Normativa sobre la utilització del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica

Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000 i modificada pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en làmbit de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat pel Consell de Govern de 26 de gener del 2011

La Universitat Pompeu Fabra ve utilitzant des dels seus inicis els sistemes electrònics en els seus processos de comunicació i informació com a eines al servei de la docència i de la recerca. Per tal d'estructurar aquests sistemes, als efectes de la seva integració, així com per promoure la seva expansió a altres àmbits d'actuació de la UPF, s'ha creat, per resolució del rector, el Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica, com un únic sistema que integra la web de la UPF, amb la informació accessible des de l'exterior, el Campus Global, com a intranet, i aquells altres mitjans de comunicació àudiovisual a través dels quals es difon informació institucional.

Atesa la importància estratègica que les noves tecnologies tenen en el futur immediat de la UPF i a la vista de l'expansió que aquestes tecnologies adquiriran en qualsevol dels àmbits en què actua la Universitat, es fa necessari regular l'ús del Sistema per tal que la comunitat universitària conegui el marc d'actuació i pugui intervenir en aquests recursos electrònics d'acord amb els paràmetres establerts i els principis rectors de la UPF, sense perjudici del principi descentralitzador que regeix la pròpia configuració del sistema.

És per això que la Junta de Govern aprova la normativa següent:

 

Primer: Principis generals

1. El Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica és una eina per a ús de la comunitat universitària i dels usuaris externs que hi accedeixin, destinada a la docència, a la recerca i a la gestió, així com també a la informació i a la comunicació. El Sistema està integrat per la Web de la UPF, que incorpora la informació accessible des de l'exterior, el Campus Global, com a intranet, i aquells altres mitjans de comunicació àudiovisual a través dels quals es difon informació institucional.

2. No es podrà difondre informació, ni emetre missatges o imatges contraris als principis de la Universitat o que puguin anar contra l'ordenament jurídic o suposar un atac o manca de respecte a la imatge, l'honor, la dignitat o la intimitat de les persones.

3. El Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica de la UPF s'ha d'utilitzar únicament per a activitats educatives, científiques, de comunicació i informació i de gestió relacionades amb la Universitat.

4. La Universitat i els membres de la Comunitat Universitària no utilitzaran la xarxa per a activitats diferents a les assenyalades ni permetrà usos comercials o publicitaris tret dels que autoritzi el rector, a qui correspondrà igualment l'autorització d'incorporació de patrocinis.

5. No es pot utilitzar sense autorització el nom de la Universitat com a suport a activitats, productes o serveis de terceres entitats.

6. Cap membre de la comunitat universitària podrà llogar o cedir a tercers els accessos i espais en el servidor Web de la Universitat que obtenen en la seva condició de membres de la comunitat universitària.

7. L'ús del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica es farà de manera eficient i responsable, de manera que no es pertorbi l'activitat de la resta de membres de la comunitat universitària. Les dades considerades confidencials o d'ús restringit per mitjà d'una contrasenya seran respectades, per la qual cosa els restants membres de la comunitat universitària hauran de respectar aquestes limitacions i abstenir-se de buscar informació en aquests arxius, obtenir-ne còpies, modificar-los o accedir-hi amb la contrasenya d'una tercera persona sense autorització.

8. Es desenvoluparan codis de conducta i recomanacions per a la comunitat universitària sobre l'ús del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica i de la xarxa informàtica en general.

 

Segon: Cessió d'espais

1. Les unitats administratives o acadèmiques de la UPF podran sol·licitar a la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica espais en el servidor Web de la Universitat.

2. També es preveu que les organitzacions d'estudiants registrades al Registre d'Associacions de la UPF i les organitzacions sindicals amb implantació a la Universitat i altres entitats similars puguin sol·licitar a la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica espais en el servidor Web de la Universitat. Les unitats acadèmiques o administratives també poden sol·licitar espais de disc en el servidor de la UPF d'adreces pròpies. En tots aquests casos no els serà d'aplicació les normes previstes en l capítol Cinquè d'aquesta normativa.

3. La concessió d'espais la resoldrà la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica quan els sol·licitants acreditin el compliment dels requisits establerts en aquestes normes i es comprometen a acceptar les normes d'ús del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica.

4. Els criteris de concessió d'espais al servidor Web de la Universitat seran establerts per la Comissió del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica. La cessió de serveis de xarxa de la Universitat a tercers només es podrà autoritzar pel rector.

 

Tercer: Condicions d'accés

1. Als espais de la web de la UPF i del Campus Global que continguin processos reservats a usuaris que s'han d'identificar amb un codi i una contrasenya hi constaran les condicions d'accés, les quals s'aniran adaptant conforme les successives modificacions o ampliacions.

