Capítol 1. Disposicions generals (articles 34 al 36) 
Capítol 2. Òrgans col·legiats d'àmbit general (articles 37 al 49) 
- Secció 1. Consell Social (articles 37 al 39) 
- Secció 2. Consell de Govern (articles 40 al 42) 
- Secció 3. Claustre universitari (articles 43 al 47)
- Secció 4. Queda sense contingut (article 48)
- Secció 5. Comissions estatutàries (article 49) 
Capítol 3. Òrgans unipersonals d'àmbit general (articles 50 al 58) 
- Secció 1. Rector o rectora (articles 50 al 54) 
- Secció 2. Vicerectors, secretari o secretària general i gerent (articles 55 al 58)
Capítol 4. Òrgans col·legiats d'àmbit particular (articles 59 al 64) 
- Secció 1. Junta de centre (articles 59 i 60) 
- Secció 2. Consell de departament (articles 61 i 62)
- Secció 3. Consell d'institut universitari de recerca (articles 63 i 64) 
Capítol 5. Òrgans unipersonals d'àmbit particular (articles 65 al 70) 
- Secció 1. Degans i directors de centre (articles 65 i 66) 
- Secció 2. Directors de departament (articles 67 i 68) 
- Secció 3. Directors d'institut universitari de recerca (articles 69 i 70)

 

Capítol 1 Disposicions generals

Article 34. Òrgans de govern i representació

34.1. El govern de la Universitat Pompeu Fabra és exercit pels òrgans col·legiats i unipersonals següents:

a) Òrgans col·legiats d’àmbit general: Consell Social, Consell de Govern, Claustre universitari, Junta Electoral de la Universitat i comissions responsables en matèria de postgrau i doctorat, ensenyament, recerca, professorat i estudiants.

b) Òrgans unipersonals d’àmbit general: rector o rectora, vicerectors, secretari o secretària general i gerent.

c) Òrgans col·legiats d’àmbit particular: juntes de centre i consells de departament i d’institut universitari de recerca.

d) Òrgans unipersonals d’àmbit particular: degans i directors de centre, directors de departament i d’institut universitari de recerca, vicedegans i sotsdirectors de centre i departament, i secretaris de centre, departament i institut universitari de recerca. 

34.2. El Consell de Govern pot crear altres òrgans col·legiats per a l’exercici de potestats decisòries o de deliberació i assessorament.

34.3. El Consell de Govern també pot establir òrgans de coordinació entre els òrgans de la Universitat per a un millor compliment de les finalitats de la Universitat.

 

Article 35. Disposicions comunes als òrgans col·legiats           

35.1. Els òrgans de govern de la Universitat s’estructuren sota el principi de competència. Correspon a cadascun d’aquests òrgans exercir les competències que els han estat assignades, sense que hi puguin renunciar.

35.2. En cas de conflicte de competències entre els òrgans de centre, departament o institut, resoldrà el rector o rectora. En cas que el conflicte es produeixi entre el Consell de Govern i el Consell Social, resoldrà una comissió formada pel rector o rectora, el president o presidenta del Consell Social i un tercer membre designat de comú acord.             

35.3. Les decisions dels òrgans col·legiats han d’adoptar la forma d’acords, i les dels òrgans unipersonals, la de resolucions.

35.4. Els òrgans col·legiats han d’aprovar el seu reglament d’organització i funcionament, el qual ha de determinar, com a mínim, la periodicitat de les reunions, el quòrum necessari per a la constitució vàlida de l’òrgan, els règims de convocatòria i d’adopció d’acords, l’aplicació de mitjans telemàtics i, si escau, el sistema de funcionament de les comissions delegades. 

35.5. La Universitat ha de difondre, a través dels seus mitjans electrònics, informació institucional dels òrgans de govern i representació col·legiats d’àmbit general, que ha d’incloure la previsió de reunions, l’ordre del dia de les sessions i els acords adoptats.

35.6. La Universitat ha de propiciar la presència equilibrada d’homes i dones en els òrgans col·legiats.

 

Article 36. Disposicions comunes als òrgans unipersonals           

36.1. La dedicació a temps complet del professorat és requisit necessari per a l’exercici dels càrrecs corresponents als òrgans unipersonals. En cap cas no es poden exercir dos o més càrrecs unipersonals simultàniament.

36.2. Qualsevol càrrec acadèmic diferent dels previstos en la normativa vigent ha de ser equiparat a efectes econòmics i de dedicació a un d’aquests.

     

Capítol 2 Òrgans col·legiats d’àmbit general

Secció 1 Consell Social

Article 37. Definició, composició i durada del mandat   

37.1. El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat Pompeu Fabra; exerceix d’element d’interrelació entre la societat i la Universitat, i promou la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat. Correspon al Consell Social supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el rendiment dels seus serveis.

37.2. El Consell Social està compost d’acord amb el que preveu la legislació vigent.      

37. 3. Els membres del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern són el rector o rectora, el secretari o secretària general i el gerent, que en són membres nats, i un membre del personal acadèmic, un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis, que són elegits pel Consell de Govern d’entre els seus membres a proposta dels respectius col·lectius.

