Acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992, modificat per acord de 12 de maig de 1994

Les assignatures optatives de primer i segon cicle i les de lliure configuració requeriran un mínim de vint alumnes matriculats per iniciar les seves activitats. En el cas d'un nombre inferior d'alumnes, correspondrà al rector decidir sobre la seva viabilitat.