La creació de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni mitjançant la Resolució del rector de 24 d’abril del 2018 de reestructuració administrativa, estableix que els àmbits de la gestió econòmica i de la gestió de la contractació administrativa prenen especial rellevància, tant pels requisits i la complexitat del nostre entorn, com per l'evolució del marc jurídic i legislatiu, i pel creixement del volum de gestió.

Alhora el Pla Estratègic de la UPF 2016-2025 defineix que la creació de noves infraestructures és clau per al creixement i desenvolupament de la UPF tant en docència com en recerca i als tres campus de la Universitat, la qual cosa implica un increment de les actuacions que s’hauran de realitzar per l’assoliment d’aquest objectiu.

Al mateix temps, en els darrers anys s'ha incrementat el volum i la complexitat dels processos de contractació administrativa amb el nou marc jurídic, així com els requeriments tècnics de les unitats administratives usuàries i dels grups de recerca, que han fet evident la necessitat de revisar i de millorar la gestió d'aquests processos.

Per dur a terme el conjunt d’aquestes funcions i donar resposta en l’àmbit de la contractació administrativa, dins dels requeriments normatius, d'eficàcia i d'optimització dels resultats, i facilitar les obligacions en el retiment de comptes i la informació a organismes públics auditors, és necessari reorganitzar l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni i crear una nova unitat dins d’aquesta àrea.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

 

HE RESOLT:

Article 1.

El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació es passa a denominar Servei d’Infraestructures i Patrimoni.

Article 2.

Modificar l’article 14 de la resolució del rector de 4 de maig el 2009 de reestructuració administrativa, que queda redactat com segueix:

Article 14.- Servei d’Infraestructures i Patrimoni

El Servei d’Infraestructures i Patrimoni té com a funcions gestionar el patrimoni mobiliari i immobiliari de la Universitat amb la gestió de la seva adquisició, alienació, cessió i arrendament i dels actes necessaris per a la seva conservació, manteniment, utilització, aprofitament, protecció i defensa; gestionar i coordinar les obres, equipaments i instal·lacions; la gestió urbanística dels programes d'inversió de la universitat; coordinar els processos i programes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental, els plans d’eficiència energètica, la mobilitat i els plans de seguretat-autoprotecció; gestionar i coordinar els serveis generals i tramitar i controlar les despeses relatives a les actuacions descrites anteriorment, mitjançant indicadors per avaluar i millorar l’activitat en aquest àmbit i d’acord amb les polítiques de la universitat socialment responsables.”

Article 3.

1. Suprimir la Secció de Gestió Econòmica i Contractació prevista en l’article 1 de la Resolució del rector de 4 de juliol del 2006 de reestructuració del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

2. El Servei d’Infraestructures i Patrimoni s’estructura orgànicament en:

  • Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals
  • Unitat Tècnica d’Obres i Manteniment

 

3. Són funcions de la Secció de Subministraments, Equipaments i Serveis Generals la gestió de l'adquisició, la conservació, l'inventari i el control del patrimoni immobiliari, del mobiliari i d'altres equipaments, llevat dels equipaments informàtics; la gestió dels serveis de caire general: neteja, recepció dels edificis de les unitats centrals, transport i correu intern, missatgeria, reprografia, restauració, material d'oficina i aquelles altres que pugui necessitar la Universitat.

4. Són funcions de la Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment, assimilada orgànicament a secció, té assignades com a funcions la proposta i execució dels programes de manteniment dels edificis, de les instal·lacions i dels equipaments; la gestió d'obres, reformes i instal·lacions interiors; el suport en la planificació, gestió i recepció de l'obra nova; el suport en els processos d'equipament dels edificis; la gestió dels serveis de vigilància; la realització de propostes de millora i d'estalvi relatives al subministrament energètic i totes aquelles altres relatives a la sostenibilitat mediambiental.

 

Article 4.

1. Crear la Unitat de Contractació Administrativa i adscriure-la directament a l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, al davant de la qual hi ha un cap.

2. Són funcions de la Unitat de Contractació Administrativa les següents:

  • Coordinar, gestionar i tramitar els expedients de contractació administrativa en totes les seves modalitats;
  • Assessorar i donar suport tècnic i administratiu en matèria de contractació administrativa a les diferents unitats usuàries;
  • Donar resposta als requeriments dels processos d’auditoria relacionats amb els expedients de contractació i a la normativa vigent;
  • Establir i analitzar els indicadors per avaluar l’activitat en aquest àmbit.

Article 5.

L'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni s'estructura en les unitats següents:

- Servei de Pressupostos i Finances

- Servei d’Infraestructures i Patrimoni

- Unitat de Contractació Administrativa

Article 6.

Modificar l’article 4 de la resolució del rector de 4 de maig el 2009 de reestructuració administrativa, que queda redactat com segueix:

“Article 4.- Unitats administratives i serveis universitaris

1.- Les unitats administratives i serveis universitaris presten suport tècnic i porten a terme les tasques d'assessorament i gestió en relació amb les funcions que li són assignades per la present resolució.

2.- Les unitats administratives i serveis universitaris són:

-Servei d'Assessoria Jurídica

-Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

-Servei de Gestió Acadèmica

-Servei d’Infraestructures i Patrimoni

-Servei de PAS

-Servei de PDI

-Servei de Pressupostos i Finances

-Servei de Recerca

-Servei de Relacions Internacionals

-Servei d'Informàtica

-Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

-Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

-Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

-Biblioteca

-Direccions de Campus”

Article 7.

Modificar l’article 8bis de la resolució del rector de 4 de maig el 2009 de reestructuració administrativa, que queda redactat com segueix:

Article 8bis- Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni

L'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, dirigida per un o una vicegerent, dirigeix, coordina, impulsa i avalua els processos i les accions relacionats amb l'economia i el pressupost, la contractació administrativa i la gestió del patrimoni de la Universitat. Aquesta àrea dirigeix i coordina el Servei de Pressupostos i Finances, el Servei d’Infraestructures i Patrimoni i la Unitat de Contractació Administrativa.”

 

Disposició derogatòria primera

Queda sense efecte la resolució del rector de 4 de juliol del 2006 de reestructuració del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

Disposició derogatòria segona

Queda sense efecte la resolució del rector d’1 d’abril del 2011 per la qual es suprimeix l’Àrea de Patrimoni.

Disposició derogatòria tercera

Queda sense efecte la resolució del rector de 29 d'abril del 2013 de modificació de l'estructura del Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.

Disposició derogatòria quarta

Queden sense efecte totes aquelles altres resolucions que s’oposin a l’establert en aquesta.

Disposició final primera.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Disposició final segona.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva signatura.

 

 

 

El rector

Jaume Casals Pons

Barcelona, 6 de febrer del 2019