37.4. El mandat dels representants electes del Consell de Govern al Consell Social té una durada màxima de quatre anys, i poden ser renovats.           

37.5. El nomenament dels representants del Consell de Govern al Consell Social és publicat pel rector o rectora al DOGC.

 

Article 38. Funcions

Correspon al Consell Social: 

a) Col·laborar amb el Consell de Govern en la definició dels criteris i dels objectius del planejament estratègic de la Universitat.

b) Elaborar —amb la col·laboració del Consell de Govern— i aprovar un pla anual d’actuacions destinat a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat universitària, i promoure vincles de col·laboració mútua entre entitats socials representatives.

c) Promoure la participació de la societat en l’activitat de la Universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial.

d) Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la Universitat i participar-hi, en col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

e) Exercir les competències en matèria de programació d’ensenyaments i les relatives a centres i instituts universitaris de recerca previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.

f) Exercir les competències en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial previstes en la legislació vigent i en aquests Estatuts.

g) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la Universitat i els dels cursos d’especialització, així com les possibles exempcions i bonificacions en el marc de les seves competències, i aprovar els preus dels serveis de la Universitat.

h) Designar i cessar tres representants en el Consell de Govern d’entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.

i) Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar, d’acord amb ell o ella, les condicions del seu contracte.

j) Exercir les competències que en matèria de personal acadèmic i d’administració i serveis li atorguen la legislació vigent i aquests Estatuts.

k) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les normes que regulin el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin qualsevol discriminació dels estudiants.

l) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també la divulgació de la seva tasca.

m) Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i dels titulats de la Universitat i de facilitar-ne l’accés al món del treball.

n) Aprovar el seu reglament d’organització i de funcionament.

o) Totes aquelles altres funcions que li atorguin la legislació vigent, aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

 

Article 39. Informació i accés a la documentació

Els òrgans de la Universitat, per mitjà del rector o rectora, han de facilitar a la secretaria del Consell Social la informació i l’accés a la documentació necessària perquè el Consell pugui complir adequadament les seves funcions.

 

Secció 2 Consell de Govern

Article 40. Definició i composició

40.1. El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat.

40.2. El Consell de Govern està format per: 

- El rector o rectora, que el convoca i el presideix.

- El secretari o secretària general, que n’és el secretari o secretària.

- El gerent.

- Fins a cinquanta membres de la comunitat universitària, conformats per:

           1. Els vicerectors.

  2. Vint representants de la comunitat universitària elegits pels diferents col·lectius del Claustre, d’entre els seus membres, de la manera següent:

a) Nou en representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, elegits per i entre ells.

b) Dos en representació dels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits, elegits per i entre ells.

c) Dos en representació de la resta del professorat i el personal investigador en formació, elegits per i entre ells.

d) Cinc en representació dels estudiants, un dels quals en representació dels estudiants de màster universitari i doctorat, elegits per i entre ells, en ambdós casos.

e) Dos en representació del personal d’administració i serveis, elegits per i entre ells.      

             

3. Una representació dels degans i directors de centre, departament i institut universitari de recerca, d’acord amb les normes que estableixi el reglament electoral de la Universitat.

-Tres membres del Consell Social designats per aquest consell d’entre els nomenats com a persones representatives de la societat catalana.

40.3. El rector o rectora convidarà a assistir a les reunions del Consell de Govern un representant de cadascun dels òrgans de representació del personal de la Universitat, que tindran veu però no vot.

 

Article 41. Règim de funcionament

41.1. El Consell de Govern s’ha de reunir almenys una vegada al trimestre. Exerceix les seves funcions en ple, i pot crear les comissions que estimi oportunes, a les quals pot atribuir o delegar competències. 

41.2. El mandat del Consell de Govern és de quatre anys, llevat de la representació dels estudiants, que es renova cada dos anys.

 

Article 42. Funcions

Són funcions del Consell de Govern:

a) Establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat a proposta del rector o rectora, així com les directrius i els procediments per a la seva aplicació en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, la recerca i els recursos humans, econòmics i pressupostaris.

b) Aprovar la normativa necessària per desenvolupar els Estatuts, i exercir la potestat reglamentària.

c) Elegir els seus representants en el Consell Social i en el Consell Interuniversitari de Catalunya, així com en els altres òrgans o entitats on la Universitat hagi d’estar representada.

d) Crear comissions delegades del Consell de Govern o crear òrgans col·legiats específics que serveixin de suport a les activitats docents, de recerca, culturals o assistencials de la Universitat previstes en aquests Estatuts; assignar-los funcions, i designar-ne els membres.

e) Conèixer periòdicament les actuacions dutes a terme i les decisions preses per les comissions estatutàries a què fa referència l’article 49 d’aquests Estatuts.

f) Exercir les competències que li atorguen la legislació vigent, aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin en matèria de programació i d’implantació d’ensenyaments oficials i propis i les relatives a centres, departaments, instituts universitaris i centres de recerca.

