Atesa la necessitat d'ampliar els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra, modificar parcialment els fitxers existents i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la llei i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

En virtut de les competències que m'atorga l'article 52, apartat a), dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra i la resolució de rectorat de 26 de Juny de 2003,

 

HE RESOLT:

Primer.- Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon.- Aquest fitxer queda sotmès a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer. Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 12 de desembre del 2013


Annex 1

 • Nom del fitxer: Consultes, suggeriments i queixes 
 • Finalitat i usos previstos: Gestió, tractament i seguiment de les consultes, queixes i suggeriments adreçades a la Universitat en relació a la qualitat dels serveis prestats. Usos: Gestió de les consultes, queixes i suggeriments. Estadístiques internes. Arxiu. Registre de documents
 • Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària de la UPF i terceres persones.
 • Procedència de les dades de caràcter personal: Del propi interessat o del seu representant. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant.
 • Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.
 • Sistema de tractament utilitzat en l'organització: Parcialment automatitzat.
 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (Ideologia. Religió. Afiliació sindical. Creences. Altres: origen racial o ètnic, salut, vida sexual. Dades derivades d'actes de violència de gènere. Penals: infraccions penals i administratives)

Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF. Número SS o mutualitats. Nom i cognoms. Adreça postal o electrònica. Telèfon. Signatura o empremtes. Imatge i veu. Números de registre personal. Marques físiques. Signatura electrònica. Altres: passaport, targeta resident, grau discapacitat, número identificatiu d'investigador)

Dades personals (Estat civil. Dades familiars. Data de naixement. Lloc de naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Característiques físiques. Llengua materna)

Dades socials (Allotjament o habitatge. Propietats o possessions. Aficions i estils de vida. Pertinença a clubs i associacions. Llicències, permisos)

Dades acadèmiques (Formació i titulacions. Historial acadèmic. Experiència professional. Col·legis o associacions professionals)

Dades d'ocupació (Cos, escala. Categoria, grau. Llocs de treball. Dades no econòmiques de nòmina. Historial laboral)

Dades comercials (Activitats i negocis. Llicències comercials. Subscripcions a publicacions. Creacions artístiques, científiques)

Dades financeres (Ingressos, rendes. Inversions, patrimoni. Crèdits, préstecs, avals. Dades bancàries. Assegurances. Dades de nòmina. Impostos, deduccions. Plans de pensió, jubilació. Hipoteques. Subsidis, beneficis. Historial, crèdits. Targetes de crèdit)

Transaccions (Béns subministrats. Béns rebuts. Transaccions financeres. Compensacions, indemnitzacions)

 • Cessions de dades previstes: No es preveuen cessions.
 • Transferències internacionals de dades: No es preveuen transferències internacionals.
 • Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
 • Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent de la UPF (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).
 • Mesures de seguretat: Nivell Alt.
 

Annex 2

1. Nom del fitxer: Admissió a ensenyaments i promoció

Es modifica l'apartat següent:

 • Cessions: Amb consentiment dels interessats per difondre els estudis i activitats als mitjans de comunicació i Internet.  

2. Nom del fitxer: Alumni

Es modifica l'apartat següent:

 • Persones o col·lectius afectatsS'addiciona: Persones que realitzen estudis a la Universitat.

3. Nom del fitxer: Gestió de la recerca

Es modifica l'apartat següent:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades identificatives: Altres. Números d'identificació d'investigadors.

4. Nom del fitxer: Gestió econòmica

Es modifiquen els apartats següents:

 • Nom del fitxer: S'addiciona: i contractual
 • FinalitatEs modifica en els termes següents: Gestió de les transaccions contractuals realitzades amb proveïdors, clients i tercers. Usos: S'addiciona: Publicacions. Autoritzacions, permisos.
 • Persones o col·lectius afectats: Es modifica en els termes següents: Qualsevol tercer (entitat, persona física o jurídica) que manté relacions contractuals amb la Universitat.   

5. Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Es modifiquen els apartats següents:

 • FinalitatEs modifica en els termes següents: Portar a terme estudis, treballs o projectes de recerca, desenvolupament i innovació així com la seva promoció i gestió dels productes resultants.
 • Cessions: S'addiciona: amb consentiment dels interessats per difondre la recerca als mitjans de comunicació i Internet.  

6. Nom del fitxer: Recursos humans

Es modifica l'apartat següent:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades identificatives: Signatura i empremtes. Altres. Números d'identificació d'investigadors.

7. Nom del fitxer: Seminaris i congressos

Es modifiquen els apartats següents:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades identificatives: Imatge i veu
 • Cessions: S'addiciona: Quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada: a d'altres entitats co-organitzadores dels actes. Quan existeixi el consentiment dels interessats per difondre els actes als mitjans de comunicació i Internet.  

8. Nom del fitxer: Servei de Biblioteca

Es modifica l'apartat següent:

 • Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: S'addiciona dins Dades personals: Sexe i dins Dades acadèmiques: Historial d'activitats a biblioteca.