L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix el procediment per acordar les suplències dels òrgans administratius en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

L’article 54 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra preveu que en cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector o vicerectora que hagi designat.

Atès que la rectora estarà absent de la Universitat Pompeu Fabra des del 31 de juliol al 27 d’agost del 2023, ambdós inclosos, és necessari establir la seva suplència per tal que serveixi per totes les situacions que es puguin produir.

Per tot això, i en virtut de l’article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Designar la vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, professora Eva Pujadas Capdevila, perquè supleixi la rectora en les seves funcions des del 31 de juliol al 4 d’agost del 2023, ambdós inclosos.

Segon. Designar la vicerectora de Cultura i Comunicació, professora Raquel Bouso Garcia, perquè supleixi la rectora en les seves funcions des del 5 d’agost fins al 13 d’agost del 2023, ambdós inclosos.

Tercer. Designar la vicerectora de Recerca, professora Cristina Pujadas Corbi, perquè supleixi la rectora en les seves funcions des del 14 d’agost fins al 20 d’agost del 2023, ambdós inclosos.

Quart. Designar la vicerectora de Transferència del Coneixement, professora Vanesa Daza Fernández, perquè supleixi la rectora en les seves funcions des del 21 d’agost fins al 27 d’agost del 2023, ambdós inclosos.

Cinquè. Establir que en les resolucions i els actes que es dictin mitjançant aquesta suplència, s’ha de fer constar aquesta circumstància, s’ha d’especificar el titular de l’òrgan en la suplència del qual s’adopten (rectora) i qui està exercint efectivament aquesta suplència.

Sisè. Derogar l’anterior Resolució de la rectora de 18 de juliol del 2023 de designació de suplent en les seves funcions durant el període de vacances.

 

Laia de Nadal Clanchet

Rectora

Barcelona, 24 de juliol del 2023