Acords de la Comissió Gestora de 3 de novembre de 1992 i de 19 de gener de 1993 i modificat per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002

Estudiants amb assignatures troncals i obligatòries suspeses o convalidades

En formalitzar la matrícula els estudiants hauran d'incloure obligatòriament juntament amb els crèdits dels quals es matriculin per primer cop, tots els crèdits troncals i obligatoris que no hagin aprovat o tinguin convalidats.

* Règim de matriculació de les assignatures optatives i de les corresponents a crèdits de lliure elecció

Els estudiants podran matricular-se al llarg de la carrera com a màxim del 140% dels crèdits d'optatives necessaris per a l'obtenció del títol.

El mateix percentatge serà d'aplicació als crèdits de lliure elecció fixats en el pla d'estudis.

* Aquest apartat queda modificat pel següent redactat i s'aplicarà a partir del curs 2002-03.

" Els estudiants podran matricular-se al llarg de la carrera com a màxim del 166% dels crèdits d'assignatures optatitves necessaris per a l'obtenció del títol. El mateix percentatge serà d'aplicació als crèdits de lliure elecció fixats en el pla d'estudis". (Acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002)

Intercanvi d'optatives i lliure elecció

Sempre que es mantingui l'acompliment de les previsions del pla d'estudis, l'estudiant podrà en el moment de matricular-se o en el termini comprès entre la finalització dels estudis i la sol×licitud del títol atorgar el caràcter de lliure elecció a assignatures cursades inicialment com a optatives i a l'inrevés.

Validesa de l'expedient acadèmic

Un cop superats els requisits mínims per a l'obtenció del títol no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits de lliure elecció en les quals l'estudiant no hagi superat cap convocatòria.