g) Acordar l’aprovació d’estudis propis, així com els ensenyaments de formació al llarg de tota la vida.

h) Aprovar els plans de recerca, desenvolupament, innovació i divulgació científics de la Universitat i aquelles altres competències que en matèria de recerca li atribueixen aquests Estatuts.

i) Exercir les competències que en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial li atorguen aquests Estatuts i les normes que els desenvolupin.

j) Proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

k) Adoptar les mesures necessàries per al foment de la mobilitat dels estudiants i acordar les mesures necessàries per adaptar les titulacions de la Universitat a l’espai europeu d’ensenyament superior.

l) Aprovar les bases de les convocatòries de beques i ajuts a l’estudi i la recerca que atorgui la Universitat en el marc de la política establerta pel Consell Social.

m) Aprovar la política general de professorat i els criteris generals per a l’accés i la promoció del professorat en els termes establerts en aquests Estatuts, així com les altres competències que en matèria de personal acadèmic li atorguen aquests Estatuts.

n) Exercir les competències que en matèria de personal d’administració i serveis li atorguen aquests Estatuts.

o) Adoptar mesures de foment de la mobilitat del professorat i del personal d’administració i serveis.

p) Conèixer les metodologies i els programes d’avaluació de la Universitat, de les seves estructures i activitats i del seu personal.

q) Ratificar la formalització i la denúncia dels convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universitats i institucions o entitats públiques o privades.

r) Aprovar el seu reglament d’organització i funcionament i ratificar els dels centres, departaments i instituts universitaris de recerca de la Universitat i d’aquelles altres estructures que es creïn per donar compliment a les finalitats de la Universitat i que es dotin d’un reglament.

s) Aprovar el nomenament de doctors honoris causa i altres distincions de la Universitat Pompeu Fabra.

t) Qualsevol altra funció que li atribueixin aquests Estatuts o la legislació vigent. 

 

Secció 3 Claustre universitari

Article 43. Definició i composició

43.1. El Claustre universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.           

43.2. El Claustre universitari està format per:

- El rector o rectora, que el presideix.

- El secretari o secretària general, que n’és el secretari o secretària.

- El gerent.

- Els degans i directors de centre, de departament i d’institut universitari de recerca propi, que en són membres nats.

- Un màxim de 121 membres, elegits per i entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària de la manera que s’estableixi reglamentàriament però respectant la distribució següent:

a) El 51% en representació dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat. En aquest percentatge s’hi inclouen els degans i directors de centre, de departament i d’institut universitari de recerca propi, que són membres nats del Claustre, sempre que compleixin els requisits de titulació.

b) El 14% en representació de la resta de professorat, dels quals un 9% correspon als professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits i el 5% a la resta de professorat i el personal investigador en formació.

c) El 25% en representació dels estudiants. El 10% d’aquesta representació correspon als estudiants de màster universitari i de doctorat.

d) El 10% en representació del personal d’administració i serveis.

43.3. Els vicerectors i els membres del Consell Social poden assistir a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes. Així mateix, el síndic o síndica de Greuges de la Universitat, així com altres membres de la comunitat universitària que hi siguin convidats, poden assistir al Claustre en els termes que estableixi el reglament d’aquest òrgan.

 

Article 44. Règim de funcionament

44.1. El Claustre s’ha de reunir, en sessió ordinària, almenys una vegada a l’any, sempre en període lectiu i fora dels períodes d’exàmens, i ha de ser convocat prèviament pel rector o rectora.

44.2. També s’ha de reunir en sessió extraordinària a iniciativa del rector o rectora, de la majoria dels membres de la Mesa, del Consell de Govern o a petició, per escrit, d’una quarta part dels claustrals, en els termes que estableixi el reglament del Claustre.

 

Article 45. Funcions

Són funcions de Claustre universitari:

a) Elaborar i reformar els Estatuts i vetllar pel seu compliment.

b) Convocar amb caràcter extraordinari eleccions al càrrec de rector, d’acord amb el procediment establert en aquests Estatuts.

c) Conèixer i debatre les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat.

d) Elegir els membres del Claustre al Consell de Govern.

e) Aprovar, si escau, l’informe anual del rector o rectora, que ha d’incloure un resum de l’activitat docent, de recerca i de gestió desenvolupada al llarg del darrer curs i les línies de planificació del futur. L’informe també ha d’incloure informació sobre l’actuació de les entitats que conformen el Grup UPF.

f) Aprovar el seu reglament.

g) Debatre aquells assumptes que afectin la comunitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals i debatre aquells assumptes que li siguin plantejats pel rector o rectora o pel Consell de Govern. A aquest efecte pot sol·licitar els informes que consideri oportuns als òrgans de la Universitat.

h) Elegir i revocar el síndic o síndica de Greuges i escoltar el seu informe anual.

i) Crear les comissions que consideri oportunes i elegir-ne els membres.

j) Totes les altres funcions que li atribueixin aquests Estatuts.

