Acord del Consell de Govern de la UPF de 5 de maig del 2004


1. L'accés als estudis està condicionat al nombre de places que es fixi a la programació Universitària de Catalunya. El 50% de les places s'assignaran a l'especialitat de Xina i el 50% restant a l'especialitat de Japó.

2. Podran accedir a aquests estudis les persones que hagin superat qualsevol primer cicle universitari oficial o estiguin en possessió d'un títol universitari oficial de primer cicle.

3. En cas que la demanda de places sigui superior a l'oferta, s'ordenaran les sol·licituds, per ordre decreixent, d'acord amb la baremació de l'expedient dels estudis previs realitzats. La baremació de l'expedient es farà tenint en compte només el primer cicle dels estudis d'origen i s'ajustarà a la taula d'equivalències que s'estableix a l'apartat 4 de l'annex I del RD 1267/94. Per als alumnes que hagin fet plans d'estudis antics es farà la mitjana aritmètica i per als nous, la mitjana ponderada. Si la baremació s'ha fet en una altra universitat, se n'aportarà un document fefaent.

4. Els estudiants hauran de cursar com a complements de formació divuit crèdits corresponents a la llengua de l'itinerari que els correspongui. Aquests complements podran ser acreditats mitjançant la superació d'una prova de nivell de coneixement de la llengua corresponent.

5. Serà d'aplicació la normativa general de la Universitat Autònoma de Barcelona, en relació a la simultaneïtat d'estudis, la d'adaptació, substitució i convalidació d'assignatures i les restriccions establertes als plans d'estudis.

6. Els estudiants hauran de formalitzar la sol·licitud d'accés mitjançant el model que trobaran a la secció de Gestió Acadèmica del centre de la Universitat Autònoma que gestiona l'organització dels estudis. Si els sol·licitants han fet els estudis de primer cicle en una universitat aliena a la UAB i la UPF, hauran d'adjuntar els documents següents:
- Certificat acadèmic en què hi constin totes les assignatures o matèries de les quals s'ha matriculat, les qualificacions obtingudes, el valor en crèdits i el cicle de cadascuna, i la indicació expressa que ha acabat el primer cicle, en cas que aquest no doni lloc a l'obtenció d'un títol oficial que s'adjunti.
- Fotocòpia compulsada del títol de primer o de segon cicle, si s'escau. 
- Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.

7. La Universitat a proposta del Consell Docent dels estudis farà públic, anualment, el calendari del procés.