Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993

L'assignació d'assignatures a efectes de crèdits de lliure elecció es realitzarà d'acord amb les instruccions següents:

1 - Podran pre-inscriure's tots els estudiants matriculats en el curs acadèmic corresponent.

2 - L'assignació es farà tenint en compte el major nombre de punts atorgats per l'estudiant a cada assignatura i grup dins del trimestre corresponent.

3 - Els estudiants disposaran d'un màxim de 100 punts per a cada trimestre a distribuir entre les assignatures que sol×licitin.

Els punts no utilitzats en un trimestre no són acumulables.

4 - Es fixa com a ordre de prelació que l'estudiant cursi l'últim any dels estudis.

5 - Dins de l'ordre de prelació del punt anterior, com també per a la resta dels estudiants es fixen les preferències següents per al cas d'igualtat a punts entre assignatura i grup, i per al cas que la demanda superi l'oferta de places:

- els estudiants que realitzen només estudis de 2n. cicle.
- la resta d'estudiants, llevat dels de 1r. curs.
- els estudiants de 1r. curs.

6 - Per als casos d'empat, un cop aplicat el sistema de punts i tenint en compte l'ordre de prelació i les preferències dels apartats 4 i 5, es tindrà en compte l'expedient acadèmic de la UPF.

En cas que persisteixi l'empat o quan no es tingui expedient de la UPF, s'aplicarà un sistema aleatori, tenint en compte el cognom o el número universitari.

Per al càlcul de l'expedient acadèmic de la UPF es tindran en compte els criteris següents:

- S'agafarà com a qualificació de les assignatures l'obtinguda en la primera convocatòria.

- S'utilitzaran els valors següents:

Matrícula d'honor 4
Excel·lent 3
Notable 2
Aprovat-Convalidada 1
Suspens-No presentat-Anul·lada la convocatòria 0

7 - Es tindrà en compte que el nombre de places assignades a crèdits de lliure elecció no superi el 20% dels estudiants matriculats en els estudis als quals pertany cada assignatura.

Es podrà sol·licitar un màxim de set opcions.

8 - Els estudiants indicaran el nombre màxim de crèdits trimestral que volen cursar. La Universitat no adjudicarà en cap cas un nombre total de crèdits trimestral per sobre dels sol×licitats per l'estudiant.

9 - Un cop adjudicades les assignatures en el procés de pre-inscripció es podrà sol·licitar nova matrícula d'assignatures amb places vacants per al cas que s'hagin assignat menys crèdits que els sol·licitats per l'estudiant.

L'adjudicació d'aquesta nova matrícula es farà per ordre de sol·licitud.