Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Aacdèmica de 4 d'octubre del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 6 d'abril del 2009 del Consell d'Universitats)

 

BOE núm. 313, de 28 de desembre del 2016

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_6)

Acords: Acord de la Comissió d''Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012,que modifica els acords del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i d'11 de maig del 2011 i els acords de la Comissió d¡Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009, 4 d'octubre del 2010 i 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica els acords del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i d'11 de maig del 2011 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i de 4 d'octubre del 2010.

Entrada en vigor:  curs 2011-2012

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_4)

Acords: Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i de 4 d'octubre del 2010).

Entrada en vigor:

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

 

Memòria de verificació (Grau_Turisme i Gestió del Lleure_1)

Acord: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2009-2010