Article 1. Naturalesa

1.1. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública que presta el servei de l’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència. Actua en règim d’autonomia.

1.2. Es regeix per la Llei orgànica d’universitats, la Llei d’universitats de Catalunya i les normes de desplegament d’aquestes lleis que dictin l’Estat i la Generalitat de Catalunya en ús de les seves respectives competències, la seva pròpia Llei de creació i els seus Estatuts.

Article 2. Seu

La seu de la Universitat Pompeu Fabra és la ciutat de Barcelona, sense perjudici de l’extensió de les seves activitats a altres àmbits territorials.

Article 3. Principis rectors

La Universitat Pompeu Fabra fonamenta les seves actuacions en la recerca lliure del coneixement. La comunitat universitària, i en especial els seus òrgans de govern, han de donar plena efectivitat als principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat, independència, pluralitat i solidaritat.

Article 4. Fins

Són fins de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Promoure l’excel·lència en totes les seves activitats.

b) Participar en el progrés de la societat mitjançant la conservació, la creació, la crítica i la difusió del saber científic.

c) Contribuir a la millora i la innovació del sistema educatiu i promoure activitats de difusió del coneixement per mitjà de l’extensió universitària i de la formació al llarg de tota la vida.

d) Promoure la participació de la comunitat universitària en la comunitat acadèmica internacional, el desplegament d’activitats amb dimensió i rellevància internacionals i l’intercanvi de coneixements i d’informacions amb altres institucions.

e) Vetllar pel principi d’igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

f) Adequar l’oferta d’estudis a les necessitats de la societat.

g) Fomentar el pensament crític i la transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica.

Article 5. Competències

Són competències de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Elegir, designar i remoure els membres dels seus òrgans de govern i representació.

b) Crear estructures específiques de suport a la recerca i a la docència.

c) Elaborar i aprovar plans d’estudis i de recerca, i ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida.

d) Seleccionar, formar, perfeccionar i promoure el personal docent i investigador i d’administració i serveis, i determinar les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats.

e) Admetre els estudiants, determinar-ne el règim de permanència i verificar-ne els coneixements.

f) Expedir títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori de l’Estat i els seus diplomes i títols propis.

g) Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost i administrar els seus béns.

h) Establir i modificar les seves relacions de llocs de treball.

i) Establir relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins institucionals.

j) Elaborar, modificar i desenvolupar els seus Estatuts i les altres normes de règim intern.

k) Qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment de les funcions de la Universitat assenyalades a la Llei orgànica d’universitats, la Llei d’universitats de Catalunya i aquests Estatuts.

Article 6. Llengua

6.1. El català és la llengua pròpia i oficial de la Universitat Pompeu Fabra, sense perjudici del que disposa l’article 3.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’ús de les llengües oficials en les activitats universitàries s’ajusta a la Llei de política lingüística i el que estableixi la legislació universitària vigent a Catalunya.

6.2. La Universitat Pompeu Fabra potenciarà i garantirà el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits, tràmits i processos, i establirà els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per la comunitat universitària. En el marc de la col·laboració i l'intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat Pompeu Fabra fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

6.3. La Universitat Pompeu Fabra promou la col·laboració a tots nivells amb les altres universitats de l’àmbit lingüístic català a través de l’Institut Joan Lluís Vives i de les altres entitats de col·laboració que es creïn amb aquesta finalitat.

6.4. La Universitat Pompeu Fabra fomentarà el coneixement i l’ús de terceres llengües per part de la seva comunitat universitària.           

Article 7.  Imatge corporativa

La Universitat Pompeu Fabra té una imatge corporativa que ha de ser utilitzada per totes les estructures de la Universitat en la forma en què es determini. El nom de la Universitat, el seu logotip i altres senyals identificatius no poden ser utilitzats per altres persones físiques i jurídiques, llevat que hagin estat autoritzades a fer-ho.

Article 8. Grup UPF 

8.1. La Universitat Pompeu Fabra i les fundacions i altres entitats públiques o privades en el capital o fons patrimonial de les quals la Universitat té participació majoritària, creades per contribuir al desenvolupament de les funcions que la Universitat té encomanades, formen el Grup UPF. També en formaran part les entitats que la Universitat, dins l’àmbit de les seves competències, determini.

8.2. El Grup UPF actua amb una estratègia comuna. La Universitat Pompeu Fabra vetllarà per la necessària coordinació entre les entitats que formin part del Grup, avaluarà les seves activitats i en garantirà el retiment de comptes.