L'adaptació dels estudis de postgrau, màster i doctorat, a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior ha comportat profundes transformacions en la formació més avançada que ofereixen les universitats. Els màsters foren els primers ensenyaments que ja es van poder impartir amb plena adequació als principis derivats de la declaració de Bolonya, atès que l'any 2005 va aparèixer la primera regulació estatal que n'establia el marc. Posteriorment, aquest primer marc normatiu per a aquestes titulacions ha estat modificat sensiblement en dues ocasions, la més significativa de les quals el 2007.

Així mateix, la direcció de la Universitat acaba d'adoptar un nou marc estratègic que defineix els principals eixos per a l'actuació en els propers cinc anys, en què s'aposta pels reptes d'assolir la màxima qualitat acadèmica, la internacionalització, l'enfortiment de la vinculació del postgrau amb la recerca, la capacitat d'atracció de talent, la millor inserció professional dels postgraduats i doctors i la necessitat de desenvolupar sòlides aliances interuniversitàries. Aquests reptes s'ajusten a la nova formulació de la normativa estatal relativa al doctorat que es troba en fase d'elaboració i que, en qualsevol cas, farà augmentar l'exigència en l'actuació de les universitats. S'hi afegeix, encara, la vocació de la Universitat d'aprofundir la relació amb els diversos centres o entitats que configuren el Grup UPF, molts dels quals tenen una presència molt destacada en l'àmbit del postgrau.

Aquesta intensa activitat tant d'impuls estratègic com de regulació en tan pocs anys ha incidit directament sobre els processos de programació, docència i gestió que correspon executar a les universitats pel que fa als ensenyaments de postgrau. La Universitat Pompeu Fabra va reforçar, en primer lloc, les estructures de suport directe als departaments i instituts, com a principals responsables de l'activitat acadèmica del postgrau, tant docent com de recerca. Posteriorment s'han donat algunes passes respecte les unitats centrals de coordinació, si bé, en aquest àmbit, s'ha posat de manifest la necessitat d'una major integració dels principals processos de gestió.

Per tal d'assolir els objectius assenyalats, esdevé necessari crear una unitat especialitzada que, dins de l'Àrea de Docència, integri les competències i les funcions de l'actual Secció de Postgrau, de l'Oficina d'Admissions i els recursos destinats al Programa d'Activitats Acadèmiques Especials, i que, tot respectant les especificitats i el funcionament autònom dels departaments, actuï com a unitat que porta a terme la coordinació de la gestió del postgrau i del doctorat, sense perjudici de la coordinació que dugui a terme el Servei de Gestió Acadèmica.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts,

HE RESOLT:

Article 1.

Crear l'Oficina de Postgrau i Doctorat, adscrita a l'Àrea de Docència.

Article 2.

L'Oficina de Postgrau i Doctorat té per funcions:

 • Planificar i coordinar els processos per a la implementació dels estudis de màster i doctorat programats i aprovats.
 • Planificar i coordinar les accions necessàries per tal de facilitar la gestió dels procediments que afecten als estudiants de màster i doctorat des de la preinscripció, l'accés i l'admissió, la matriculació i la gestió de l'expedient.
 • Coordinar els procediments de gestió dels màsters i doctorats que porten a terme directament les unitats descentralitzades.
 • Gestionar les mesures i els ajuts específics per fomentar dels màsters i doctorats.
 • Gestionar els estudis de màster i altres titulacions que li puguin ser assignades.  
 • Donar suport tècnic i administratiu a la Comissió de Postgrau i Doctorat.
 • Assessorar i donar suport, en l'àmbit del postgrau i del doctorat, als centres adscrits a la Universitat que imparteixen postgrau.
 • Donar suport a l'elaboració i modificació de les normatives reguladores de l'àmbit del qual és responsable.
 • Gestionar i coordinar els processos d'accés i d'admissió en coordinació amb les unitats descentralitzades.
 • Coordinar el procés d'admissió dels estudiants amb becats per institucions.
 • Gestionar les accions formatives que organitzi la Universitat adreçades a estudiants que no constitueixin ensenyaments conduents a títols oficials.
 • Gestionar i coordinar programes d'estudis d'extensió universitària que contribueixin a promoure la formació de les persones al llarg de tota la vida.
 • Gestionar i coordinar programes d'estudis que tinguin lloc en el període d'estiu, cursos de caràcter instrumental o de contingut específic que afavoreixin la inserció professional, i cursos en col·laboració amb altres universitats.
 • Actuar com a fedatari dels actes i documents que es generin en els processos que li són propis.
 • Aquelles altres que se li assignin les normes de la Universitat o els seus òrgans competents.

Article 3.

L'Oficina de Postgrau i Doctorat s'estructura en els àmbits funcionals següents:

 • Postgrau i Doctorat
 • Admissió
 • Activitats acadèmiques especials

Disposicions addicionals

Primera. 
(Queda sense efecte per resolució del rector de 17 d'octubre del 2011, de modificació de la Resolució de 4 de maig del 2009 de reestructuració administrativa)

 

Segona. Se suprimeix la Secció de Postgrau, fins ara adscrita al Servei de Gestió Acadèmica, i l'Oficina d'Admissions, fins ara adscrita al Servei de Relacions Internacionals.

 
Disposició derogatòria. Es deroguen els apartats 2.2.2 de l'article 2 i 3.2.2 de l'article 3 de la Resolució de 26 de juny del 2007 i aquells altres que s'hi contradiguin.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos
Rector 

Barcelona, 12 d'abril del 2010