Article 176. Principis generals

176.1. L’administració de la Universitat Pompeu Fabra serveix amb objectivitat els interessos generals i les finalitats de la Universitat. Actua sota la direcció superior del rector o rectora i la direcció immediata del gerent, d’acord amb aquests Estatuts i amb l’ordenament jurídic.

176.2. L’administració de la Universitat respon als principis de legalitat, eficàcia, jerarquia, descentralització i desconcentració funcional, especialització, flexibilitat i coordinació interorgànica.     

      

Article 177. Organització de la gestió

177.1. La Universitat s’organitza i estableix els sistemes de gestió per tal d’adaptar-se de manera dinàmica als canvis de l’entorn social.

177.2. L’administració de la Universitat ha de fomentar el desenvolupament de les infraestructures i dels recursos necessaris per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació i ha d’assegurar el dret d’accés dels ciutadans als seus serveis per mitjans telemàtics amb plenes garanties jurídiques i de seguretat. Ha de promoure la gestió del coneixement i l’accés a la informació d’acord amb els principis de proximitat, transparència i agilitat.

 

Article 178. Seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i accés a l’Arxiu i al Registre

178.1. El Consell de Govern ha de prendre les mesures normatives necessàries per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, d’acord amb la legislació vigent.

178.2. El Consell de Govern ha de regular el procediment d’accés a l’Arxiu i al Registre de la Universitat, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

           

Article 179. Actuació sobre el medi

La Universitat ha de fomentar l’ús prioritari dels materials ecològics i reciclables i l’ús racional de les energies contaminants, de manera que es garanteixi el màxim respecte al medi.

 

Article 180. Unitats administratives

180.1. Les unitats administratives presten l’assistència necessària als òrgans superiors i directius per al més eficaç compliment dels seus fins i l’eficient utilització dels mitjans materials, econòmics i personals que tenen assignats.            

180.2. Correspon a les unitats administratives prestar assessorament i suport tècnic i dur a terme les tasques de gestió en relació amb les funcions de planificació, programació i pressupostació; la gestió financera; la cooperació i l’acció a l’exterior; l’organització i els recursos humans; els sistemes d’informació i de comunicació; la producció normativa i l’assistència jurídica; la gestió dels mitjans materials i dels serveis auxiliars; el seguiment, el control i la inspecció de serveis; l’estadística, i les publicacions en els àmbits universitaris que els són propis.

180.3. La creació i la supressió d’unitats administratives correspon al rector o rectora, a proposta del gerent. En la resolució de creació s’han d’establir les funcions i l’estructura de cada unitat i el nivell de comandament.

           

Article 181. Serveis universitaris

181.1. La Universitat Pompeu Fabra ha d’organitzar els serveis necessaris per a les activitats docents, de recerca, de transferència de coneixement, culturals, esportives i d’atenció a la comunitat universitària. La creació i la supressió d’un servei universitari correspon al rector o rectora, i en l’acord corresponent se n’ha d’especificar la dependència orgànica.

181.2. Els serveis universitaris poden ser prestats i gestionats per la Universitat, per altres persones o entitats en virtut de convenis o contractes, o per altres entitats creades per la Universitat conformement a allò previst en aquests Estatuts.          

181.3. Els serveis universitaris tindran, sempre que sigui necessari, un reglament aprovat pel Consell de Govern.

 

Article 182. Biblioteca

182.1. La Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra és el servei universitari que facilita l’accés als recursos bibliogràfics i assimilats per a la docència i la recerca de la Universitat i la difusió d’aquests. La Biblioteca també col·labora en els processos d’informació i creació del coneixement.

182.2. És competència de la Biblioteca gestionar els esmentats recursos d’informació, amb independència del concepte pressupostari o del procediment amb què hagin estat adquirits i del seu suport material o de la seva procedència.           

182.3. La Biblioteca de la Universitat és única i està integrada per la Biblioteca General i per les biblioteques de les àrees territorials d’estudi i dels instituts universitaris de recerca.

182.4. La Biblioteca té una direcció única, i es regeix pels òrgans previstos en el seu reglament.

           

Article 183. Planificació i avaluació

183.1. Les unitats administratives i els serveis universitaris actuen mitjançant la planificació operativa en el marc estratègic de la Universitat, i estableixen objectius de qualitat i efectivitat adreçats a la millora contínua.           

183.2. La Universitat ha de disposar de sistemes d’avaluació i de garantia de qualitat de la gestió.

183.3. Així mateix, s’han de promoure els codis de bones pràctiques en l’àmbit de les unitats administratives i els serveis universitaris.