Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005

El Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions per a l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior, adequant la regulació de l'homologació de títols estrangers a la nova estructura d'ensenyaments universitaris espanyols instaurada pels Reials Decrets 55/2005 i 56/2005, ambdós de 21 de gener, ha estat modificat pel Reial Decret 309/2005, de 18 de març, que atribueix a les universitats la competència per homologar títols estrangers d'educació superior a títols espanyols de postgrau.

En data 11 de maig del 2005, les comissions Acadèmica i de Coordinació del Consell de Coordinació Universitària ha acordat els criteris per a l'aplicació d'aquesta nova competència per part de les universitats relatius als documents que han d'acompanyar les sol·licituds i al model de credencial.

D'altra banda, el Reial Decret 285/2004 citat atribueix la competència per a la convalidació d'estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials a la Universitat on l'interessat desitgi continuar els seus estudis.

En virtut de l'article 23 d'aquest Reial Decret i del 36.1 Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, el Consell de Coordinació Universitària ha fitxat, per Acord de 25 d'octubre del 2004, els criteris generals sobre convalidació d'estudis.

Una vegada aprovats els criteris als quals s'hauran d'ajustar les Universitats en matèria d'homologació i convalidació d'estudis estrangers, resulta necessari aprovar una norma reguladora d'aquests procediments a la Universitat.


Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquesta normativa regula:

a) Les condicions i el procediment per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior a:

- L'actual títol i grau de Doctor, mentre no es produeixi la seva substitució pel previst al Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, que regula els estudis universitaris oficials de Postgrau.

- Els títols oficials de Màster i Doctor regulats pel Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, llevat dels títols de Màster a què fa referència l'article 8.3 del citat Reial Decret.

- El grau acadèmic de Màster.

b) Les condicions i el procediment per a la convalidació d'estudis estrangers per estudis parcials de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa s'aplica a:

a) L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments dels quals s'hagin cursat en universitats o institucions d'educació superior radicades fora d'Espanya.

b) L'homologació de títols estrangers d'educació superior, els ensenyaments dels quals s'hagin cursat total o parcialment a Espanya en centres degudament autoritzats per les Administracions espanyoles competents.

c) La convalidació d'estudis estrangers per estudis parcials de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 3. Exclusions

1. No es pot concedir l'homologació de títols obtinguts de conformitat amb sistemes educatius estrangers respecte dels:

a) Títols i diplomes propis que les universitats imparteixin de conformitat amb l'article 34.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

b) Títols espanyols els plans d'estudi dels quals s'hagin extingit o que encara no estiguin implantats del tot almenys en una universitat espanyola.

2. No són objecte d'homologació o convalidació els títols o estudis estrangers següents:

a) Els que manquin de validesa acadèmica oficial al país d'origen.

b) Els corresponents a estudis estrangers realitzats, totalment o en part, a Espanya, quan els centres manquin de l'autorització preceptiva per impartir aquests ensenyaments, o bé quan els ensenyaments sancionats pel títol estranger l'homologació del qual es pretén no estiguessin efectivament implantats a la universitat o institució d'educació superior estrangera en el moment en què aquesta va expedir-ne el títol, d'acord amb el que assenyala l'article 86 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. No obstant això, quan aquestes circumstàncies afectin només una part dels estudis realitzats, els estudis parcials  que no incorrin en les dites circumstàncies poden ser objecte de convalidació, si s'escau.

c) Els títols que ja hagin estat homologats a Espanya, o els estudis superats per obtenir-los que ja hagin estat objecte de convalidació per a continuar estudis a Espanya.


Capítol II. Homologació

Article 4. Presentació de sol·licituds

1. El procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'interessat, adreçada al rector de la Universitat, presentada al registre de la Universitat o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 30/1992.

2. Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que elabori la Universitat.

3. No es pot sol·licitar l'homologació de manera simultània en més d'una universitat.

Article 5. Documents preceptius

Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents següents:

a) Certificat acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (fotocòpia compulsada del DNI o passaport).

b) Còpia compulsada del títol del qual es sol·licita l'homologació o de la certificació acreditativa de la seva expedició.

c) Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats pel sol·licitant per a l'obtenció del títol de postgrau, en la que constin, entre altres extrems, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna d'elles i les seves qualificacions.

d) Quan es tracti de sol·licituds d'homologació al títol de Doctor, s'ha d'acompanyar també una memòria explicativa de la tesis realitzada, redactada en castellà o català, amb indicació dels membres del Jurat i qualificació, així com un exemplar d'aquesta.

e) Acreditació de l'abonament de l'import establert a l'article 10.

f) Declaració responsable de no haver homologat el títol a Espanya, de no haver sol·licitat l'homologació del mateix títol en una altra universitat de forma simultània i de no haver obtingut la convalidació dels estudis corresponents al títol del qual es sol·licita l'homologació per continuar estudis a Espanya.

