Curs d'implantació: 2010-2011

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 19 de juny del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010)

 

Pendent de publicació al BOE

 

Memòria de verificació_Màster en Criminologia i Execució Penal_4

Acord: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 19 de juny del 2013, que modifica els acords del Consell de Govern de 3 de març del 2010 i 2 de març del 2011, i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació_Màster en Criminologia i Execució Penal_3

Acord: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica els acords del Consell de Govern de 3 de març del 2010 i 2 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació_Màster en Criminologia i Execució Penal_2

Acord: Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació_Màster en Criminologia i Execució Penal_1

Acord: Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010, verificat positivament per resolució de data 10 d'agost del 2010 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2010-2011