La normativa sobre expedició de títols universitaris oficials preveu l'expedició d'una certificació supletòria provisional que substitueix al títol i que te idèntic valor a efectes de l'exercici dels drets del títol i que és signada pel rector.

Als efectes d'agilitar la tramitació d'aquests certificats considero convenient delegar-ne la signatura.

Vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei de Règim Jurídic i de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,HE RESOLT:

Primer. Delegar la signatura de la certificació supletòria provisional del títol en la cap del Servei de Gestió Acadèmica.

Segon. En la signatura de la certificació es farà constar l'autoritat de procedència de la competència (rector), el càrrec que signa per delegació (cap del Servei de Gestió Acadèmica), seguida de les sigles p.d, amb menció del rang i de la data d'aquesta resolució i el nom i cognom de la signant.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

Barcelona, 2 d'octubre del 2014