Article 6. Documentació complementària

L'òrgan instructor pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar incloent, si s'escau, els programes de les assignatures en els quals es reflecteixi el contingut i l'amplitud  amb què van ser cursades, o la documentació acadèmica acreditativa d'haver superat, en la seva totalitat, els estudis exigits per a l'accés a aquells cursats per a l'obtenció del títol del qual es sol·licita l'homologació.

Article 7. Requisits dels documents

Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits següents:

a) Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

b) Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s'exigeix als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c) Han d'anar acompanyats, si s'escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o català. No és necessari incloure traducció oficial de l'exemplar de la tesi doctoral que ha d'aportar-se amb la sol·licitud d'homologació al títol de Doctor, ni dels documents complementaris que requereixi l'òrgan instructor.

Article 8. Aportació de còpies compulsades

La documentació es compulsarà en el registre de la Universitat Pompeu Fabra en el moment de lliurar la sol·licitud. A aquests efectes, els interessats han d'aportar els originals amb una fotocòpia, que una vegada compulsada restarà a l'expedient sent-li retornat l'original immediatament a l'interessat. En el cas que la sol·licitud es presenti davant els registres de l'administració estatal o autonòmica, les compulses dels originals s'efectuaran pels seus respectius registres. En el cas que la documentació es presenti davant les oficines de Correus o davant de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, la compulsa l'haurà de realitzar un fedatari públic.

Article 9. Verificació dels documents

En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l'òrgan instructor pot efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l'autoritat competent expedidora dels mateixos per a validar els extrems dubtosos.

Article 10. Preu

1. L'interessat ha d'abonar l'import corresponent a la iniciació del procediment d'homologació aprovat per l'òrgan competent. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.

2. El pagament s'ha d'efectuar a l'entitat bancària i compte corrent indicats al model de sol·licitud mitjançant ingrés en caixa, o bé per gir postal o telegràfic.

Quan el pagament s'efectuï mitjançant ingrés en caixa, a la sol·licitud ha de figurar el segell de l'entitat bancària a l'apartat reservat per a aquesta finalitat i l'import, els quals són acreditatius del seu abonament. La seva mancança determina la no tramitació de la sol·licitud, llevat que el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic.

Quan el pagament s'efectuï per gir postal o telegràfic cal que, com a nom del remitent hi consti el del sol·licitant, el qual ha d'adjuntar a la sol·licitud el resguard de la imposició.

3. En cap cas el pagament d'aquest import substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat en la forma que preveu l'article 4.

Article 11. Instrucció del procediment

Els actes d'instrucció s'efectuen d'ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i es subjecten a les previsions corresponents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 12. Informes

1. La resolució sobre l'homologació s'ha d'adoptar previ informe motivat de la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

2. La Comissió pot sol·licitar els informes tècnics que requereixi per elaborar la seva proposta.

3. El rector pot designar comitès tècnics per àmbits de coneixement per tal d'analitzar i informar les sol·licituds.

Article 13. Criteris per a l'homologació a títol

1. Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d'educació superior a títols  espanyols de postgrau s'han d'adoptar examinant la formació adquirida per l'alumne i tenint en compte:

a) La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol.

b) La durada i càrrega horària del període de formació necessari per a l'obtenció del títol estranger del qual es pretén l'homologació.

c) La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol al qual se sol·licita l'homologació.

d) Els continguts formatius superats per a l'obtenció del títol estranger.

2. Quan la formació corresponent al títol espanyol estigui harmonitzada en virtut directives comunitàries, l'homologació exigeix el compliment dels requisits que preveuen les respectives directives.

Article 14. Criteris per a l'homologació a grau acadèmic

Les resolucions sobre homologació de títols estrangers d'educació superior a grau acadèmic espanyol de postgrau s'han d'adoptar tenint en compte els criteris següents:

a) La correspondència entre els nivells d'accés acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al grau acadèmic espanyol del què es tracti.

b) La durada i càrrega horària del període de formació necessari per a l'obtenció del títol estranger del qual es pretén l'homologació.

c) La correspondència entre el grau acadèmic dels estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i el corresponent grau acadèmic espanyol al qual se sol·licita l'homologació.

