS i les tres seccions sindicals amb representació a la UPF, en data 29 de juliol del 2020 es va arribar a un acord per regular les jornades i horaris del personal d’administració i serveis de la Universitat, signat per la Gerència, la Junta del Personal d’Administració i Serveis (JPAS) i la secció sindical de la Intersindical-CSC.

L’esmentat acord modifica, per una banda, la normativa vigent en relació amb la jornada i horaris del PAS de la UPF i, per una altra banda, incorpora nous aspectes que fins ara no estaven recollits. Per tal d’assegurar la qualitat de la regulació, es considera convenient elaborar un nou text que inclou tant les disposicions afectades com les que s’introdueixen de nou, alhora que es deroga la normativa actualment vigent.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42. b) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA:

Article únic. Aprovar la Regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis funcionari, que consta com a annex.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis, aprovada per acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, modificada per acords del Consell de Govern de 14 de desembre del 2005 i de 20 de febrer del 2019.

Disposició final única

Aquesta normativa entra en vigor a partir del dia 1 del mes següent de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

ANNEX

REGULACIÓ DE LES JORNADES I HORARIS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI

1. Àmbit d’aplicació ​

1.2 Aquesta regulació és d’aplicació al personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat Pompeu Fabra.

1.3. El tipus de jornada de treball de cada lloc de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat és el que estableix, en cada cas, la relació de llocs de treball, d’acord amb aquesta regulació.

1.4. El tipus d’horari de treball és el que té assignat cada persona en concordança amb la jornada establerta en la relació de llocs de treball.

 

2. Jornada de treball

2.1. El personal d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra treballarà de dilluns a divendres, llevat dels treballadors i treballadores que fan jornada de caps de setmana.
2.2. La jornada anual del personal d’administració i serveis a temps complet és de 1.462 hores de treball.
2.3. El personal té dret a gaudir d’un descans diari de fins a 30 minuts durant la seva jornada laboral, sempre que la jornada diària sigui superior o igual a 5 hores. Per a jornades inferiors, la reducció és proporcional.

 

3. Tipologies de jornades 

3.1. Les jornades establertes per als llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UPF són les següents:

–Jornada normal

–Jornada de matí

–Jornada de tarda

–Jornada a temps parcial

–Jornada de caps de setmana

–Jornada del personal eventual

–Jornada especial

3.2. Les jornades establertes en la relació de llocs de treball i els horaris assignats a les persones han de garantir la cobertura del servei que presta aquest personal.

 

4. Jornada intensiva

4.1. La jornada intensiva és una modificació temporal de la jornada que suposa la realització continuada de l’horari laboral diari, amb una reducció d’una hora o la part proporcional en el cas d’una dedicació inferior al temps complet, i no té afectació en la relació de llocs de treball.

4.2. La jornada intensiva, en els períodes que correspongui, afecta a tot el personal d'administració i serveis, llevat del personal que presta servei en jornada de caps de setmana.

4.3. La jornada intensiva d’estiu és de 13 setmanes seguides distribuïdes entre juny i setembre, i s’iniciarà a partir de la segona quinzena de juny. En el calendari laboral de cada any es fixaran les dates d’inici i d’acabament.

4.4. Els dies de jornada intensiva de Cap d’Any, Setmana Santa i Nadal es fixaran en el calendari laboral, en funció del còmput d’hores anual.

4.5. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització pot autoritzar uns períodes diferents als que estableixi el calendari laboral per fer la jornada intensiva, en aquelles unitats administratives en què el període previst en el paràgraf anterior pugui comportar perjudicis o disminucions en la prestació del servei. Aquests períodes especials de jornada intensiva s’han d’adequar a les necessitats de cada unitat, tot garantint el mateix nombre de setmanes que les establertes en l’article 4.3. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització informarà els representants dels treballadors d’aquestes autoritzacions.

4.6. Durant la vigència de la jornada intensiva, el personal té dret a gaudir d’un descans diari de fins a 25 minuts, sempre que la seva jornada diària sigui superior o igual a quatre hores i 20 minuts. Per a jornades inferiors, la reducció és proporcional.

 

5. Horari de cobertura del servei

5.1. Les jornades assignades als diferents llocs de treball d’auxiliars de serveis i auxiliars administratius de suport han de garantir un horari continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores, i els dissabtes, diumenges i festius, de les 10.00 a les 21.00 hores.

5.2. Les jornades assignades als diferents llocs de treball del personal d’atenció al públic de la Biblioteca han de garantir un servei continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores (excepte en període de jornada intensiva, que finalitza a les 20.00 hores) i els caps de setmana i festius, de les 10.00 a les 21.00 hores.

