Mitjançant resolució de la rectora del passat 23 de juliol del 2023 es va establir l’estructura administrativa corresponent al Gabinet del Rectorat, la qual s’emmarca en la reorganització administrativa i de gestió que s’està duent a terme a la Universitat Pompeu Fabra, un cop determinades les àrees de gestió de la gerència.

En aquella resolució es va determinar que el fins aleshores anomenat Gabinet del Rector passava a anomenar-se Gabinet del Rectorat. Alhora, també es va establir que el Gabinet del Rectorat era la unitat que assisteix el rector o rectora i l’equip de direcció en les activitats i les relacions institucionals i hi dona suport estratègic, logístic, documental i protocol·lari, alhora que coordina els àmbits de comunicació i de promoció i projecció institucionals, així com les accions de suport a la planificació estratègica, l’avaluació institucional i la certificació interna i externa de la qualitat de la docència.

Per dur a terme el conjunt d’aquestes funcions i donar resposta als objectius fixats, es va reorganitzar el Gabinet del Rectorat i se’l va dotar d’una nova estructura de gestió.

En aquest sentit, es va establir que el Servei de Projecció Institucional té per objectiu dissenyar les accions de promoció dels estudis de grau i màster; coordinar les campanyes institucionals i planificar les accions de màrqueting que hi estan vinculades; fer el desplegament de la identitat visual corporativa i coordinar els productes de comunicació gràfica, i donar suport lingüístic.

Es va crear l’Oficina de Comunicació amb l’objectiu de definir, coordinar i posar en marxa l’estratègia global de comunicació de la Universitat.

Amb l’objectiu d’impulsar, coordinar i gestionar les activitats derivades de la coordinació general de l’Aliança, es va crear l’Oficina d’EUTOPIA .

Alhora, la Secretaria del Rectorat és la unitat que dona suport tècnic i administratiu al rector o rectora i a l’equip de govern de la Universitat.

I, finalment, es va adscriure al Gabinet del Rectorat el Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat, que té com a objectiu proporcionar al Rectorat les anàlisis de les dades i els indicadors institucionals que han de donar suport a la presa de decisions de l’equip de direcció, i vetllar per la gestió de qualitat de la docència.

Aquest servei també tenia com a funció el desenvolupar l’administració electrònica, per la qual cosa dins la seva estructura hi havia la Unitat d’Administració Electrònica. No obstant això, s’ha observat que per gestionar de manera més eficient les funcions i les activitats vinculades al projecte de desplegament de l’administració electrònica i promoció dels mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris és millor que aquesta unitat estigui dins l’estructura de la Secretaria General, per la qual cosa es proposa el corresponent canvi d’adscripció d’aquesta unitat.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que el mateix article m’atorga,

HE RESOLT:
Punt únic. Aprovar la nova estructura del Gabinet del Rectorat, que queda definida de la manera següent:

Article 1. Estructura del Gabinet del Rectorat
El Gabinet del Rectorat té com a missió assistir el rector o rectora i donar-li suport directe. A més, sota les directrius del rector o rectora, també ha de coordinar, impulsar i avaluar les activitats de comunicació, les relacions institucionals, la promoció i la projecció institucionals i les estratègies internacionals de la Universitat. Alhora, també ha de coordinar les accions de suport a la planificació estratègica, l’avaluació institucional i la certificació interna i externa de la qualitat de la seva activitat.
1.1. Funcions del Gabinet del Rectorat
Són funcions del Gabinet del Rectorat coordinar l’agenda del rector o rectora; elaborar documents institucionals, estudis i informes per als òrgans de govern; assistir el rector o rectora i la resta de membres del Consell de Direcció en la seva tasca; donar suport tècnic als processos institucionals dels òrgans de govern en els diferents àmbits; dissenyar, analitzar i recollir informació per elaborar estudis d’opinió sobre aspectes institucionals; dissenyar, planificar i organitzar els actes de caràcter institucional (inauguració del curs acadèmic, acte acadèmic de graduació, lliurament de doctorats honoris causa, etc.); assistir el Consell de Direcció en l’àmbit del protocol acadèmic; coordinar la participació dels membres del Consell de Direcció en actes no organitzats per la Universitat; gestionar les peticions de col·laboració institucional, i definir i coordinar la producció dels productes singulars i del fons d’art de la UPF.
1.2. El Gabinet del Rectorat s’estructura en:
● Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat
● Servei de Projecció Institucional
● Oficina de Comunicació
● Oficina d’EUTOPIA
1.3. La Secretaria del Rectorat és la unitat administrativa que dona suport al Gabinet del Rectorat.