        

Article 46. Durada del mandat

46.1. El Claustre es renova cada quatre anys, llevat dels claustrals representants dels estudiants, que es renoven cada dos anys.

46.2. Els membres que durant aquest període finalitzin la seva permanència a la Universitat i els que hagin dimitit o hagin estat revocats han de ser substituïts per altres membres, d’acord amb el que estableixi la normativa electoral.

 

Article 47. Convocatòria extraordinària d’eleccions al càrrec de rector

47.1. El Claustre pot, amb caràcter extraordinari, convocar eleccions al càrrec de rector a iniciativa d’un terç dels seus membres i amb l’aprovació de dos terços d’aquests. L’aprovació de la iniciativa comporta la dissolució del Claustre i el cessament del titular del càrrec, que continuarà en funcions fins a la presa de possessió d’un nou rector o rectora.

47.2. Els membres claustrals han de manifestar la seva iniciativa de convocatòria d’un Claustre extraordinari amb una proposta motivada, mitjançant una sol·licitud per escrit signada per tots els sol·licitants. El rector o rectora ha de convocar la sessió del Claustre en el termini màxim d’un mes, i ha d’adjuntar a la convocatòria la proposta motivada.

47.3. La sessió del Claustre serà presidida pel membre de la Mesa del Claustre que aquesta designi. En primer lloc ha de defensar la proposta el primer signant de la sol·licitud, i a continuació correspondrà el torn de paraula al rector o rectora. Tot seguit s’ha d’obrir un torn d’intervencions dels claustrals, als quals respondran el sol·licitant i el rector o rectora.

47.4. La votació sobre la convocatòria d’eleccions té caràcter secret. En cas que s’obtingui la majoria assenyalada en l’apartat 1 d’aquest article, cal convocar immediatament eleccions al càrrec de rector i al Claustre. En cas que en el moment de la votació no siguin presents almenys dos terços dels membres del Claustre no es procedirà a fer la votació, i s’entendrà denegada la sol·licitud d’eleccions.

47.5. En cas que la iniciativa no sigui aprovada, cap dels signataris no podrà participar en la presentació d’una altra iniciativa d’aquest caràcter fins passat un any des de la votació d’aquesta.

47.6. En tot allò no previst en aquests Estatuts pel que fa a aquest procediment, s’estarà al que disposi el reglament del Claustre.

 

Secció 4 (Sense contingut)

Article 48. (Sense contingut)

 

Secció 5 Comissions estatutàries

Article 49. Remissió

Les comissions competents en matèria de professorat, d’ensenyament, de postgrau i doctorat, de recerca i d’estudiants, previstes en els articles 97, 143, 160, 174 i 91, respectivament, d’aquests Estatuts, tenen la naturalesa de comissions estatutàries. La seva composició i funcions són les que els atorguen aquests Estatuts.

 

Capítol 3 Òrgans unipersonals d’àmbit general

Secció 1 Rector o rectora

Article 50. Definició

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, i n’exerceix la representació. La durada del seu mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

 

Article 51. Elecció

51.1. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d’entre els professors funcionaris del cos de catedràtics d’universitat, en actiu, que prestin els seus serveis a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb el procediment previst en aquests Estatuts i en el reglament electoral de la Universitat. El Consell de Govern ha de convocar eleccions al càrrec de rector per finalització del mandat o en cas de dimissió o per causa de vacant en el càrrec, i ha d’establir el calendari electoral d’acord amb allò previst en el reglament electoral de la Universitat.

51.2. El vot per a l’elecció del càrrec de rector és ponderat per sectors de la comunitat universitària, amb els percentatges següents:

a) El 51% correspon al sector conformat pels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.

b) El 9% correspon al sector conformat pels professors lectors, els professors visitants, el personal investigador propi o vinculat i els professors emèrits.

c) El 5% correspon al sector conformat per la resta de professorat i el personal investigador en formació.

d) El 25% correspon al sector conformat pels estudiants. El 10% d'aquesta representació correspon als estudiants de màster i doctorat.

e) El 10% correspon al sector conformat pel personal d'administració i serveis.

51.3. La Junta Electoral fixarà, després de l’escrutini dels vots, els coeficients de ponderació que correspondrà aplicar als vots a candidatures vàlidament emesos en cada sector, i proclamarà el candidat o candidata que hagi estat elegit en primera o segona volta, segons escaigui, d’acord amb allò previst en l’article 20 de la Llei orgànica d’universitats.

