Per tal de dotar l’administració de la universitat d’una estructura que doni resposta als objectius del Pla estratègic de la universitat i al Pla de govern, es proposa una nova organització de les àrees de en què s’estructura la Gerència. L’abast d’aquesta resolució són les àrees de gestió, deixant per més endavant la reorganització de les unitats administratives i del serveis universitaris, un cop estigui consolidada la nova estructura.

Amb aquesta proposta organitzativa es volen reforçar diversos àmbits, on destaquen els següents: la relació amb l’entorn empresarial i social per millorar el finançament; l’àmbit internacional; la innovació docent; el compromís social; la recerca i la transferència del coneixement; la millora administrativa de gestió, digitalització, automatització i simplificació de l’operativa administrativa; la transformació digital, l’impuls a les polítiques transversals per estendre drets i millorar la relació amb la societat; la comunicació i les relacions amb el Grup UPF.

Aquesta nova proposta inclou d’una banda el canvi de nom de les àrees (excepte l’Àrea de Docència) que s’anomenaran: Àrea Econòmica, Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, Àrea de Recerca, Transferència del coneixement i Innovació, Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació. A més a més, i per tal de coordinar les unitats vinculades amb projectes i àmbits transversals, així com aquelles vinculades a la comunitat universitària, es crea una nova àrea de gestió, l'Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària.

D’altra banda, i en aquesta primera fase, es canvien d’adscripció alguns dels serveis actuals a diferents àrees per començar a implementant la futura proposta organitzativa.

És per això que, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m'atorga l'article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Aprovar la nova organització de les àrees de gestió, de manera que l’article 3.1 queda redactat de la següent manera:

Article 3.- Organització de les àrees de gestió

1.- L'administració de la Universitat Pompeu Fabra s'organitza en les següents àrees de gestió:

- Àrea Econòmica

- Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

- Àrea de Recerca, Transferència del coneixement i Innovació

- Àrea de Docència

- Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació

- Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

 

Segon. Modificar la Secció 2 que queda redactada de la manera següent:

Secció 2: Àrees de Gestió

Article 5 .- Àrea Econòmica

L'Àrea Econòmica, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els processos i les accions relacionats amb l'economia i el pressupost, la contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Universitat. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Pressupostos i Finances, el Servei d’Infraestructures i Patrimoni i la Unitat de Contractació Administrativa.

Article 6.- Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

L'Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els programes de gestió de persones i de salut laboral, els processos de modernització administrativa adreçats a la millora organitzativa, així com els processos de negociació col·lectiva i les relacions laborals. Dirigeix i coordina el Servei de PAS i el Servei de PDI. També en depèn l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i Promoció de la Salut, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament, l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació.

Article 7.- Àrea de Recerca, Transferència del coneixement i Innovació

L'Àrea de Recerca, Transferència del coneixement i Innovació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina i impulsa les tasques vinculades a les activitats d'implementació de la política científica, de gestió de la recerca, de transferència de coneixement i el desenvolupament d'infraestructures de recerca. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Recerca i la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle.

Article 8.- Àrea de Docència

L'Àrea de Docència, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua les tasques vinculades a l'ordenació, la gestió acadèmiques i les activitats de formació acadèmica complementària dels estudiant. Dirigeix i coordina el Servei de Relacions Internacionals, el Servei de Gestió Acadèmica, l'Oficina de Programació i Planificació d'Estudis i l'Oficina de Postgrau i Doctorat.

Article 9.- Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació

L'Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els serveis de suport directe a la recerca, la docència i la gestió. Dirigeix i coordina el Servei d'Informàtica i la Biblioteca.

Article 10. Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

L’Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina i impulsa les activitats associades a la captació de recursos, el suport a la comunitat universitària, les accions de compromís social i benestar planetari, la coordinació de les Unitats de Gestió Administrativa i la supervisió de la Fundació UPF. Dirigeix i coordina el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària i les Unitats de Gestió Administrativa.

Article 10 bis.- El Gabinet del Rector

El Gabinet del Rector, al capdavant del qual hi ha un o una cap de Gabinet, assisteix i dona suport directe al rector o rectora. A més, sota les directrius del rector o rectora, coordina, impulsa i avalua les activitats de comunicació, promoció i relacions institucionals de la Universitat, i la Unitat de Comunicació i Projecció lnstitucionals.

 

Disposicions finals

Primera.- Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació

Segona.- S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

 

Oriol Amat i Salas

Rector

Barcelona, 5 de setembre 2022