Acord del Consell de Govern de 9 d'abril del 2008

La Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar, en sessió de 4 d'octubre de 2007, que les universitats catalanes individualment podran reconèixer, com a superats, tots els crèdits de lliure elecció, o una part, d'una titulació de primer i/o de primer i segon cicle a qualsevol estudiant que hagi superat un Cicle Formatiu de Grau Superior, d'acord amb la normativa acadèmica aprovada per cada universitat en relació al reconeixement de crèdits de lliure elecció.

És per això que el Consell de Govern aprova la següent normativa,

1. Crèdits objecte de reconeixement

El reconeixement de crèdits de lliure elecció que seran objecte de reconeixement per a cadascuna de les titulacions, així com la relació dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que hauran d'haver superat els estudiants que s'acullin a aquest reconeixement s'inclouran en una taula, que serà aprovada pel vicerector competent en matèria de docència, amb l' informe previ del degans o directors dels centres corresponents.

2. Sol·licitud

1. L'estudiant de la UPF que hagi cursat un CFGS previst a la taula aprovada pel vicerector competenent en matèria de docència en podrà sol·licitar el reconeixement com a crèdits de lliure elecció, mitjançant sol·licitud presentada al Punt d'Informació a l'Estudiant i adreçada al degà o director de centre on s'imparteixen els ensenyaments que cursa.

2. Si l'estudiant no va presentar el certificat del CFGS en el moment de formalitzar la matrícula, caldrà acompanyar aquesta sol·licitud del corresponent certificat.

3. Resolució

Correspon al degà o director del centre en el que s'imparteixen els ensenyaments corresponents resoldre les sol·licituds presentades, d'acord amb la taula aprovada pel vicerector competent en matèria de docència.

4. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.