Modificada per resolucions del rector de 22 d'octubre de 2012 i de 12 de febrer de 2014, 4 de juny de 2018, 3 de febrer de 2020 i 12 de febrer de 2021.

Article 1. Servei de Gestió Acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica exerceix les funcions previstes a l'article 13 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'estructura en les unitats següents, al capdavant de les quals hi ha un cap:

- Secció de Grau

- Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi

- Oficina d'Organització de la Docència

- Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica

1.1. La Secció de Grau coordina els processos que afecten la vida acadèmica dels estudiants de grau, i té com a funcions planificar i coordinar les fases d'accés, d'admissió i de matriculació dels estudiants de grau conjuntament amb les secretaries de centre, i executar aquelles que li són encomanades; planificar i coordinar els processos relacionats amb la gestió de l'expedient acadèmic dels estudiants de grau; assessorar les secretaries de centre i facilitar-los els recursos d'informació i de formació necessaris per gestionar aquests processos; assessorar i coordinar els processos acadèmics dels centres d'ensenyament superior adscrits en els termes que preveu el conveni d'adscripció; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne el responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport a l'elaboració de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.2. La Secció de Títols i Ajuts a l'Estudi és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar la previsió d'ingressos de matrícula dels estudis oficials, gestionar la informació d'aquests ingressos i coordinar amb les secretaries i altres unitats de l'Àrea de Docència implicades, els procediments econòmics de la matrícula pel que fa a control de pagaments i gestió de devolucions; coordinar i gestionar, si escau, les beques i els ajuts a l'estudi de les convocatòries oficials de caràcter general adreçats als estudiants de grau i de màster, i coordinar la gestió dels ajuts de matrícula adreçats a estudiants de màster i doctorat; organitzar els processos d'expedició dels títols oficials i propis, del suplement europeu al títol, de les credencials d'homologació amb la informació i resolució tramesa per l'Oficina de Postgrau i Doctorat pel que fa a les titulacions de màster i doctorat; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, com a responsable funcional d'aquestes i en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; atendre els estudiants en els temes referents a les beques que gestiona i a títols; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.3. L'Oficina d'Organització de la Docència, assimilada a secció, és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions establir els criteris per organitzar la docència així com planificar-ne i coordinar-ne els processos; planificar i coordinar l'oferta anual d'assignatures de les titulacions oficials, l'execució de les quals correspon a les secretaries; planificar i coordinar el desplegament de grups de les diferents assignatures i la seva definició, tant pel que fa a la matrícula com pel que fa a la docència,  dins de l'aplicació informàtica de gestió, per part de les secretaries; donar suport tècnic a les secretaries en la introducció dels horaris de docència a l'aplicació informàtica de gestió; planificar i coordinar l'assignació de professorat i la informació de l'idioma de docència de les diferents assignatures, per part de les secretaries; ser responsable de les aplicacions informàtiques que faciliten la gestió dels processos que coordina; supervisar i proposar millores en les aplicacions informàtiques que faciliten les seves funcions, i ser-ne responsable funcional d'aquestes, en coordinació amb l'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica; donar suport en l'elaboració de la normativa acadèmica dels temes que li són propis, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

1.4. L'Oficina de Suport Tècnic i Gestió d'Informació Acadèmica, assimilada a secció,  és transversal a l'Àrea de Docència i a altres unitats com les secretaries de centre i de departament. Té com a funcions elaborar conjuntament amb les unitats responsables dels processos l'anàlisi funcional d'aquests, impulsar-ne la simplificació i, si escau,  proposar-ne millores; facilitar la implementació de l'administració electrònica en els processos dels quals és responsable; fer el seguiment de l'ús i la implementació dels instruments de planificació i gestió del Servei de Gestió Acadèmica tals com el quadre de comandament, els indicadors, el pla d'actuacions, els objectius de gestió, així com la coordinació d'extracció de dades estadístiques de l'àmbit docent dels estudis de grau i de postgrau; proposar el desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió acadèmica,  coordinar l'avaluació i la proposta de millores, i les actuacions per al seu correcte ús, la formació d'usuaris i el funcionament amb les unitats usuàries i amb el Servei d'Informàtica; controlar la gestió de les incidències registrades i fer-ne el seguiment; coordinar i gestionar les eines d'informació del servei (intranet i web); coordinar els nous projectes que s'assignin al servei, i totes aquelles altres que li siguin encomanades des de l'Àrea de Docència.

Article 2. Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals exerceix les funcions previstes a l'article 21 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador o coordinadora:

- Comunicació

- Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

- Promoció d'Estudis

- Responsabilitat Social

- Serveis Lingüístics

2.1. Són funcions de l'àmbit Comunicació establir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació; elaborar i difondre les notícies d'actualitat universitària; administrar les xarxes socials institucionals i coordinar la resta de xarxes dins l'àmbit de la Universitat; coordinar la producció de continguts audiovisuals institucionals; impulsar i coordinar accions de difusió de la recerca, la ciència i la tecnologia; elaborar, executar i coordinar plans de comunicació institucional i assessorar els usuaris en el disseny dels seus plans de comunicació; proposar i establir les pautes i els criteris d'ús dels canals, les eines i els productes d'informació i comunicació en qualsevol suport; administrar el portal web institucional (web pública i Campus Global) i dissenyar-ne l'arquitectura de la informació, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.2. Són funcions de l'àmbit Imatge Corporativa i Serveis Gràfics definir la identitat gràfica corporativa i vetllar perquè s'apliqui correctament en tot tipus de canals i de productes d'informació i comunicació; elaborar propostes gràfiques, maquetar i coordinar la producció de materials de comunicació institucional i de les unitats acadèmiques i administratives; coordinar els projectes editorials institucionals amb tercers; elaborar les propostes gràfiques d'articles promocionals; definir i coordinar la producció dels productes singulars i del fons d'art de la UPF, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.3. Són funcions de l'àmbit Promoció d'Estudis proposar, dissenyar, coordinar i executar les campanyes anuals de captació de futurs estudiants de grau, màster i doctorat, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.4. Són funcions de l'àmbit Responsabilitat Social la coordinació, la promoció i el seguiment de les accions previstes en el Programa de Responsabilitat Social, i gestionar, coordinar i executar el Programa de Cooperació Universitària per al Desenvolupament i Solidaritat i el Pla d’Inclusió (àmbit de desigualtats econòmiques), i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