Article 15. Homologació de títols oficials d'educació superior expedits en un Estat membre de la Unió Europea

Quan se sol·liciti l'homologació d'un títol corresponent a ensenyaments realitzats de conformitat amb sistemes educatius de països de la Unió Europea a un grau acadèmic espanyol, la resolució d'homologació ha de tenir en compte únicament el criteri establert a l'apartat c) de l'article 14.

Article 16. Excepcions a la necessitat d'informe

El rector pot resoldre sense necessitat de sol·licitar informe en els supòsits següents:

a) Quan concorri alguna de les causes d'exclusió recollides a l'article 3.

b) Quan hagi resolt sobre l'homologació d'un títol estranger d'educació superior igual amb anterioritat.

c) Quan concorri alguna de les causes previstes a l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 17. Resolució

El rector ha d'adoptar una resolució motivada favorable o desfavorable a l'homologació sol·licitada que serà notificada a l'interessat.

Article 18. Termini

1. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des que la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de la Universitat.

2. La manca de resolució expressa en el termini indicat permet entendre desestimada la sol·licitud d'homologació.

Article 19. Credencials

1. La resolució favorable a l'homologació sol·licitada s'acredita mitjançant l'oportuna credencial expedida pel rector en català i castellà, d'acord amb el model establert pel Consell de Coordinació Universitària.

2. Amb caràcter previ a la seva expedició, la Universitat ho comunicarà a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d'Educació i Ciència, als efectes de la seva inscripció a la secció especial del Registre nacional de títols. La Universitat porta un registre de les credencials emeses.

3. L'homologació atorga al títol estranger, des de la data que s'hagi concedit i s'expedeixi la corresponent credencial, els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol amb el qual s'homologa, en tot el territori nacional, d'acord amb la normativa vigent.

4. L'homologació al títol de postgrau no implica, en cap cas, l'homologació o reconeixement del títol estranger de Grau o nivell acadèmic equivalent que posseeixi l'interessat.


Capítol III. Convalidació

Article 20. Estudis objecte de convalidació

1. Els estudiants que desitgin continuar estudis de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra poden demanar la convalidació d'estudis estrangers parcials quan:

a) Els estudis realitzats d'acord amb un sistema estranger no hagin finalitzat amb l'obtenció del títol corresponent.

b) Els estudis hagin finalitzat amb l'obtenció del títol estranger i l'interessat no hagi sol·licitat l'homologació del mateix per un títol universitari oficial espanyol.

c) Quan, havent-se sol·licitat l'homologació del títol estranger, aquesta hagi estat denegada, sempre que la denegació no s'hagi fonamentat en una de les causes de l'article 3 d'aquesta normativa.

2. Aquests estudis no poden ser objecte de convalidació quan incorrin en una de les causes d'exclusió de l'article 3 de la present normativa, hagin finalitzat o no amb l'obtenció del títol.

Article 21. Criteris

1. Són susceptibles de convalidació les matèries aprovades en un pla d'estudis conduent a l'obtenció d'un títol estranger d'educació superior, quan el contingut i la càrrega lectiva d'aquelles matèries siguin equivalents a les de les corresponents assignatures incloses en un pla d'estudis conduent a l'obtenció d'un títol oficial de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Les assignatures convalidades tenen l'equivalència en punts corresponents a la qualificació obtinguda en el centre estranger de procedència.

Article 22. Preu

1. L'interessat ha d'abonar l'import corresponent a la iniciació del procediment de convalidació aprovat per l'òrgan competent. La justificació de l'abonament d'aquest import serà requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.

2. El pagament s'ha d'efectuar d'acord amb el procediment establert a l'apartat 2 de l'article 10 de la present normativa.

3. En cap cas el pagament d'aquest import substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant la Universitat.

Article 23. Documentació

1. La sol·licitud de convalidació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.

b) Documents acreditatius dels continguts del curs objecte del procés de convalidació, degudament segellats pel centre corresponent.

c) Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

d) Acreditació de l'abonament de l'import establert a l'article 22.

e) Declaració responsable de trobar-se en un dels supòsits previstos a l'article 20.1.

2. Els documents expedits a l'estranger han de complir els requisits establerts a l'article 7 de la present normativa.

Article 24. Resolució

1. La convalidació d'estudis universitaris estrangers d'educació superior per a continuar estudis de postgrau a la Universitat Pompeu Fabra correspon a la Comissió competent en matèria de postgrau oficial.

2. La convalidació atorgada s'incorpora a l'expedient de l'interessat quan aquest s'ha matriculat de l'assignatura convalidada.