5.3. Les jornades assignades als diferents llocs de treball del personal d’atenció al públic del Servei d’Informàtica han de garantir un servei continuat i ininterromput de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 21.00 hores (excepte en període de jornada intensiva, que finalitza a les 20.00 hores).

5.4. De manera general, exclòs el període de jornada intensiva, les jornades assignades a la resta de llocs de treball han de garantir una cobertura del servei de les 9.00 a les 14.00 hores i de les 15.30 a les 17.30 hores, tots els dies laborables, excepte divendres, que finalitzarà a les 14.00 hores. 

 

6. Tipologia d’horaris per tipus de jornada de treball

6.1. La jornada normal es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari ordinari.

–Horari de cap superior: a efectes d’horaris, són caps superiors les persones que ocupen els llocs de treball de comandament de caps de servei o equivalent i que depenen directament dels titulars de la Gerència, les vicegerències o la Secretaria General.

–Horari de cap intermedi: correspon a les persones que ocupen llocs de treball de comandament que depenen directament d’un cap superior.

6.2. La jornada de matí es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari continuat de matí

–Horari ordinari

6.3. La jornada de tarda es desenvolupa de dilluns a divendres en els horaris següents:

–Horari continuat de tarda

–Horari invers de tarda

6.4. La jornada a temps parcial es desenvolupa en l’horari que s’acordi, tal com s’estableix en l’article 12 d’aquesta regulació.  

6.5. La jornada de caps de setmana es desenvolupa en caps de setmana i festius o en divendres, caps de setmana i festius, segons els horaris següents:

–Horari de caps de setmana i festius

–Horari de divendres, caps de setmana i festius

6.6. La jornada de personal eventual que ocupa llocs de comandament es desenvolupa de dilluns a divendres en l’horari de cap superior.

6.7. La jornada especial, que és de caràcter excepcional, implica l’establiment d’un horari especial per necessitats del servei. La persona responsable de la unitat ho ha de sol·licitar a la Vicegerència de Recursos Humans i Organització que, amb la conformitat prèvia dels òrgans de representació sindical, podrà proposar el canvi a la relació de llocs de treball.

6.8. El detall dels diferents horaris, incloent-hi els de la jornada intensiva, es troba en l’annex d’aquesta regulació.


7. Estructura de l’horari de treball

7.1. L’estructura de l’horari de treball s’estructura en tres franges:

a) La franja de presència obligada.

b) La franja de flexibilitat condicionada.

c) La franja de flexibilitat total.

7.2. Aquestes franges seran diferents segons el tipus d’horari de cada lloc de treball, com recull l’annex d’aquesta regulació.


8. Presència obligada

8.1. La franja de presència obligada és la franja de major activitat de la Universitat i coincideix, en termes generals, amb la franja de cobertura del servei.

8.2. En la franja horària de presència obligada les persones han d’estar desenvolupant les funcions del seu lloc de treball, sense perjudici del gaudiment del descans diari.

 

9. Flexibilitat condicionada

La franja de flexibilitat condicionada a la cobertura del servei és una mesura de conciliació. És una franja de flexibilitat, sempre que la cobertura del servei quedi garantida.


10. Flexibilitat total

En la franja de flexibilitat total la presència no és obligada, però sí que computen les hores de treball a efectes del sistema de control horari.

 

11. Mesures de conciliació

11.1. Sense perjudici de l’exercici dels drets reconeguts a la normativa vigent, els treballadors i treballadores que tinguin al seu càrrec persones ascendents dependents, o bé persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, o bé descendents de fins a 12 anys d’edat, poden disposar de 30 minuts de flexibilitat dins la franja de presència obligada a l’entrada o sortida, respectant, en tot cas, el compliment de la dedicació establerta.

11.2. Per aquests mateixos motius, o d’altres de caràcter excepcional, la persona responsable del servei/unitat i el treballador o treballadora, de comú acord i prèvia autorització de la Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització i com a màxim per un curs acadèmic, poden establir un horari particular que no prevegi algunes de les condicions generals regulades, respectant, en tot cas, el compliment de la dedicació establerta.

11.3. Els horaris particulars acordats referits en l’apartat anterior han de respectar al màxim possible les franges de presència obligada. En qualsevol cas, no es podrà acordar un horari particular amb una presència obligada inferior a 5 hores en les jornades continuades.

11.4. El Servei de PAS establirà el procediment per disposar de la flexibilitat addicional de 30 minuts i per sol·licitar els horaris particulars acordats.

