Acord de la Comissió Gestora de 13 de juliol de 1993, modificat per acord de 12 de maig de 1994

Primera.- Podran optar a les beques ERASMUS els estudiants de segon i tercer cicle. També podran optar a aquestes beques els estudiants del tercer curs de la llicenciatura de Traducció i Interpretació i els del darrer curs d'una diplomatura.

Els estudiants que optin a una beca ERASMUS hauran d'acreditar un coneixement suficient de la llengua del país de destí.

Segona.- Els estudiants de primer cicle podran optar a una beca ERASMUS sempre i quan realitzin estudis a l'estranger corresponents als cursos d'estiu organitzats per les universitats col·laboradores.

Tercera.- A l'estranger, els becaris ERASMUS tindran dret a cursos gratuïts de l'idioma corresponent i allotjament, que assegurarà la Universitat de destió en bones condicions econòmiques.

Quarta.- Els estudis a l'estranger contemplaran cursos especialitzats. La UPF tindrà a l'abast els programes corresponents a partir del mes de maig de cada any.

Cinquena.- Els estudiants de segon cicle, i aquells que als efectes d'aquesta norma hi estan equiparats, podran convalidar els estudis realitzats a l'estranger.

Quan es correspongui a crèdits convalidables al pla d'estudis oficial, la resolució correspondrà a la Comissió de Convalidació que resoldrà d'acord amb els criteris establerts a les normes de convalidació vigents.

Quan es tracti de matèries del programa de crèdits de lliure elecció, la seva acceptació correspondrà al vicerector d'Ordenació Acadèmica, tenint en compte el nombre de crèdits cursats.

Sisena.- Els estudiants de tercer cicle podran ampliar estudis a l'estranger d'acord amb les directrius del director de tesi.

Setena.- La convocatòria de beques es realitzarà cada any en el transcurs del mes de juny i es podrà gaudir de la beca a partir del mes d'octubre del mateix any.

Vuitena.- Anualment, abans del 15 d'octubre, els centres o estudis determinaran el nombre de beques ERASMUS que oferten.

Novena.- Els estudiants procedents de l'estranger tindran opció a cursos gratuïts de llengua catalana dels finançats per la Comunitat Europea.

Desena.- La incorporació d'estudiants procedents de l'estranger a assignatures impartides a la UPF es realitzarà segons els criteris establerts per un tutor.