Per resolució del rector de 22 d’octubre del 2012 es va crear el Programa de Responsabilitat Social de la UPF, per tal de donar resposta a la necessitat de tenir una visió conjunta dels diversos plans derivats de l’estratègia de responsabilitat social de la universitat, alguns dels quals eren preceptius per la legislació vigent. Aquesta resolució també assignava al Gabinet del Rectorat la seva direcció, coordinació, impuls i avaluació.

D’altra banda, la resolució del rector de 23 d’octubre del 2012 assignava a diverses unitats i serveis administratius les accions que integren aquest Programa de Responsabilitat Social. Transcorregut el temps, i atès  que la transversalitat del  Programa implica les diverses àrees de gestió de la Universitat, s’ha considerat convenient de replantejar tant l’estructura general com la denominació dels diversos subprogrames que conformen el Programa de Responsabilitat Social.

Així mateix, el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025 estableix que un dels seus eixos transversals és esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –el desenvolupament sostenible, la consciència ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable..

Entre aquests programes també s’havia inclòs el Pla de Prevenció de Riscos Laborals, si bé aquest pla, que segons la legislació vigent esdevé l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'organització en el seu sistema general de gestió, és una obligació més enllà del Programa de Responsabilitat Social.

D’altra banda, el 9 de novembre del 2019, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el model estratègic d'universitat saludable a través del programa UPF- Saludable.

Així doncs, havent transcorregut set anys d’ençà de la creació del Programa de Responsabilitat Social, i tenint en compte que s’han produït canvis en la definició dels programes, que s’han identificat noves necessitats i reptes la resposta als quals és bo que compti també amb aportacions de la nostra comunitat, especialment els reptes vinculats amb el desenvolupament sostenible en les seves tres dimensions (l’econòmica, la social i l’ambiental), i amb l’objectiu de millorar la gestió del propi Programa, es fa necessari introduir canvis en la definició dels programes, així com en la manera de gestionar-lo.

És per això que, de conformitat amb l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent,  i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

 

HE RESOLT:

Primer. Modificar el nom del Programa que s’anomenarà Programa de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible 

Segon. Modificar el primer punt de la resolució del rector de 22 d’octubre del 2012, que queda redactat de la següent manera:

“Crear el Programa de Compromís Social i Desenvolupament sostenible de la UPF per portar a terme l'estratègia conjunta de les accions que es desenvolupen entorn dels principis d'igualtat d'oportunitats, cooperació, salut integral i sostenibilitat que actualment es porten a terme per mitjà dels programes següents:

  • Pla d'Igualtat Isabel de Villena (UPF-Igualtat)
  • Pla d'Inclusió (UPF-Inclusió)
  • Pla de Promoció de la Salut (UPF-Saludable)
  • Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat (UPF-Solidària)
  • Programa de Sostenibilitat Ambiental (UPF-Sostenible)”

Segon.  Modificar el segon punt de la resolució del rector de 22 d’octubre del 2012, que queda redactat de la següent manera:

“Segon. Assignar la direcció, la coordinació, l'impuls i l'avaluació del Programa de Compromís Social i Desenvolupament sostenible  de la UPF al Gabinet del Rectorat. La direcció i la coordinació de cadascun dels programes específics i les accions que els integren correspon a cadascuna de les àrees de gestió en les quals s’integra cada programa. Per tant, els responsables d’aquestes àrees hauran de vetllar per la seva execució per part dels serveis o les unitats de gestió implicades.”

Tercer. Deixar sense efecte el tercer punt de la resolució de 22 d'octubre del 2012.

 

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 13 de febrer de 2020