2. Els usuaris hauran d'acceptar les condicions d'accés abans d'accedir-hi per primera vegada.

3. En les condicions d'accés s'hi faran constar:

a) Els aspectes relacionats amb la titularitat de la Universitat sobre el contingut de les pàgines, el seu disseny, el desenvolupament del sistema i codis.

b) La prohibició de distribuir, modificar, trametre o reenviar el codi o la informació que conté el Campus Global o la Web de la UPF amb serveis a l'usuari, així com la seva utilització comercial, venda o cessió, inclosa la gratuïta.

c) La possibilitat que l'usuari, lliurement i per al seu ús personal, pugui copiar en el seu ordinador o bé tenir una còpia impresa de les pàgines o pantalles a les que pot accedir.

d) La prohibició de fer còpies, reproduccions i ús, en qualsevol medi, de les imatges, logotips o altres signes identificatius de la UPF, fora de l'ús personal.

e) S'advertirà a l'usuari que la disponibilitat i el correcte funcionament dels serveis de gestió electrònica estan limitats i condicionats per elements tècnics com ara els programaris, els equips informàtics, l'estat i la sobrecàrrega de la xarxa, el subministrament elèctric, línies i serveis telefònics, la realització de diferents operacions i còpies de seguretat.

f) La resta de condicions que es derivin d'aquesta normativa.

4. (Deixat sense efecte pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'ambit de la Universitat Pompeu Fabra)

5. (Deixat sense efecte pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'ambit de la Universitat Pompeu Fabra)

6. (Deixat sense efecte pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'ambit de la Universitat Pompeu Fabra)

7. (Deixat sense efecte pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'ambit de la Universitat Pompeu Fabra)

8. La Universitat adoptarà les mesures necessàries per a la protecció de les dades personals dels usuaris que utilitzen la xarxa per a realitzar gestions.

 

Quart: Drets de propietat intel·lectual

1. Els drets de propietat intel·lectual dels materials publicats a la xarxa es regiran per lla Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) i la seva normativa de desenvolupament, en especial, per l'Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999 i per les normes que es disposen a continuació.

2. No es podran difondre a través de la Web externa aquelles informacions que la Universitat té contractades per mitjà de llicències amb tercers per a ús restringit intern de la Universitat.

3. Els treballs o materials originals protegits pel Dret de Propietat Intel·lectual que s'incorporin a la Web o al Campus Global i que puguin constituir un producte comercial perquè es considerin susceptibles de ser comercialitzats en algun moment, es registraran en el registre de la propietat intel·lectual o en el de la propietat industrial, segons la seva naturalesa.

4. Quan un material o una obra que es publiqui a la Web de la UPF o al Campus Global tingui unes condicions o restriccions d'ús específiques, caldrà fer-hi constar les condicions.

5. La distribució d'una obra a tercers constitueix un acte d'explotació que precisa l'autorització del titular dels drets d'autor, d'acord amb l'Art. 17 de la LPI. Per tant, la simple disponibilitat d'una obra a la xarxa no faculta per a la seva redistribució sense autorització expressa.

6. Llevat de prohibició expressa, la publicació d'una obra a la xarxa comporta l'autorització per a realitzar impressions per a finalitats d'estudi personal, d'investigació o per al desenvolupament de les tasques pròpies del personal de la UPF

7. A la pàgina principal de la Web de la UPF es posarà el senyal de copyright © seguida del nom de la Universitat i l'any de divulgació.

 

Cinquè. Els continguts

1. El tractament, l'elaboració i la inserció dels continguts serà de responsabilitat exclusiva dels cessionaris dels espais.

2. El disseny gràfic s'establirà en base al que estableixi el Llibre d'Estil de la UPF i del Manual d'estil Web que, d'acord amb aquests criteris, gestionarà la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica.

3. El Manual d'estil web també recollirà aspectes tècnics i de procediment per a la creació i publicació de pàgines web a la UPF.

4. La informació electrònica de la UPF s'escriurà en català i es procurarà fer versions en castellà i en anglès per a la web de la UPF, d'acord amb el que estableix la Normativa d'ús del català de la UPF.

5. Les pàgines web que ho requereixin hauran d'incloure un registre de metadades per facilitar la posterior recuperació de la informació, a partir dels criteris que estableixi el Manual d'estil Web.

 

Sisè. Els procediments administratius (Deixat sense efecte pel Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'ambit de la Universitat Pompeu Fabra)

 

Setè. Règim disciplinari

1. La Universitat sancionarà, d'acord amb els reglaments disciplinaris i d'aplicació als membres de la comunitat universitària, l'incompliment d'aquestes normes, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què es pugui incórrer.

2. El cap de la Unitat del Sistema d'Informació i Comunicació Electrònica podrà acordar, com a mesura cautelar o complementària, la suspensió de l'accés a la xarxa d'una manera indefinida o per un termini determinat. També es donarà coneixement d'aquest fet al vicerector competent en la matèria, el qual decidirà, si és el cas, les accions a dur a terme.