Acord de la Junta de Govern de 8 de març de 1995, modificat per acord de 5 de juliol de 1995 i 17 de juliol de 1996, modificat per acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999

COMPLIMENT DE LA CÀRREGA LECTIVA CORRESPONENT ALS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

A. Estudis previs realitzats no estructurats d'acord amb les previsions del Reial Decret 1497/1987 de 27 de novembre

1. Accés a estudis de només primer cicle
Cal cursar la totalitat dels crèdits de lliure elecció previstos en el corresponent pla d'estudis.

2. Accés a estudis de primer i segon cicles
- Accés al primer cicle: Cal cursar la totalitat dels crèdits de lliure elecció previstos en el corresponent pla d'estudis.

- Accés al segon cicle: Cal cursar com a crèdits de lliure elecció el 10% de la càrrega lectiva del segon cicle del corresponent pla d'estudis.

3. Accés a estudis estructurats en només un segon cicle amb directrius generals pròpies de primer i segon cicles o amb directrius generals pròpies de només segon cicle.
Cal cursar el nombre de crèdits de lliure elecció que figurin al pla d'estudis corresponent.


B. Estudis previs realitzats estructurats d'acord amb les previsions del Reial Decret 1497/1987 de 27 de novembre

1. Accés a estudis de només primer cicle i a estudis de primer i segon cicles
Cal cursar la totalitat dels crèdits de lliure elecció previstos en el corresponent pla d'estudis de la Universitat Pompeu Fabra.

2. Accés a estudis estructurats en un únic segon cicle (amb directrius generals pròpies de primer i segon cicles o amb directrius generals pròpies de només segon cicle)
Cal cursar 30 crèdits que corresponen al 10% de la càrrega lectiva mínima d'una llicenciatura.

APLICACIÓ DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

A. Entre estudis conduents al mateix títol oficial

D'acord amb la previsió del Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, i segons fixa l'annex I: "s'adaptaran els crèdits de lliure elecció cursats per l'estudiant a la Universitat de procedència".

B. Entre estudis conduents a diferents títols oficials

S'incorporaran a l'expedient de la UPF els crèdits cursats amb caire de lliure elecció en l'estudi realitzat prèviament llevat que es corresponguin amb matèries de caire troncal o obligatori.

Si la correspondència dels crèdits cursats com a lliure elecció fos amb una assignatura optativa, l'estudiant podrà decidir el caire amb que vol que consti l'assignatura en l'expedient de la UPF. En cap cas se li comptarà com a crèdits de lliure elecció si fixa la seva incorporació a l'expedient com optativa.

C. Aplicació sobre els Complements de Formació

Els crèdits cursats específicament com a complements de formació computaran alhora com a crèdits de lliure elecció i s'incorporaran amb aquest caire a l'expedient de l'estudiant.

Aquesta previsió no s'aplicarà en aquells estudis que, a la UPF, només estiguin estructurats en un segon cicle.