2.5. Són funcions de l'àmbit Serveis Lingüístics definir el model de llengua i els criteris lingüístics d'ús general a la Universitat; assessorar la comunitat universitària en qüestions de llengua i de terminologia; corregir els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li trametin, així com gestionar la correcció d'altres tipus de documents o de documents escrits en altres llengües i totes les traduccions en els àmbits esmentats; donar suport a les comissions i grups de treball, així com gestionar els ajuts i les convocatòries en l’àmbit lingüístic; gestionar, coordinar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.

Article 3. Servei de Recerca

El Servei de Recerca exerceix les funcions previstes a l'article 18 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents,:

- Política científica

- Projectes de recerca

- Administració i gestió de recursos

3.1. Són funcions de l'àmbit de Política científica implementar les polítiques de recerca impulsades pel vicerector/a de l’àmbit; vetllar pel compliment de la normativa de figures de recerca; gestionar les adscripcions d’investigadors als centres de recerca; coordinar el pla de mesures de suport a la recerca; promoure la captació de talent i coordinar els processos de convocatòries per a la incorporació de personal investigador; participar activament en l'elaboració de propostes per al finançament de projectes institucionals; elaborar  la memòria de recerca així com coordinar els processos de gestió vinculats a la comissió de recerca.

3.2. Són funcions de l'àmbit de Projectes de recerca dinamitzar la participació del PDI en els diferents programes de recerca de les diferents administracions; assessorar-lo sobre les oportunitats de finançament i orientar-lo sobre la millor estratègia de participació en aquests programes; participar activament en l'elaboració de propostes, especialment aquelles que impliquin lideratge de la UPF; controlar la gestió dels projectes de recerca i actuar com a interlocutor de les entitats finançadores; preparar les justificacions econòmiques dels projectes; així com assessorar i coordinar-se amb els gestors de projectes que actuen en el marc dels grups de recerca.

Per tal d’acostar el servei i la gestió al personal investigador, adequar-ho a les característiques dels àmbits de coneixement i facilitar la coordinació amb altres unitats que intervenen en aquests processos, l'àmbit de Projectes de recerca prestarà els seus serveis de manera deslocalitzada mitjançant les oficines del Servei de Recerca ubicades als campus.

3.3. Són funcions de l'àmbit Administració i gestió de recursos coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts de  recerca i  transferència de coneixement (RDI); mantenir la  interlocució amb les diferents unitats que intervenen per tal de coordinar  els processos vinculats a la gestió econòmica dels ajuts; coordinar la preparació de les justificacions econòmiques dels ajuts RDI i dels ajuts per a la incorporació de personal investigador; així com assessorar els diferents gestors i usuaris que interactuen en aquests processos.

Article 4. Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle

La Unitat d'Innovació -UPF Business Shuttle exerceix les funcions previstes a l'article 24 de la Resolució de 4 de maig del 2009, i s'organitza en els àmbits funcionals següents, al capdavant dels quals hi ha un coordinador:

- Transferència de Coneixement

- Emprenedoria

4.1. Són funcions de Transferència de Coneixement identificar i valoritzar les tecnologies i coneixements amb potencial innovador i de mercat; protegir els resultats de la recerca; gestionar la propietat industrial i del software; assessorar i gestionar els contractes i convenis amb empreses i institucions, així com les llicències i els contractes de transferència de coneixement; assessorar en la creació d'empreses de base tecnològica o intensives en coneixement, i gestionar la participació de la UPF en aquestes.

4.2. Són funcions de l'àmbit d'Emprenedoria promoure l'esperit emprenedor entre la comunitat universitària, en coordinació amb el programa de promoció i empresa de la Fundació UPF; assessorar els emprenedors i donar-los suport en la viabilitat tècnica i econòmica del seu projecte empresarial; organitzar accions formatives, conferències, trobades d'emprenedors, tallers i activitats de networking, i gestionar els espais d'incubació UPF-Business Shuttle.

Article 5. Servei d'Informàtica

(Queda sense contingut)

Article 6. Biblioteca

Disposicions addicionals

En el marc de la millora contínua de la gestió, totes les unitats estructurals i els àmbits funcionals de l'organització de la Universitat tenen com a funció establir els procediments, analitzar-los periòdicament, incorporar-hi millores i establir indicadors per avaluar-los.

Disposicions derogatòries

Única. Queden derogades la Resolució de 5 de juliol del 1996, de reestructuració del Servei de Biblioteca; la Resolució de 26 de juny del 2007 de reorganització de l'Àrea d'Afers Acadèmics i Recerca; la Resolució de 4 de juliol del 2006 de reestructuració del Gabinet del Rectorat; la Resolució de 13 de juliol del 2010 per la qual s'organitza el Servei de Recerca; i la Resolució de 3 de novembre del 2004 per la qual es fixa l'estructura del Servei d'Informàtica, i totes aquelles altres que s'hi contradiguin.

Disposicions finals

Primera. Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura.

Segona. S'autoritza el gerent perquè adopti les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquesta resolució.

 

Josep Joan Moreso i Mateos

Rector

Barcelona, 17 d'octubre del 2011