 

Article 52. Funcions

Corresponen al rector o rectora les funcions següents:

a) Exercir la direcció, el govern i la gestió de la Universitat i desenvolupar les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats d’àmbit general, adoptant resolucions i altres disposicions d’organització i funcionament.

b) Executar els acords del Consell Social, del Consell de Govern, del Claustre universitari i dels altres òrgans de govern d’àmbit general amb potestats decisòries.

c) Representar la Universitat institucionalment, judicialment i administrativament en tota classe de negocis o actes jurídics. Per a l’exercici d’aquesta representació pot atorgar mandat.

d) Presidir els actes de la Universitat als quals assisteixi.

e) Convocar i presidir el Claustre, el Consell de Govern i aquells altres òrgans dels quals sigui president o presidenta.

f) Nomenar i cessar els vicerectors, dels quals ha d’establir el nombre i les competències, i el secretari o secretària general.

g) Nomenar i revocar el gerent, en els termes previstos en aquests Estatuts.

h) Convocar eleccions als òrgans de govern i representació de la Universitat que li correspongui d’acord amb allò previst en aquests Estatuts i en el reglament electoral i nomenar els càrrecs acadèmics unipersonals elegits o designats pels òrgans col·legiats corresponents.

i) Expedir els títols acadèmics i diplomes de la Universitat.

j) Exercir les competències que en matèria de nomenament i de contractació de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis li atorguen la legislació vigent i aquests Estatuts.

k) Contractar en nom de la Universitat, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments i adoptar les modificacions pressupostàries que li corresponguin.

l) Exercir, per mitjà del gerent, la direcció i la gestió dels recursos humans i materials de la Universitat.

m) Exercir la potestat disciplinària.

n) Subscriure i denunciar convenis de col·laboració i cooperació amb altres universitats, institucions i entitats, públiques i privades, i autoritzar l’ús de la imatge corporativa de la Universitat.

o) Exercir totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec, que li atribueixi la legislació vigent o que aquests Estatuts no hagin atribuït a altres òrgans de govern.

 

Article 53. Consell de Direcció

53.1. El rector o rectora és assistit, per al desenvolupament de les seves competències, per un consell de direcció, que presideix i convoca. En formen part els vicerectors, el secretari o secretària general, que n’exerceix la secretaria, i el gerent. El rector o rectora pot convidar altres membres de la comunitat universitària a assistir a les reunions del Consell de Direcció.           

53.2. El Consell de Direcció té naturalesa política. Les seves deliberacions tenen caràcter secret.

 

Article 54. Suplències

En cas d’absència, impediment o vacant del rector o rectora, n’assumirà les funcions el vicerector que hagi designat i, si aquest hi manca, el més antic en el càrrec. La substitució també tindrà lloc en cas de dimissió en el supòsit que no continuï en funcions fins al nomenament d’un nou rector o rectora.

 

Secció 2 Vicerectors, secretari o secretària general i gerent

Article 55. Vicerectors

55.1. El rector o rectora pot nomenar vicerectors entre els professors amb títol de doctor que prestin serveis a la Universitat amb caràcter permanent. 

55.2. Els vicerectors dirigeixen i coordinen les activitats de les àrees determinades que els assigni el rector o rectora, i exerceixen aquelles competències que els delegui.

 

Article 56. Secretari o secretària general

56.1. El secretari o secretària general assisteix el rector o rectora en el desenvolupament de les seves funcions i actua com a fedatari o fedatària dels acords dels òrgans dels quals és secretari o secretària.

56.2. El secretari o secretària general és nomenat i cessat pel rector o rectora entre funcionaris pertanyents a cossos l’accés als quals exigeix tenir un títol de grau o equivalent que prestin serveis a la Universitat.    

56.3. Correspon al secretari o secretària general:

a) Exercir la secretaria del Claustre, del Consell de Govern, del Consell de Direcció i d’aquells altres òrgans que es determinin en aquests Estatuts o en les normes internes.

b) Tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i les certificacions de les actes d’aquests òrgans de govern de la Universitat, llevat del Consell Social, i donar directrius als òrgans col·legiats d’àmbit particular i a les altres comissions sobre aquests processos i sobre la comunicació a la Secretaria General de la certificació dels seus acords.

c) Garantir la comunicació i la publicitat dels acords presos pels òrgans d’àmbit general de la Universitat i donar directrius als altres òrgans per donar publicitat dels seus acords.

d) Elaborar la memòria anual de la Universitat.

e) Dirigir la Secretaria General, el Registre General i l’Arxiu de la Universitat.

f) Presidir la Junta Electoral i dirigir o coordinar, si escau, l’administració electoral prevista en aquests Estatuts i en el reglament electoral de la Universitat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixin la legislació vigent, aquests Estatuts i els reglaments que els desenvolupin o que li deleguin o encomanin el rector o rectora i el Consell de Govern.

56.4. El secretari o secretària general pot delegar competències en el secretari o secretària general adjunt, que també pot actuar de fedatari o fedatària. El secretari o secretària general adjunt és nomenat i cessat pel rector o rectora entre el personal funcionari que compleixi els mateixos requisits que per accedir al càrrec de secretari general.

 

Article 57. Gerent

57.1. El gerent de la Universitat exerceix, d’acord amb el rector o rectora, la direcció i la gestió dels recursos administratius i econòmics de la Universitat i coordina els òrgans equivalents de les entitats que la Universitat creï amb caràcter instrumental per a finalitats vinculades a la Universitat.

57.2. És proposat, nomenat i revocat pel rector o rectora, i el seu nomenament es fa d’acord amb el Consell Social, atenent a criteris de competència professional i experiència. En cas de revocació, el rector o rectora n’ha de donar compte al Consell Social.

