Visualització del contingut web

Article 1. Objecte

L'objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts que contribueixin a sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d'intercanvi o de mobilitat durant la seva estada en institucions d'ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis bilaterals durant el curs acadèmic establert a la convocatòria anual.

Article 2. Import dels ajuts

L'import de l'ajut serà de 1.000€ per estudiant i estada. Aquesta quantitat es complementarà amb 1.000€ addicionals en el cas dels estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten l'ajut.

La dotació global del programa es determinarà en cada convocatòria en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Article 3. Requisits que han de complir els candidats

1. Ser estudiant que cursa estudis oficials de grau en centres integrats de la UPF tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca.

2. Haver estat seleccionat per a estudiar a una universitat amb la que s’hagi subscrit conveni bilateral i que no sigui objecte d’ajut a través del programa Erasmus o de programes específics que altres entitats promoguin a través de la UPF.

3. Disposar d’una nota mitjana de 6.5 o superior (6.0 per les Enginyeries) a l’expedient acadèmic del grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.

4. Comprometre’s a realitzar una estada de mobilitat acadèmica de 3 mesos com a mínim durant el curs per al qual s'atorga la beca.

Article 4. Criteris de selecció

Els ajuts es distribuiran entre els estudiants que a la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional hagin resultat adjudicataris de plaça d'intercanvi en una de les universitats que siguin elegibles, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten la mobilitat.

Tenint en compte aquest criteri de priorització, tots els estudiants que compleixin els requisits seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, i fins a esgotar la dotació global del programa. 

Article 5. Sol·licituds

D’acord amb les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, amb la sol·licitud de plaça de mobilitat internacional se sol·licitaran els ajuts finançats amb càrrec a aquest programa.

Article 6. Obligacions dels beneficiaris

  1. Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitat de destinació, d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.
  2. Participar en l'acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.
  3. Actuar com a ambaixadors de la UPF, amb disponibilitat per a possibles presentacions o per participar en fires educatives.
  4. Totes les altres obligacions inherents al gaudi d’un plaça d’intercanvi i especificades a les bases de la convocatòria de mobilitat internacional i a la normativa de mobilitat d’estudiants de grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011.

Article 7. Procediment de concessió

Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de relacions internacionals la convocatòria i la resolució de concessió dels ajuts.

El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat a la web de la UPF en els terminis establerts a la convocatòria.

La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre de beques ofertes.

Article 8. Pagament de la beca

Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca, que conté les condicions de l'ajut i l'acceptació de la cessió de dades a la UPF, i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.

El pagament de l'ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, en dos terminis:

  • El 70% de l'import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'incorporació a la universitat de destinació.
  • El 30% restant es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d'estada emès per la universitat d'acollida.

Article 9. Règim d’incompatibilitats

Les bases de la convocatòria establiran el règim d’incompatibilitats d’aquests ajuts respecte altres programes i convocatòries internes i externes, siguin de fonts públiques o privades.

Disposició transitòria única

Per a les mobilitats del curs 2018-19, seguiran vigents el Programa de beques a la mobilitat internacional: “Passaport al món” (aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015) i les Bases reguladores de la concessió de beques “Aurora Bertrana” de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d’intercanvi amb els Estats Units i Canadà (aprovades per Acord del Consell de Govern de 6 de maig de 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2015).

Disposició derogatòria primera

Queda derogat el programa de beques a la mobilitat internacional: “Passaport al món” (Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015).

Disposició derogatòria segona

Queden derogades les bases reguladores de la concessió de beques “Aurora Bertrana” de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d’intercanvi amb els Estats Units i Canadà (Acord del Consell de Govern de 6 de maig de 2009, modificat per acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2015).