Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997

La majoria dels programes de doctorat que imparteix la Universitat inclouen un treball inclouen un treball de recerca amb caràcter obligatori. La Comissió de Doctorat i Tercer Cicle considera que, per tal de potenciar la qualitat dels programes de doctorat, resulta convenient facilitar la realització d'aquests treballs per assegurar que esdevinguin autèntiques activitats d'iniciació a la recerca. A més, la pràctica de diversos anys d'impartició de programes de doctorat posa de manifest algunes dificultats per a simultanejar adequadament l'elaboració dels treballs amb la realització dels cursos, cosa que amb els darrers programes aprovats es podria agreujar atesa la seva càrrega lectiva superior. Per això, en la línia de l'acord de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995 i a proposta de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle s'acorda:

Primer.- En el cas que un programa de doctorat inclogui amb caràcter obligatori, la realització d'un treball de recerca, els estudiants es podran matricular d'aquest treball o bé simultàniament en matricular-se del segon curs del programa, o bé, un cop hagin superat tota la resta de cursos obligatoris del programa, en el curs immediatament posterior.

Segon.- En tots els casos els estudiants disposaran d'un màxim de dos cursos, a partir de la finalització de la corresponent edició del programa de doctorat, per a la presentació i avaluació del treball de recerca. Durant aquest període de dos anys, l'estudiant matriculat, amb independència que ja hagi presentat el treball de recerca, tindrà la consideració d'estudiant de doctorat a tots els efectes.

Tercer.- Aquesta normativa substitueix, exclusivament pel que fa a la regulació dels treballs de recerca, l'acord de la Junta de Govern adoptat en data 1 de juny de 1995, el paràgraf tercer de la qual queda sense efecte.