57.3. Es dedica a temps complet a les funcions pròpies del seu càrrec, i no pot exercir funcions docents.          

57.4. El gerent proposa al rector o rectora l’estructura necessària per portar a terme les funcions administratives i econòmiques de la Universitat, en la qual es poden preveure vicegerències amb competències específiques i les que els delegui.

57.5. En cas de vacant, absència o malaltia, el gerent és substituït en les seves funcions pel vicegerent que prèviament hagi determinat o, si no n’ha determinat cap, pel que designi el rector o rectora.

 

Article 58. Funcions del gerent

Correspon al gerent, d’acord amb el rector o rectora:

a) Organitzar les unitats administratives i els serveis universitaris.

b) Elaborar la proposta de programació plurianual i l’avantprojecte de pressupost i exercir el control de la gestió dels ingressos i despeses inclosos en aquest, amb la supervisió del control de les seves previsions.

c) Administrar i gestionar el patrimoni de la Universitat.

d) Exercir la direcció del personal d’administració i serveis de la Universitat.

e) Vetllar per l’execució dels acords del Consell Social i del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa.

f) Expedir els documents i les certificacions sobre la situació i la gestió econòmiques de la Universitat que li siguin sol·licitats.

g) Qualsevol altra funció que li atribueixin la legislació vigent, aquests Estatuts i els reglaments que els desenvolupin o que li deleguin o assignin els òrgans de govern de la Universitat.

 

Capítol 4 Òrgans col·legiats d’àmbit particular

Secció 1 Junta de centre

Article 59. Definició, durada del mandat i composició

59.1. Les juntes de centre són els òrgans col·legiats de govern dels centres.         

59.2. El mandat de les juntes és de tres anys, sense perjudici que es pugui renovar la representació dels estudiants per períodes inferiors, d’acord amb el que estableixi el reglament del centre.

59.3. Les juntes de centre estan compostes per:

a) El degà o degana o director o directora del centre, que la presideix.

b) Els membres nats que determini el reglament de la junta de centre.

c) Una representació dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència en el centre, equivalent al 51% dels membres totals de la junta, elegida per i entre ells.

d) Una representació de la resta de personal acadèmic contractat i del personal investigador en formació, elegida per i entre ells; dels estudiants matriculats en el centre, elegida per i entre ells; i del personal d'administració i serveis que hi està adscrit, elegida per i entre els membres d'aquest col·lectiu, en els termes que estableixi el reglament de la junta.

59.4. Els vicedegans o sotsdirectors i el secretari o secretària de centre, que exerceix la secretaria de la junta, poden assistir a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes. En cas que el reglament de la junta determini que en són membres nats se’ls inclourà en el sector que en deté el 51%, sempre que compleixin les condicions d’aquest col·lectiu.

59.5. També assisteix a les reunions de la junta, amb veu però sense vot, el representant del gerent que exerceixi la direcció del campus en el qual està situat el centre.

59.6. El reglament de la junta pot preveure la presència, com a membres nats, d’antics estudiants del centre designats per un òrgan representatiu dels antics alumnes.           

59.7. Les juntes de centre han de tenir un mínim de quinze i un màxim de trenta membres.

 

Article 60. Funcions

Són funcions de les juntes de centre: 

a) Elegir el degà o degana o director o directora del centre i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius del centre en el marc estratègic de la Universitat.

c) Aprovar la memòria anual d’activitats del centre.

d) Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència en el centre.

e) Proposar els criteris i les proves d’accés o admissió al centre i sobre la determinació de la capacitat de places docents d’aquests.

f) Informar sobre les necessitats de professorat d’acord amb els seus plans i la seva oferta d’activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència.

g) Proposar l’aprovació o la modificació dels plans d’estudis de les titulacions que imparteixen, d’acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts o en la normativa que els desenvolupi.

h) Aprovar el pressupost del centre i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

i) Aprovar el seu reglament d’organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

j) Totes les funcions relatives al centre que aquests Estatuts li atribueixin explícitament.

 

Secció 2 Consell de departament

Article 61. Definició, durada del mandat i composició

61.1. El consell de departament és l’òrgan col·legiat de govern dels departaments.           

61.2. El mandat del consell de departament és de tres anys, sense perjudici que es pugui renovar la representació dels estudiants per períodes inferiors, d’acord amb el que estableixi el reglament del departament.

61.3. El consell de departament està format per:     

a) El director o directora del departament, que el presideix.

b) Els membres nats que es determinin en el reglament del consell.

c) Tot el personal acadèmic doctor i els investigadors vinculats adscrits al departament.

d) Una representació de la resta de personal acadèmic de les diferents categories i del personal investigador en formació, elegida per i entre ells; dels estudiants dels ensenyaments en els quals el departament imparteixi docència, que ha d’incloure la representació dels estudiants de màster i doctorat del departament, elegida per i entre ells, dins de cada col·lectiu; i del personal d’administració i serveis adscrit al departament, elegida per i entre els membres d’aquest col·lectiu, en els termes que estableixi el reglament del departament.

