La resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014 i 4 de juny del 2018, estableix com s’organitza la Unitat de Comunicació Informació i Projecció Institucionals.

La millora contínua dels serveis que s’ofereixen als usuaris impliquen modificacions en l’organització d’aquests serveis dins de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, per la qual cosa i, per tal de millorar-ne la gestió, es redefineixen els àmbits funcionals de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, així com les seves funcions.

És per això que, de conformitat amb l’article 180.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, a proposta del gerent, i en ús de les atribucions que m’atorga el mateix article,

HE RESOLT:

Article únic.

Modificar l'article 2 de la resolució del rector de 17 d'octubre del 2011 per la qual s'estableix l'estructura del Servei de Gestió Acadèmica, de la Unitat d'Informació i Projecció Institucionals, del Servei de Recerca, de la Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle, del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca, modificada per resolució de 22 d'octubre del 2012, de 12 de febrer del 2014 i 4 de juny del 2018, que queda redactat com segueix:

“Article 2. Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals exerceix les funcions previstes a l'article 21 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador o coordinadora:

- Comunicació

- Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

- Promoció d'Estudis

- Responsabilitat Social

- Serveis Lingüístics

2.1. Són funcions de l'àmbit Comunicació establir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d'actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l'àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió de la recerca, la ciència i la tecnologia; elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d'ús dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l'arquitectura de la informació, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.2. Són funcions de l'àmbit Imatge Corporativa i Serveis Gràfics definir la identitat gràfica corporativa i vetllar perquè s'apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d'informació i comunicació; elaborar propostes gràfiques, maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional i de les unitats acadèmiques i administratives; coordinar els projectes editorials institucionals amb tercers; elaborar les propostes gràfiques d'articles promocionals; definir i coordinar la producció dels productes singulars i del fons d'art de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.3. Són funcions de l'àmbit Promoció d'Estudis proposar, dissenyar, coordinar i executar les campanyes anuals de captació de futurs estudiants de grau, màster i doctorat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.4. Són funcions de l'àmbit Responsabilitat Social la coordinació, la promoció i el seguiment de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, i gestionar, coordinar i executar el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat i el Pla d’Inclusió (àmbit de desigualtats econòmiques), i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

 

Disposició final primera.

S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

Disposició final segona.

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva signatura.

 

 

Jaume Casals i Pons

Rector

 

Barcelona, 1 d’abril del 2019