Curs d'implantació: 2007-2008

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 14 març del 2007)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i de 3 d'octubre del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig i de 20 de juliol del 2009 i de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i de 3 d'octubre del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig i de 20 de juliol del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2010-2011

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i de 3 d'octubre del 2007, i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2009-2010.

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i de 3 d'octubre del 2007.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2009-2010.

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_2)

Acords: Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007, que modifica l'acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_estudis comparatius de literatura, art i pensament_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, verificat positivament per resolució de 30 de juny del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2007-2008