Resolució del rector de 15 de gener del 2007.

La Universitat Pompeu Fabra ha creat fitxers que contenen dades de caràcter personal mitjançant la resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC núm. 3935, de 29 de juliol) i la resolució de 8 de març del 2004 (DOGC núm. 4098, de 24 de març).

Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats.

Atesa així mateix la necessitat de modificar alguns fitxers existents, als efectes d'una millor descripció del fitxer i per a adaptar-los als canvis administratius.

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,


HE RESOLT:

Primer.- Crear el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon.- Aquest fitxer queda sotmès a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer.- Modificar parcialment els fitxers existents en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Quart.- Suprimir el fitxer que conté dades de caràcter personal que figura a l'annex 3 d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Josep Joan Moreso i Mateos
Rector

Barcelona, 15 de gener del 2007

 

ANNEX 1

Nom del fitxer: Certificació digital.
Finalitat i usos previstos: Gestionar els certificats digitals. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida: Formularis.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Imatge o veu, Altres (número de passaport, número de targeta de resident)), Dades d'ocupació laboral (Cos, escala; categoria, grau; Llocs de treball).
Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.


ANNEX 2

Nom del fitxer: Activitats socioculturals.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).


Nom del fitxer: Beques.

Es modifiquen els apartats següents:

Nom del fitxer: Beques i ajuts a l'estudi.
Finalitat i usos previstos: Gestió de les beques i els ajuts a l'estudi convocats per organismes oficials. Estadístiques internes. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Estudiants sol·licitants de beques o ajuts a l'estudi convocats per organismes oficials.
Cessions de dades previstes: Ministeri d'Educació i Ciència (art. 21.2 LOPD), Generalitat de Catalunya, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (art. 21.2 LOPD).


Nom del fitxer: Control horari del personal d'administració i serveis.

Es modifiquen els apartats següents:

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de caràcter identificatiu (dades biomètriques (identificació biomètrica d'emprempta dactilar)).
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Recursos Humans i Organització. Vicegerència. (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).

Nom del fitxer: Formació del personal.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Recursos Humans i Organització. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Gestió acadèmica.

Es modifiquen els apartats següents:

Finalitat i usos previstos: s'addiciona Gestió de graduats.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea d'Afers Acadèmics i Recerca. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Gestió integrada de personal.

Es modifiquen els apartats següents:

Finalitat i usos previstos: s'addiciona Vigilància de la seguretat i protecció de la salut en el treball.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea de Recursos Humans i Organització. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea d'Afers Acadèmics i Recerca. Vicegerència (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Mobilitat internacional dels estudiants.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Postgrau i Relacions Internacionals (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


Nom del fitxer: Persones amb necessitats especials.

Es modifiquen els apartats següents:

Nom del fitxer: Suport a col·lectius específics.
Persones o col·lectius afectats: Membres de la comunitat universitària que requereixin serveis o adaptacions especials.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut).
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).


Nom del fitxer: Pràctiques i borsa de treball.

Es modifiquen els apartats següents:

Finalitat i usos previstos: s'addiciona Gestió de les beques de col·laboració.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de característiques personals (altres (coneixement d'altres llengües)); s'addiciona dins dades economico-financeres i d'assegurances (Dades bancàries).


Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Es modifica l'apartat següent:

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: s'addiciona dins Dades de caràcter identificatiu (signatura o empremtes, dades biomètriques (imatge de l'iris, imatge de les empremtes dactilars, imatges de la mà, altres dades biomètriques)), s'addiciona dins dades de característiques personals (altres (coneixement d'altres llengües)).


Nom del fitxer: Serveis a organitzacions estudiantils.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona).


Nom del fitxer: Sistema de gestió de la docència.

Es modifica l'apartat següent:

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei de Personal Docent i Investigador (Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).


ANNEX 3

Nom del fitxer: Sistema d'informació per a la prevenció dels riscos laborals (fitxer manual).
Codi d'inscripció del fitxer assignat per l'Agència Catalana de Protecció de Dades: 204200035-D.
Motius de la supressió del fitxer: La Universitat Pompeu Fabra deixa d'assumir amb serveis propis la vigilància de la salut dels seus treballadors.
Destí de la informació o previsions adoptades per a la seva destrucció: Es destrueixen.