61.4. Els sotsdirectors i el secretari o secretària del departament, que exerceix la secretaria del consell, poden assistir a les reunions del consell amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres nats o electes.

 

Article 62. Funcions

Són funcions del consell de departament:

a) Elegir el director o directora del departament i proposar-ne la revocació.

b) Aprovar els objectius del departament en el marc estratègic de la Universitat.

c) Organitzar i distribuir les tasques inherents al departament i vetllar pel compliment dels compromisos de docència i de recerca.

d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques i coordinar l’activitat del seu personal docent i investigador.

e) Aprovar els programes de les assignatures que imparteix el departament.

f) Proposar estudis oficials de postgrau.

g) Formular propostes als centres en relació amb els plans d’estudis.

h) Exercir les funcions que en matèria de professorat li atorgui el reglament del consell.

i) Informar sobre l’adscripció del seu professorat als instituts universitaris de recerca.

j) Informar sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s’organitzin amb professors adscrits al departament.

k) Elaborar i aprovar la memòria d’activitats docents i de recerca del departament.

l) Aprovar el seu reglament d’organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

m) Aprovar el pressupost del departament i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

n) Totes aquelles funcions relatives al departament que aquests Estatuts o el seu reglament atribueixin explícitament al consell.

 

Secció 3 Consell d’institut universitari de recerca

Article 63. Definició, durada del mandat i composició

63.1. El consell d’institut universitari de recerca és l’òrgan de govern dels instituts universitaris de recerca propis.

63.2. El mandat dels consells d’institut universitari de recerca és de tres anys, sense perjudici que es pugui renovar la representació dels estudiants per períodes inferiors d’acord amb el que estableixi el reglament de l’institut.

63.3. El consell d’institut universitari de recerca està format per:

a) El director o directora de l’institut, que el presideix.

b) Els membres nats que estableixi el reglament del consell.

c) Tot el personal acadèmic doctor adscrit a l’institut.

d) Una representació del personal docent i investigador doctor adscrit parcialment a l’institut,  elegida per i entre ells; de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació que hi estigui adscrit, elegida per i entre ells; dels estudiants de màster i doctorat de l’institut, elegida per i entre ells; i del personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit, elegida per i entre ells, en els termes que estableixi el reglament de l’institut.

63.4. El secretari o secretària de l’institut exerceix la secretaria del consell, i té vot sempre que en sigui membre nat o electe.

 

Article 64. Funcions

Són funcions del consell d’institut universitari de recerca:

a) Proposar al rector o rectora una terna de personal acadèmic doctor adscrit a l’institut a l’efecte de designar el director o directora de l’institut i de proposar ne la revocació.

b) Aprovar els objectius de l’institut en el marc estratègic de la Universitat.

c) Organitzar i distribuir les tasques inherents a l’institut.

d) Establir els plans de docència i recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques.

e) Proposar estudis oficials de postgrau.

f) Informar dels plans individuals de recerca i docència dels seus membres i sobre el reconeixement per part de la Universitat dels grups de recerca que s’organitzin amb els professors adscrits a l’institut.

g) Informar sobre les necessitats de places de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis.

h) Informar sobre l’adscripció de professorat i de personal investigador a l’institut.

i) Aprovar el seu pressupost i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos.

j) Aprovar el seu reglament d’organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern.

k) Elaborar i aprovar la memòria d’activitats docents i de recerca de l’institut.

l) Qualsevol altra funció relativa a l’institut que aquests Estatuts atribueixin explícitament al consell. 

 

Capítol 5 Òrgans unipersonals d’àmbit particular

Secció 1 Degans i directors de centre

Article 65. Definició, durada del mandat i elecció

65.1. Els degans exerceixen la direcció i la gestió ordinària de les facultats. Els directors exerceixen la direcció i la gestió ordinària de les escoles. 

65.2. El degans i directors són elegits per la junta del centre d'entre els professors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al centre.

65.3. La durada del mandat dels degans o directors de centre és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.           

65.4. Els degans i directors poden proposar el nomenament de vicedegans i sotsdirectors, respectivament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats en la normativa interna de la Universitat, d'entre els professors amb caràcter permanent del centre. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

65.5. En els centres on s’imparteixi més d’una titulació sota la direcció d’un únic degà o degana o director o directora es poden designar vicedegans o sostdirectors responsables de cada titulació.

           

Article 66. Funcions

66.1. Correspon als degans o directors: 

a) Representar el centre.

b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària del centre.

c) Convocar i presidir la junta de centre i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar els vicedegans o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en aquests Estatuts i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del centre aprovats per la junta de centre.

f) Dirigir, coordinar i supervisar la docència i altres activitats del centre, i vetllar per la qualitat d’aquestes i per la seva avaluació.

g) Vetllar pel compliment de les obligacions d’atenció del professorat als estudiants i de la disciplina acadèmica al centre.

h) Dictar resolució en els procediments administratius en matèria acadèmica que li corresponguin d’acord amb la normativa interna o emetre’n un informe quan correspongui.

i) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al centre.

j) Executar les partides del pressupost del centre, així com signar els compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

k) Qualsevol altra funció que li atribueixin aquests Estatuts i totes aquelles relatives al  centre que ni aquests Estatuts ni el reglament de règim intern no atribueixin a la junta de centre.

