Resolució de la rectora de 8 de març del 2004.

Per Resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC 3935, de 29-7-2003) es van crear els fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Universitat Pompeu Fabra.

Atesa la necessitat d'ampliar la relació de fitxers existents i de donar compliment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i assegurar l'exercici dels drets legítims dels interessats;

Atesa així mateix la necessitat de modificar alguns fitxers dels creats per Resolució de 27 de juny del 2003, ja referenciada, als efectes d'una millor descripció del fitxer i per adaptar-los a la reestructuració administrativa operada a la UPF;

En virtut de les competències que m'atorguen els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,


HE RESOLT:

Primer.- Crear els fitxers que contenen dades de caràcter personal, que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució.

Segon.- Aquests fitxers queden sotmesos a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Tercer.- Modificar parcialment els fitxers creats per Resolució de 27 de juny del 2003 (DOGC 3935, de 29-7-2003) en els termes que es fan constar a l'annex 2 d'aquesta resolució.

Quart.- Després d'haver-se detectat una errada en la Resolució de 27 de juny del 2003, ja citada, se'n fa constar la correcció en l'annex 3 d'aquesta resolució.

Disposició final.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

M. Rosa Virós i Galtier
Rectora

Barcelona, 8 de març del 2004

 

ANNEX 1

Nom del fitxer: Directori.
Finalitat i usos previstos: Difusió d'informació, productes i activitats de la Universitat, així com per al manteniment de relacions institucionals. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Persones interessades en rebre informació.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida: Formularis.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms, adreça postal o electrònica; telèfon; fax); dades de característiques personals (sexe); dades d'ocupació laboral (lloc de treball i càrrec).
Cessions de dades previstes: Només es preveu cedir-les quan hi hagi el consentiment de l'interessat a entitats del Grup UPF.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
Finalitat i usos previstos: Portar a terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Fins científics, històrics i estadístics.
Persones o col·lectius afectats: Persones que participen en el projecte.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut); dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, fax, imatge o veu, número de registre de personal); dades de característiques personals (estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques, llengua materna); dades de circumstàncies socials (allotjament o habitatge, situació militar, propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col·legis o associacions professionals); dades d'ocupació laboral (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball, història laboral); dades econòmico-financeres (ingressos, rendes).
Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell alt.

Nom del fitxer: Seminaris i congressos.
Finalitat i usos previstos: Difusió d'informació i gestió de seminaris, congressos o esdeveniments similars organitzats per la Universitat. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Persones inscrites als seminaris o congressos.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida: Formularis.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, fax); dades de característiques personals (sexe); dades d'ocupació laboral (càrrec).
Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Gerent (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

Nom del fitxer: Innovació i qualitat docents.
Finalitat i usos previstos: Gestionar les actuacions de renovació pedagògica. Servei públic de l'ensenyament superior. Publicacions. Estadístiques internes. Fins científics, històrics i estadístics. Arxiu. 
Persones o col·lectius afectats: Professorat i estudiants de la UPF.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Suport magnètic o digital. Via telemàtica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identificatiu (DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, imatge o veu, número de registre de personal); dades de característiques personals (data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua materna); dades de circumstàncies socials (allotjament o habitatge, propietats o possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional); dades d'ocupació laboral (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball); dades d'informació comercial (creacions artístiques, científiques i tècniques).
Cessions de dades previstes: No estan previstes cessions.
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea d'Innovació i Coordinació de Projectes. Vicegerència (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell mitjà.

Nom del fitxer: Sistema d'informació per a la prevenció dels riscos laborals (fitxer manual).
Finalitat i usos previstos: Prevenció dels riscos laborals. Formació. Historials clínics. Investigació epidemiològica. Estadística pública. Estadístiques internes.
Persones o col·lectius afectats: Personal d'administració i serveis i personal acadèmic de la Universitat.
Procedència de les dades de caràcter personal: Del mateix interessat o del seu representant legal. D'altres persones físiques diferents de l'interessat o del seu representant.
Procediment de recollida: Enquestes o entrevistes. Formularis. Transmissió electrònica.
Suport utilitzat per a l'obtenció: Suport paper. Via telemàtica.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades especialment protegides (salut); dades de caràcter identificatiu (nom i cognoms); dades de característiques personals (dades familiars, data de naixement, edat, característiques físiques); dades de circumstàncies socials (aficions i estils de vida); dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, experiència professional); dades d'ocupació laboral (cos i escala, categoria i grau, lloc de treball, història laboral).
Cessions de dades previstes: Únicament es preveu cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (article 11.2 a) de la LOPD) (personal mèdic i autoritats sanitàries, article 22.4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals). A altres administracions quan tingui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats estadístiques o per a l'exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (article 11.2 e) i 21.1 de la LOPD). Quan la cessió de dades de salut sigui necessària per solucionar una urgència o per realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts a la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica (article 11.2 f) de la LOPD).
Responsable dels fitxers de la UPF: Gerent.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).
Mesures de seguretat: Nivell alt.


ANNEX 2

Nom del fitxer: Gestió acadèmica.
Es modifiquen els apartats següents:
Finalitat i usos previstos: s'addiciona dins les finalitats: Difusió d'informació, productes i activitats i manteniment de relacions institucionals de la UPF.
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Àrea Acadèmica. Vicegerència (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Nom del fitxer: Mobilitat internacional dels estudiants.
Es modifica l'apartat següent:
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Unitat de Relacions Internacionals (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Nom del fitxer: Gestió integrada de personal.
Es modifiquen els apartats següents:
Finalitat i usos previstos: s'addiciona dins les finalitats: Difusió d'informació, productes i activitats i manteniment de relacions institucionals de la UPF.
Cessions de dades previstes: Amb el consentiment previ dels interessats, es podran cedir les dades a entitats del Grup UPF per a la difusió dels seus productes i activitats (art. 11.1 de la LOPD).

Nom del fitxer: Sistema d'acreditació d'usuaris.
Es modifica l'apartat següent:
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Servei d'Informàtica (plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona).

Nom del fitxer: Pràctiques i borsa de treball.
Es modifica l'apartat següent:
Persones o col·lectius afectats: Persones de contacte de les empreses o institucions.


ANNEX 3

Nom del fitxer: Gestió econòmica.
Correcció d'errades:
A l'apartat Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal, on diu:

"...Dades de transaccions (dades bancàries). Dades de transaccions (béns i serveis..."

Ha de dir:

"...Dades econòmico-financeres (dades bancàries). Dades de transaccions (béns i serveis..."

Nom del fitxer: Persones amb necessitats especials.
Correcció d'errades:
A l'apartat Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal, on diu:

"...Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions)."

Ha de dir:

"...Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça (postal i electrònica), telèfon). Dades personals (edat, característiques físiques o antropomètriques). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions)."