Capítol 1 Finançament i pressupost de la Universitat

Article 184. Autonomia econòmica i financera i legislació d’aplicació

184.1. La Universitat Pompeu Fabra gaudeix d’autonomia econòmica i financera, d’acord amb el que estableix la legislació universitària. A aquest efecte, ha de disposar dels recursos necessaris per a un funcionament bàsic de qualitat, d’acord amb el sistema de finançament legalment previst. Així mateix, la Universitat, mitjançant programes específics, ha de fomentar la promoció i el patrocini de les seves activitats i serveis.

184.2. El règim econòmic de la Universitat es regeix per la normativa estatal i autonòmica en matèria d’universitats, per la normativa de finances i pressupostària de la Generalitat de Catalunya i per la normativa que amb caràcter general sigui aplicable al sector públic.    

       

Article 185. Programació plurianual i contractes programa

185.1. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar la programació plurianual que condueixi al contracte programa que han d’acordar el rector o rectora i l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya com a instrument de finançament complementari.           

185.2. La Universitat ha de promoure la utilització de contractes programa o d’altres instruments de finançament per objectius amb la finalitat de distribuir els pressupostos descentralitzats. Aquests instruments han de preveure les especificitats de les diferents estructures i incloure els mecanismes d’avaluació dels objectius.

 

Article 186. Pressupost anual

186.1. El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra és públic, únic i equilibrat, i comprèn la totalitat dels ingressos i de les despeses de la Universitat durant el període d’un any natural, en els termes previstos en la legislació universitària.

186.2. El desenvolupament i l’execució del pressupost, així com el control de les inversions, les despeses i els ingressos, s’han d’ajustar a les normes dictades per la Generalitat de Catalunya. En aquest marc, el Consell de Govern ha d’aprovar les normes i els procediments propis de la Universitat.

186.3. El pressupost de la Universitat Pompeu Fabra és aprovat pel Consell Social a proposta del Consell de Govern, a partir dels criteris bàsics d’elaboració d’aquests —en la definició dels quals ha d’haver participat el Consell Social— i de l’avantprojecte presentat pel gerent de la Universitat.

186.4. L’estat de despeses corrents del pressupost s’ha d’acompanyar de la relació de llocs de treball del personal, en els termes previstos en la legislació vigent. Amb una antelació mínima de dos mesos respecte a l’inici de l’any fiscal, el rector o rectora ha de fer arribar a la Generalitat de Catalunya una previsió agregada de les places de funcionaris dels cossos docents i de professorat i personal investigador contractat que es convocaran o s’oferiran durant l’any fiscal. Els costos del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis i la previsió agregada de places han de ser autoritzats per la Generalitat de Catalunya.

 

Article 187. Execució pressupostària

187.1. Les transferències de crèdit d’operacions de capital a operacions corrents són acordades pel Consell Social amb la conformitat de la Generalitat de Catalunya. La resta de transferències entre els diferents conceptes i capítols les han d’acordar els òrgans assenyalats en la normativa pròpia de la Universitat aprovada pel Consell de Govern.

187.2. Les despeses de caràcter plurianual de la Universitat han de ser aprovades pel Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

187.3. Les propostes d’operacions d’endeutament i d’aval s’han de presentar davant l’autoritat educativa competent un cop acordada la seva proposta pel Consell Social, el qual ha de vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable.

187.4. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, acordar les sol·licituds de concessió de crèdit extraordinari o de suplements de crèdit sempre que s’hagi de fer una despesa que no pugui ser ajornada per a l’exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé quan aquest sigui insuficient o no ampliable. L’acord n’ha de preveure el finançament.

187.5. L’ordenació dels pagaments correspon al rector o rectora, sense perjudici que pugui delegar-la.           

 

Article 188. Pla d’inversions

Correspon al rector o rectora, que n’ha de donar compte al Consell de Govern i al Consell Social, proposar a la Generalitat de Catalunya les inversions de la Universitat Pompeu Fabra que s’han d’incloure en el pla d’inversions universitàries.    

       

Article 189. Comptabilitat

189.1. La Universitat ha d’aplicar el pla especial de comptabilitat pública que aprovi la Intervenció General de la Generalitat, i en allò que no hi estigui previst, el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya.

189.2. La Universitat ha de portar una comptabilitat analítica en els termes previstos en la legislació vigent.

 

Article 190. Memòria econòmica

190.1. La memòria econòmica és el document que serveix per retre comptes de l’exercici pressupostari davant els òrgans competents. Està integrada per la liquidació definitiva del pressupost, per un informe de la situació patrimonial i per un informe de gestió dels recursos econòmics.

190.2. La memòria, que és elaborada pel gerent sota la direcció del rector o rectora, s’ha de presentar davant el Consell de Govern i ha de ser aprovada pel Consell Social, juntament amb el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior a 31 de desembre.

190.3. El Consell Social també ha d’aprovar els comptes anuals de les entitats en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals la Universitat té participació majoritària.

190.4. Una vegada aprovats pel Consell Social la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, es publicaran als mitjans electrònics d’informació de la Universitat perquè la comunitat universitària pugui tenir-hi accés.

 

Article 191. Control i auditories de comptes

191.1. El rector o rectora ha d’assegurar, per mitjà de la Gerència, el control intern dels ingressos, les inversions i les despeses mitjançant controls de legalitat, eficàcia i eficiència, sense perjudici de les funcions del Consell Social de supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat.           

