Resolució del rector de 23 de febrer del 2016

De conformitat amb l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les unitats de coordinació acadèmica (UCA) són unitats per a coordinar els centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar el director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions responsable de l'UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que n'ha proposat una estructura,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Constituir la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, de màster i de doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous estudiants, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i dels departaments conjuntament.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per portar a terme aquestes funcions, l'UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'organitza en els àmbits següents:

-Docència i qualitat: comprèn la coordinació dels ensenyaments de grau, de màster universitari i de doctorat, així com les mesures d'assegurament de la seva qualitat docent.

-Professorat: comprèn la coordinació de la política de personal docent i investigador, així com la planificació i l'assignació docent.

-Recerca i transferència: comprèn la política de recerca i de transferència.

-Promoció i infraestructures: compren la promoció de les activitats de la UCA, de captació d'estudiants, així com les infraestructures de suport a la docència i a la recerca i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

-Comunicació: comprèn la comunicació de la informació de les accions de foment de la recerca i la transferència.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de l'UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està compost per:

-El responsable de l'UCA d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que exerceix les funcions de coordinació general de tots els àmbits de l'UCA.

-El director o directora de l'Escola Superior Politècnica, que exerceix la coordinació de l'àmbit de docència i qualitat.

-El sotsdirector o sotsdirectora de l'Escola Superior Politècnica i director o directora de la USQUID, responsable dels ensenyaments del grau i la seva qualitat, dins l'àmbit de docència i qualitat.

-El sotsdirector o sotsdirectora del Departament i coordinador o coordinadora del programa de doctorat, responsable dels ensenyaments de màster i doctorat i la seva qualitat, dins l'àmbit de docència i qualitat.

-El sotsdirector o sotsdirectora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions responsable de l'àmbit de professorat.

-El responsable de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, responsable de l'àmbit de recerca i transferència.

-El sotsdirector o sotsdirectora de l'Escola Superior Politècnica, responsable de l'àmbit de promoció i infraestructures.

-El secretari o secretària del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, responsable de l'àmbit de comunicació.

-Els membres del Consell de Direcció de la Universitat que siguin membres del Departament.

-El cap de la secretaria del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

-El cap de la secretaria de l'Escola Superior Politècnica.

El responsable de l'UCA pot encarregar a altres professors de l'Escola Superior Politècnica o del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions tasques concretes de l'UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de l'UCA pot convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Disposició addicional

En el moment en què es procedeixi a integrar les secretaries de l'Escola Superior Politècnica i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per crear la unitat de gestió i administració de l'àmbit acadèmic de l'UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Jaume Casals

Rector

 

Barcelona, 23 de febrer del 2016