66.2. Els degans o directors seran substituïts en cas de vacant, absència o malaltia pel vicedegà o vicedegana o sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s’hagi determinat, a qui el rector o rectora n’encarregarà les funcions.           

66.3. Els degans o directors han de proposar a la junta de centre la designació del secretari o secretària de centre entre els professors que hi estan adscrits. Aquest s’encarrega de redactar i custodiar les actes de les reunions de la junta de centre, d’expedir certificats dels acords que s’hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin al centre d’acord amb el reglament electoral.

 

Secció 2 Directors de departament

Article 67. Definició, durada del mandat i elecció

67.1. Els directors de departament exerceixen la direcció i la gestió ordinària del departament.

67.2. Els directors de departament són elegits pel consell de departament entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat adscrits al departament. Per poder presentar-hi candidatura cal tenir el suport de com a mínim un terç dels membres del consell de departament.

67.3. La durada del mandat dels directors de departament és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.           

67.4. Els directors de departament poden proposar el nomenament de sotsdirectors, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i els criteris assenyalats per la normativa interna, d’entre els professors doctors amb caràcter permanent adscrits al departament. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 68. Funcions

68.1. Correspon als directors de departament: 

a) Representar el departament.

b) Exercir les funcions de direcció i de gestió ordinària del departament.

c) Convocar i presidir el consell de departament i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar el sotsdirector o sotsdirectors i el secretari o secretària en els termes establerts en aquests Estatuts i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics del departament aprovats pel consell de departament.

f) Elaborar anualment els plans d’activitat docent i de recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques del departament, així com tota iniciativa referent al millor funcionament d’aquest.

g) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del departament, i vetllar pel seu compliment i per la seva qualitat i avaluació.

h) Informar sobre les necessitats de personal acadèmic i d’administració i serveis.

i) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

j) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit al departament.

k) Totes les funcions relatives al departament que aquests Estatuts no atribueixin al consell de departament.

68.2. Els directors de departament seran substituïts en cas de vacant, absència o malaltia pel sotsdirector o sotsdirectora que prèviament s’hagi determinat, a qui el rector o rectora n’encarregarà les funcions.           

68.3. Els directors de departament han de proposar al consell de departament la designació del secretari o secretària del consell entre els professors del departament. Aquest s’encarrega de redactar i custodiar les actes de les reunions del consell de departament, d’expedir certificats dels acords que s’hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin al departament d’acord amb el reglament electoral.

 

Secció 3 Directors d’institut universitari de recerca

Article 69. Definició, durada del mandat i designació

69.1. Els directors d’institut universitari de recerca propi exerceixen la direcció i la gestió ordinària de l’institut.           

69.2. Els directors d’institut universitari de recerca són designats pel rector o rectora d’entre una terna de professors doctors de caràcter permanent o investigadors propis o vinculats que hi estiguin adscrits proposats pel consell d’institut.

69.3. La durada del mandat dels directors d’institut universitari de recerca és de tres anys, amb possibilitat de reelecció dues vegades consecutives. El seu nomenament correspon al rector o rectora.

 

Article 70. Funcions

70.1. Correspon als directors d’institut universitari de recerca:

a) Representar l’institut.

b) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de l’institut.

c) Convocar i presidir el consell d’institut i executar i fer complir els seus acords.

d) Designar el secretari o secretària o aquells altres càrrecs que els òrgans competents de la Universitat autoritzin, en els termes establerts en aquests Estatuts i en la normativa interna.

e) Vetllar pel compliment dels objectius estratègics de l’institut aprovats pel consell d’institut.

f) Promoure l’elaboració anual dels plans d’activitat docent i de recerca, desenvolupament i innovació i difusió científiques.

g) Coordinar les activitats investigadores i docents de l’institut.

h) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l’institut, així com signar el compliment dels compromisos adoptats en els instruments per a la distribució del pressupost i fer-ne el seguiment.

i) Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut.

j) Totes les funcions relatives a l’institut universitari que ni aquests Estatuts ni el reglament de l’institut no atribueixin al consell d’institut.

70.2. Els directors d’institut universitari de recerca són substituïts en cas de vacant, absència o malaltia per un professor o professora permanent doctor o un investigador o investigadora propi o vinculat que hi estigui adscrit, a qui el rector o rectora n’encarregarà les funcions.        

70.3. Els directors d’institut han de proposar al consell d’institut la designació del secretari o secretària de l’institut entre els professors que hi estan adscrits. Aquest s’encarrega de redactar i custodiar les actes de les reunions del consell d’institut, d’expedir certificats dels acords que s’hagin pres en el seu si i de coordinar els processos electorals que corresponguin a l’institut  d’acord amb el reglament electoral.