11.5. Els treballadors i treballadores a partir dels 60 anys i fins a la seva jubilació, prèvia sol·licitud, podran gaudir de qualsevol dels horaris establerts en aquesta regulació, atenent la cobertura de les necessitats del servei.

11.6. A més de les mesures recollides en aquest acord, la Universitat disposa de protocols específics per motius de salut.

 

12. Jornades a temps parcial i reduccions de jornada

 

 

INTERVALS HORARIS

Reducció respecte a la jornada a temps complet

Nombre d’hores de presència obligada*


Horari normal


Horari
de matí


Horari
 de tarda

1/7

4.30 hores

8.00-16.00

7.30-15.00

13.30-21.00

1/3

3.30 hores

8.30-15.30

8.00-14.30

14.00-20.30

1/2

2.30 hores

9.00-15.00

8.30-14.00

14.30-20.00

*L’horari de presència obligada s’establirà d’acord amb el cap.

En els casos de jornades diferents a les anteriors, de manera general, la franja de flexibilitat serà de 8.00 a 14.00 hores, en els horaris normals i de matí, i de 14.00 a 21.00 hores en els horaris de tarda. Per a situacions diferents, caldrà acordar un horari particular.

 

13. Altres

13.1. En les jornades normals, excepte la de la tarda fixa a la setmana, si es treballa més de 7 hores, s’haurà de fer una pausa de 30 minuts, que serà obligada a partir de les 15.30 hores.

13.2. No està permesa una jornada diària superior a les 9.30 hores, a excepció de les jornades de caps de setmana.

13.3. En tots els casos, s’ha de respectar les 12 hores de descans entre jornades.

 

14. Serveis extraordinaris

14.1. Els serveis extraordinaris només s’autoritzaran en cas d’una necessitat ineludible i podran ser compensats econòmicament o en hores. La compensació econòmica estarà subjecta a la legislació vigent.

14.2. Tindran la consideració d’hores per serveis extraordinaris normals, les prestades fora del temps de flexibilitat total de l’horari del treballador o treballadora. Les persones que ocupen llocs de treball amb horaris especials, es tractarà específicament la consideració d’hores per serveis extraordinaris normals, d’acord amb la part social.

14.3. Tenen la consideració d’hores per serveis extraordinaris nocturns, les prestades com a conseqüència de la prolongació de l’horari del treballador o treballadora en la franja horària compresa entre les 22.00 i les 6.00 hores.

14.4. Tenen la consideració d’hores per serveis extraordinaris festius, les prestades en un dia de descans de l’horari del treballador o treballadora.

14.5. Els serveis extraordinaris es compensaran amb hores de servei, d’acord amb el barem següent:

–1 hora de servei extraordinari normal es compensarà amb 1.30 hores de treball.

–1 hora de servei extraordinari festiu o nocturn es compensarà amb 1.45 hores de treball.

La fracció mínima que s’ha de considerar com a serveis extraordinaris és d’1 hora. A partir de la primera hora, es consideraran a raó de fraccions de 15 minuts.

14.6. La compensació en hores dels serveis extraordinaris s’ha de fer dins del mateix any natural. Si bé, les fetes durant el darrer trimestre de l’any es podran compensar durant el primer trimestre de l’any següent.

14.7. En tots els casos, les hores per serveis extraordinaris han de ser autoritzades pel cap de servei o unitat. Els serveis extraordinaris es notificaran a la presidència de l’òrgan de representació del personal que correspongui, indicant el nombre d’hores i el fet causant.

14.8. El treballador o treballadora que gaudeixi de qualsevol tipus de reducció de jornada, permís o llicència no pot prestar serveis extraordinaris.

 

15. Acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació

Quan, per necessitats del servei, es faci dins del temps de flexibilitat horària una jornada setmanal superior a l’habitual, el personal d’administració i serveis pot acumular anualment el treball suplementari. En data 1 de febrer, el treball suplementari acumulat de l’any anterior quedarà exhaurit.

Aquesta acumulació pot ser compensada dins de les franges de flexibilitat de l’horari habitual.

També es pot autoritzar un màxim d’un dia anual de compensació a càrrec d’aquest saldo setmanal d’hores, que ha d’estar acumulat en el moment de gaudir-lo, i que s’ha de sol·licitar un cop gaudides totes les hores d’assumptes propis i no més tard del 31 de gener de l’any següent. L’autorització està supedita a les necessitats del servei.

 

16. Realització de les jornades i els horaris

Sense perjudici del règim disciplinari i la responsabilitat en què pugui incórrer el treballador o treballadora, l’incompliment de la jornada i l’horari, així com les absències no justificades, poden originar la deducció proporcional de les retribucions, d’acord amb el que estableixen els règims estatutari i laboral.