191.2. El Consell Social ha de vetllar perquè, abans d’aprovar el balanç i la liquidació del pressupost, se n’hagi fet l’auditoria corresponent, la qual pot ser sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat o a serveis externs, en els termes que estableix la legislació vigent.

191.3. Els resultats de les auditories han de ser supervisats pel Consell Social. El rector o rectora ha d’enviar els comptes auditats de la Universitat a la Generalitat de Catalunya per a la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes. 

191.4. El rector o rectora ha de trametre a la Generalitat de Catalunya, en el termini que aquesta determini, la liquidació auditada del pressupost de l’any anterior i la resta de documentació que constitueixin els comptes anuals de les entitats a què fa referència l’article 203.4 d’aquests Estatuts, a l’efecte de la seva remissió a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes. Correspon al Consell Social supervisar les actuacions pròpies de les funcions d’auditoria de la Universitat.

 

Capítol 2 Contractació i patrimoni de la Universitat

Article 192. Règim jurídic de la contractació

192.1. Els contractes que subscrigui la Universitat Pompeu Fabra s’han d’ajustar a les prescripcions de la legislació reguladora de la contractació del sector públic.

192.2. El rector o rectora és l’òrgan de contractació de la Universitat Pompeu Fabra, i està facultat per subscriure, en el seu nom i representació, els contractes en què intervingui la Universitat.  

         

Article 193. Contractes i convenis que comporten despeses o ingressos

El Consell Social ha de ser informat, directament per la Universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització de contractes i convenis que comportin despeses o ingressos per a la Universitat.    

     

Article 194. Patrimoni. Definició i règim jurídic

194.1. Constitueix el patrimoni de la Universitat Pompeu Fabra el conjunt dels seus béns, drets i obligacions. Els béns són de domini públic o patrimonials, d’acord amb allò establert en la legislació vigent i en aquests Estatuts. La Universitat també pot tenir béns adscrits de titularitat d’altres administracions per utilitzar-los en les seves pròpies funcions.           

194.2. El patrimoni de la Universitat es regeix per la legislació estatal i autonòmica en matèria universitària i les normes que la desenvolupin; per la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb les adaptacions necessàries a les peculiaritats organitzatives i de funcionament de les universitats; per aquests Estatuts, i per la normativa interna que pugui acordar el Consell de Govern.

 

Article 195. Adquisició i disposició de béns          

195.1. La Universitat Pompeu Fabra pot adquirir, posseir, gravar i alienar els seus béns, en els termes previstos en aquests Estatuts i en la legislació d’aplicació.           

195.2. Correspon al rector o rectora, amb l’autorització del Consell Social, adoptar els acords d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el Consell Social, dels béns mobles de la Universitat, dels títols valors i de les participacions socials.

 

Article 196. Béns de domini públic

196.1. Els béns i drets afectats al servei públic que desenvolupa la Universitat tenen la consideració de béns de domini públic.

196.2. La Universitat Pompeu Fabra assumeix la titularitat dels béns de domini públic de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat afectats al compliment de les seves funcions.

 

Article 197. Desafectació de béns

Correspon al Consell Social aprovar la desafectació de béns de domini públic de la Universitat, d’acord amb la legislació universitària de Catalunya i la legislació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La desafectació de béns immobles de domini públic requereix la ratificació posterior del Govern de la Generalitat.

 

Article 198. Béns patrimonials       

198.1. Els béns i drets que adquireixi la Universitat, quan no estiguin afectats al servei públic, tenen la consideració de béns patrimonials.

198.2. Correspon al Consell Social acordar l’alienació de títols de societats que desenvolupin o gestionin serveis públics o d’altres, o que impliquin directament o indirectament l’extinció de la participació de la Universitat o la pèrdua de la seva condició majoritària.

 

Article 199. Expropiació forçosa

La Universitat Pompeu Fabra tindrà la condició de beneficiària de les expropiacions forçoses que realitzin les administracions públiques amb capacitat expropiatòria per a la instal·lació, l’ampliació o la millora dels serveis i equipaments propis de les finalitats de la Universitat. Correspon al Consell Social, a proposta del rector o rectora, aprovar els projectes d’obres per a la instal·lació, l’ampliació i la millora de les estructures destinades als serveis i equipaments del campus universitari i dels parcs científico-tecnològics, que, d’acord amb la legislació vigent, portaran implícita la declaració d’utilitat pública o d’interès social de l’expropiació, que es tramita pel procediment d’urgència previst en la Llei d’expropiació forçosa.

 

Article 200. Protecció i inventari dels béns

200.1. Correspon a la Universitat gestionar, conservar i administrar els seus béns. El rector o rectora, per mitjà de la Gerència, ha d’instar la inscripció en els registres corresponents dels béns i drets de la Universitat Pompeu Fabra susceptibles d’inscripció.

200.2. La Gerència ha d’elaborar i mantenir actualitzat l’inventari dels béns i drets de la Universitat Pompeu Fabra.

200.3. Correspon al Consell Social vetllar pel patrimoni de la Universitat. Amb aquesta finalitat, el gerent ha d’informar el Consell Social, durant el primer semestre de l’any, de l’esmentat inventari, tancat a 31 de desembre de l’any anterior.

 

Article 201. Exempcions tributàries

Els béns afectats al compliment dels fins de la Universitat Pompeu Fabra i els actes que la Universitat realitzi per al desenvolupament immediat d’aquests fins, així com els seus rendiments, gaudiran d’exempció tributària, sempre que els tributs i les exempcions recaiguin directament sobre la Universitat en concepte legal de contribuent i que no sigui legalment possible traslladar la càrrega tributària a altres persones.