Text consolidat amb els canvis introduïts per resolució del Secretari general de 3 de maig

Vist el que disposa l'article 13 de la Resolució del rector de 7 de març del 2017 sobre política de signatura i mecanismes d'identificació o d'autenticació i de signatura electrònica admesos a la Universitat Pompeu Fabra, i la seva disposició addicional quarta;

Aquesta Secretaria General, vist l'article 13 i la disposició addicional quarta de l'esmentada resolució i en ús de les competències que m'atorga l'article 56.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

1. Establir els nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels tràmits electrònics derivats de procediments administratius de la UPF vigents en el moment de la signatura d'aquesta resolució, que s'estableixen en l'annex I.

2. Establir els nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels documents que necessiten de constància escrita, que s'estableixen en l'annex II.

3. Els annexos s'ampliaran conforme es posin en producció nous tràmits electrònics o hi hagi més documents que necessitin de constància escrita.

 

Josep Lluís Martí Màrmol

Secretari General

 

Barcelona, 4 d'abril del 2017

Annex I

Nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels tràmits electrònics derivats de procediments administratius de la UPF

Codi del tràmit

Nom del tràmit

Tràmit a la Seu electrònica

Nivell de seguretat d'autenticació

Nivell de seguretat de signatura

B0354

Emetre certificat acadèmic personal

Sol·licitud del certificat acadèmic personal

Mitjana o substancial

No procedeix signatura interessat.

B0382

Gestionar la sol·licitud de certificats de docència

Sol·licitud del certificat de docència

Mitjana o substancial

No procedeix signatura interessat.

B0416

Presentar candidatura al Claustre Universitari

Presentació de candidatures a les eleccions al Claustre universitari

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0377

Gestionar els ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca UPF

Sol·licitud ajuts COFRE

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0417

Gestionar els suggeriments i queixes a la UPF

Suggeriments i queixes

Baixa

Baixa

B0034

Gestionar la sol·licitud d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

Baixa

Baixa

B0374

Prestar equipaments audiovisuals

Servei de préstec d'equipament audiovisual

Baixa

No procedeix signatura interessat.

B0373

Prestar ordinadors portàtils

Servei de préstec d'ordinadors portàtils

Baixa

No procedeix signatura interessat.

B0003 Gestionar la sol·licitud de Certificats de càrrecs acadèmics Sol·licitud de càrrecs acadèmics Mitjana o substancial Mitjana o substancial

Annex II

Nivells de seguretat d'autenticació i signatura dels documents que necessiten de constància escrita

Codi del tràmit

Nom del tràmit

Nivell de seguretat d'autenticació

Nivell de seguretat de signatura

B0379

Signar acta de qualificació

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0558

Signar contractes de PDI

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial

B0181

Signar pròrrogues contractes de treball de PDI

Mitjana o substancial

Mitjana o substancial