Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001

Tindran dret d'accés al segon cicle els estudiants que estiguin en possessió de qualsevol títol oficial universitari de primer cicle o que hagin superat el primer cicle de qualsevol títol oficial.

Cas de no haver-los superat abans, els estudiants admesos hauran de realitzar els complements de formació fixats per la Universitat d'acord amb les previsions de l'Ordre de 10 de desembre de 1993.

Els estudiants provinents d'estudis estructurats segons el Decret 1487/1985, de 27 de novembre, hauran de completar entre els estudis previs i els de segon cicle de la llicenciatura en Humanitats un mínim de 300 crèdits.

Anualment la Junta de Govern aprovarà l'oferta de places d'accés directe al segon cicle de la llicenciatura en Humanitats.

Si la demanda de places excedeix la capacitat aprovada, s'ordenaran les sol·licituds d'acord amb els criteris que incorpora aquesta normativa.

  • Mitjana de l'expedient: els candidats s'ordenaran tenint en consideració la nota mitjana del seu expedient i comptant les qualificacions segons el barem següent:
    Matrícula d'Honor: 4; Excel·lent: 3; Notable: 2 ; Aprovat i convalidat: 1

 

  • Titulació acadèmica acreditada. Les persones que tinguin més d'un estudi que els habiliti per accedir al segon cicle de la llicenciatura en Humanitats només podran presentar una única titulació d'accés. Es valorarà la titulació que pugui acreditar-se en el moment d'acabar el termini de presentació de sol·licituds, segons el barem següent:

0,75 per a qualsevol títol de llicenciat, enginyer o arquitecte 
0,5 per a les diplomatures següents:

Biblioteconomia i Documentació
Ciències Empresarials
Ciències Religioses
Turisme

0,5 per a un primer cicle de les llicenciatures, enginyeries i arquitectura següents:

Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura
Belles Arts
Ciències Polítiques i de l'Administració
Comunicació Audiovisual
Dret
Economia
Enginyeria de Telecomunicacions
Enginyeria Informàtica
Humanitats
Pedagogia
Periodisme
Primer cicle de qualsevol titulació de ciències de la salut
Primer cicle de qualsevol titulació de ciències experimentals
Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques
Sociologia
Teologia
Traducció i Interpretació

0,5 per a una de les titulacions següents:

Arquitectura Tècnica
Enginyeria Tècnica en Informàtica
Enginyeria Tècnica en Telemàtica

La fórmula d'assignació de places serà:

Ordre d'assignació de plaça = mitjana d'expedient + 0,75 (si es tracta de llicenciats/ enginyers/ arquitectes)

Ordre d'assignació de plaça = mitjana d'expedient + 0,5 (si es tracta d'estudiants amb un primer cicle dels estudis o diplomats/enginyers tècnics, llicenciats/enginyers/arquitectes assenyalats en la relació anterior.

El rector o vicerector en qui delegui, i a proposta del deganat, nomenarà una Comissió de Selecció.

Correspondrà a la Comissió: 
· Efectuar la selecció dels candidats en aplicació de la present normativa. 
· Coordinar tots els procediments que se'n deriven. 
· Resoldre les qüestions no previstes per la present normativa, que no tinguin la competència assignada a un altre òrgan.