Acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2022
Aquesta normativa entrarà en vigor des del primer dia del curs acadèmic 2022-2023. Els treballs de fi de grau matriculats a l’entrada en vigor d’aquesta normativa es regiran per la normativa anterior.

El treball de fi de grau és un treball obligatori que es realitza a la fase final dels estudis oficials de grau i que cal superar per obtenir la titulació corresponent. Té com a objectiu fonamental que els estudiants demostrin el domini i la capacitat d’aplicar els coneixements, les competències i les habilitats que defineixen la titulació. El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment de l’assegurament de la seva qualitat, regula les característiques del treball de fi de grau a l’article 14.6. En aquest article, s’habilita a cada universitat o centre per tal que reguli els criteris que permetin l’aplicació de la nova norma en relació amb el treball de fi de grau.

Amb aquesta finalitat, la normativa que es presenta regula i ordena la manera com s’han de desenvolupar els treballs de fi de grau en els estudis oficials de la UPF. Aquesta normativa adapta les qüestions d’organització i avaluació dels treballs de fi de grau al nou marc normatiu que dimana de l’entrada en vigor del Reial Decret 822/2921, recollint aspectes que no estaven contemplats en el Reial Decret 1393/2002, de 29 d’octubre, pel qual s’establia l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Alhora, simplifica algunes qüestions de la normativa anterior que la pràctica ha demostrat innecessàries i n’explicita d’altres que l’evolució d’alguns aspectes acadèmics o tecnològics ha fet necessari incorporar.

Per aquest motiu, el Consell de Govern acorda aprovar la Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials.

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta normativa és regular el treball de fi de grau que els estudiants han de realitzar en els ensenyaments regits pel Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Aquesta normativa complementa la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau, aprovada pel Consell de Govern el 9 de juliol del 2008.

 

Article 2. Naturalesa

2.1. El treball de fi de grau té caràcter obligatori i ha de ser superat per poder obtenir el títol de graduat o graduada.

2.2. Comporta la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball que demostri, per part de l'estudiant, el domini i l'aplicació dels coneixements, les competències i les habilitats definitoris de l'ensenyament.

2.3 El treball de fi de grau conclou amb la defensa pública  i l’aprovació del treball.

2.4. El treball pot ser individual o col·lectiu, segons que acordin el degà o degana o el director o directora de centre.

 

Article 3. Organització

3.1. Anualment, no més tard del mes de novembre, el degà o degana o el director o directora de centre publicarà una instrucció en la qual es regula el procediment d’organització dels treballs, l’avaluació i la defensa així com de l’assignació d’un director o directora del treball.

3.2. L’assignació de tema i de director o directora té una vigència màxima de dos cursos acadèmics. El degà o degana o el director o directora pot modificar-la en funció de raons acadèmiques justificades i pot procedir a una nova assignació de director o directora del treball.

 

Article 4. El director o directora del treball

4.1. La figura de director o directora del treball recau, preferentment, en un professor de la Universitat Pompeu Fabra. En cas que no compleixi aquesta condició, s’ha de designar un tutor que sí la compleixi. La designació implica el reconeixement docent que la Universitat aprovi. Si el director o directora del treball ha de renunciar a aquesta funció, el degà o degana o el director o directora de centre en designarà un de nou. Quan es consideri necessari, es pot preveure la figura de la codirecció.

4.2. Correspon al director o directora:

a) Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.

b) Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d’estudis.

c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.

d)  Autoritzar la presentació i la defensa pública del treball.

 

Article 5. Avaluació

5.1. El degà o degana o el director o directora de centre especificaran, en la instrucció que es menciona a l’article 3, el procediment d’avaluació.

5.2. Els treballs de fi de grau es defensaran en un acte públic. La instrucció a què fa referència l'article 3 ha d'especificar la manera com es desenvoluparà aquest acte de defensa pública.

5.3. L’avaluació es durà a terme per una comissió formada per un mínim de dos professors. Almenys, un d’ells ha d’impartir docència en l’ensenyament de manera regular. El director o directora del treball pot ser un dels professors que avaluïn el treball. Quan, pel contingut del treball o la col·laboració en el seu desenvolupament, s’estimi convenient, els professors avaluadors podran rebre l’assessorament d’experts externs a la Universitat.

 

Article 6. Presentació i defensa del treball

6.1. Presentació

6.1.1. Els estudiants que tinguin el vistiplau del seu director o directora presentaran els seus treballs en el termini, lloc i pels mitjans establerts a la instrucció a què fa referència l’article 3.

6.1.2. A la instrucció a què fa referència l’article 3 d’aquesta normativa, el degà o degana o el director o directora de centre determina el nombre i el tipus de suport dels exemplars que l’estudiant ha de lliurar i  pot, així mateix, establir indicacions respecte al format del treball. En qualsevol cas, es lliurarà una còpia en el suport i format que hagi establert el degà o degana o director o directora a la qual s’aplicarà la normativa de conservació d’exàmens i documents base de la qualificació de la Universitat.

6.2. Defensa del treball

6.2.1. El degà o degana o el director o directora de centre ha de comunicar, amb una antelació mínima de set dies, la data i l’hora en què l’estudiant ha de defensar el treball.

6.2.2. L’acte de defensa del treball ha de ser públic. La instrucció del degà, degana, director o directora determinarà en quina forma i per quin mitjà tindrà lloc la defensa, seguint, preferentment, l’esquema següent:

a) Presentació de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. Aquesta presentació podrà ser en forma d'exposició oral, en directe o gravada, en una sessió de pòsters o per qualsevol altre mitjà de presentació habitual en la disciplina.

b) Plantejament de qüestions per part del tribunal.

c) Resposta de l'estudiant a les qüestions plantejades pel tribunal.

6.3. Llengua de realització i de defensa del treball

La realització i la defensa del treball es poden fer en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua de docència de l’ensenyament, si és el cas. El degà o degana o el director o directora poden autoritzar, específicament, altres llengües a partir d’una motivació raonada dels estudiants demandants.

6.4. Convocatòria d’avaluació

El degà o degana o el director o directora pot organitzar actes de defensa dels treballs una vegada per trimestre que tindran lloc, preferiblement, dins del termini fixat per als exàmens en el calendari acadèmic i en el mes de setembre.

Article 7. Qualificació

7.1. El treball es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol.

7.2. En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, els professors avaluadors emetran un informe per a l’estudiant i per al director o directora que permeti corregir les deficiències apreciades en el treball.

7.3. Així mateix, els professors avaluadors estendran acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament. En l’acta hi ha de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i, en el cas dels treballs avaluats amb suspens, l’informe corresponent.

7.4. Les qualificacions de les actes derivades de les actuacions dels tribunals s'incorporaran a la convocatòria que correspongui.

 

Disposició addicional primera. Modificació dels terminis.

El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudis de grau pot autoritzar, prèvia justificació d’un degà o degana o d’un director o directora de centre, una modificació dels terminis fixats en els articles 3 i 6 d’aquesta normativa.

 

Disposició addicional segona. Ensenyaments conjunts.

En els ensenyaments conjunts s’estarà al que disposi el conveni regulador signat per les institucions respectives.