Article 2. Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat
2.1. Són funcions del Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l’àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l’elaboració i el seguiment dels plans directors o d’actuacions; gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats i els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, així com assessorar els òrgans de govern de la Universitat en aquests aspectes; definir i implantar els manuals d’avaluació i executar els processos d’avaluació de la docència i institucionals, dotant l’organització dels instruments necessaris per a la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva; coordinar les activitats vinculades al seguiment i l’acreditació dels títols oficials; assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en relació amb la qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria, així com totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.
2.2. El Servei d’Estratègia, Dades i Qualitat s’estructura en:
● Unitat de Dades i Rànquings
● Unitat d’Anàlisi i Avaluació
● Unitat Tècnica de Qualitat
2.3. La Unitat de Dades i Rànquings té com a funcions gestionar dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; recollir i reportar la informació i les dades demandades pels organismes oficials i altres agents externs i fer-ne el seguiment; assessorar els òrgans de govern en els aspectes vinculats als rànquings universitaris, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.
2.4. La Unitat d’Anàlisi i Avaluació té com a funcions definir i implantar els manuals d’avaluació docent; dissenyar i executar processos d’avaluació institucional; gestionar i administrar les enquestes de satisfacció de caràcter institucional, així com elaborar i difondre els informes de resultats d’aquestes enquestes; dotar l’organització dels estudis i els instruments necessaris per a la presa de decisions estratègiques; donar suport a la direcció de la Universitat en l’àmbit de la planificació institucional, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.
2.5. La Unitat Tècnica de Qualitat té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l’acreditació dels títols oficials i la tramitació que se’n derivi davant els organismes competents, així com dissenyar, assessorar i implementar a nivell institucional tots els processos relacionats amb l’avaluació i la certificació de sistemes de garantia de qualitat i amb l’acreditació institucional de centres, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

Article 3. Servei de Projecció Institucional
3.1. Són funcions del Servei de Projecció Institucional organitzar i gestionar les accions de captació d’estudiants, dissenyar la identitat visual corporativa de la Universitat i coordinar els serveis lingüístics.3.2. El Servei de Projecció Institucional s’estructura en:
● Unitat de Màrqueting i Promoció d’Estudis
● Unitat de Disseny Gràfic i Imatge Corporativa
● Unitat de Suport Lingüístic
3.3. La Unitat de Màrqueting i Promoció d’Estudis té com a funcions proposar, dissenyar, coordinar i executar les campanyes anuals de captació de futurs estudiants de grau, de màster i de doctorat; coordinar i executar els actes de benvinguda i de graduació dels estudiants de grau, de màster i de doctorat i el programa de cursos d’estiu Campus Júnior, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.
3.4. La Unitat de Disseny Gràfic i Imatge Corporativa té com a funcions definir la identitat corporativa i vetllar perquè s’apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d’informació i comunicació; elaborar propostes gràfiques; maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional i de les unitats acadèmiques i administratives, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.
3.5. La Unitat de Suport Lingüístic té com a funcions definir el model de llengua i els criteris lingüístics d’ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d’altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; donar suport a la Càtedra Pompeu Fabra; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

Article 4. Oficina de Comunicació
4.1. L’Oficina de Comunicació té com a funcions generals definir els objectius i planificar i dissenyar les accions que la Universitat durà a terme en l’àmbit de la comunicació; gestionar la coordinació amb els mitjans de comunicació, d’acord amb els objectius fixats pel Rectorat, i impulsar, planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats orientades a mantenir la presència de la Universitat a les xarxes socials. Són funcions específiques de l’Oficina de Comunicació vetllar per l’eficàcia comunicativa i les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d’actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l’àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió de la recerca, de la ciència i de la tecnologia; elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d’ús dels canals, les eines i els productes d’informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l’arquitectura de la informació, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

Article 5. Oficina d’EUTOPIA
5.1. Són funcions de l’Oficina d’EUTOPIA coordinar les accions i els projectes estratègics internacionals en el marc d’EUTOPIA que requereixin la complicitat i el treball transversal dels òrgans de govern, els professors, els estudiants i els serveis administratius de la Universitat; garantir les actuacions de la UPF, com a universitat coordinadora de l’Aliança, i la bona gestió i optimització dels recursos europeus; donar suport al Vicerectorat d’Internacionalització en totes les noves iniciatives internacionals en el marc d’aquest projecte, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.

Article 6. Secretaria del Rectorat
6.1. Són funcions de la Secretaria del Rectorat donar suport tècnic i administratiu al rector o rectora i a l’equip de govern de la Universitat; gestionar i coordinar l’agenda dels membres de l’equip de govern; donar suport als actes protocol·laris i a les activitats institucionals del Rectorat; coordinar i mantenir actualitzada la documentació enviada i rebuda per l’equip de govern; atendre els usuaris, facilitant el contacte entre la Universitat, altres organismes i institucions i la societat en general, i totes aquelles altres funcions que li siguin assignades en l’àmbit de les seves competències.

Disposició derogatòria
Primera. Queda derogada la Resolució de la rectora de 25 de juliol del 2023.

Disposicions finals
Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l’1 de gener del 2024.
Segona. S’autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l’execució d’aquesta resolució.

 

Barcelona, 11 de desembre del 2023
Laia de Nadal Clanchet
Rectora