Mínors

Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra
(Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018)

Estudiants Visitants

Normativa per la qual es regula el règim dels estudiants visitants
(Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2007, modificat per acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013)

Matrícula

Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en ensenyaments oficials
(Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 2 de juliol del 2014 i d'1 de juliol del 2015)

Resolució del rector de 27 d’abril del 2020 per la qual s’estableix el tractament i la resolució de les sol·licituds d’anul·lació de matrícula i el retornament de preus públics per a aquells estudiants afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Pràctiques Externes

Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF
(Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013, d'1 de juliol del 2015,d'11 d'abril del 2018 i 9 de desembre del 2020)

Qualificacions i valoració dels expedients acadèmics

Normativa de qualificacions i valoració dels expedients acadèmics dels estudiants
(Acord del Consell de Govern de 16 de juny del 2004)

Actuació davant un possible cas de còpia, plagi o frau.

Adaptació docent

Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic. (Acord de Consell de Govern de 28 d'abril del 2021)

Pla i guia docent