Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013 modificat per acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2019 i per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022
Als estudiants que haguessin iniciat ensenyaments de màster universitari conforme a les Normes acadèmiques dels màsters oficials (acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern de 14 de març del 2007, 14 de novembre del 2007 i 15 de juliol del 2009) els continuarà sent d'aplicació la referida normativa. 


El 2006 els màsters universitaris van ser els primers ensenyaments oficials que es van adaptar als requeriments derivats dels principis de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. En aquell moment, la UPF va fer un gran esforç, tant per disposar d'una oferta completa de programes, com per adoptar ja aquell mateix any una primera normativa acadèmica que facilités l'actuació docent i la gestió d'aquests ensenyaments a la nostra Universitat. Posteriorment, aquesta primera normativa va haver de ser modificada el novembre de 2007 i el juliol de 2009.

Des de llavors, la Universitat ha adquirit molta experiència com a resultat de la impartició i gestió dels programes de màster universitari i també del treball continuat amb les entitats externes que col·laboren amb la Universitat a supervisar-ne la qualitat -principalment, les agències ANECA i AQU Catalunya. Amb aquesta normativa es vol recollir aquesta experiència, tot aclarint i simplificant alguns elements dels procediments implicats.

Així mateix, la redacció d'aquesta normativa ha conferit una importància decisiva a la documentació que integra el pla d'estudis objecte de verificació i acreditació per part del Consell d'Universitats a partir de l'anàlisi de les agències de qualitat. D'acord amb el que preveu la normativa general, cada programa de màster universitari ha d'establir en aquesta documentació -de forma explícita i transparent- tots aquells aspectes específics relatius a la vida acadèmica del programa. D'aquesta manera, aquest és el lloc on correspon definir molts aspectes -fent-ho amb detall i precisió- que, altrament, haurien de figurar -com passava sovint fins ara- en normatives de caràcter general.

Finalment, en aquesta normativa s'incorporen les adaptacions necessàries als canvis de la normativa general d'estructura dels ensenyaments -Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials- i a l'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre.

Article 1. Objecte

Aquesta normativa té per objecte regular els ensenyaments universitaris de segon cicle conduents al títol de màster universitari en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra, en compliment del que disposa la normativa vigent en matèria d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Article 2. Accés i Admissió

2.1. Requisits

Poden accedir als ensenyaments conduents al títol de màster universitari de la UPF aquells estudiants que compleixin els requisits d'accés generals establerts a la normativa vigent i, si és el cas, els requisits específics d'admissió establerts a la memòria de verificació aprovada per a cada màster universitari.

Els estudiants amb una titulació d'accés aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense homologar, poden accedir a un màster universitari, prèvia comprovació per la universitat que el títol acredita un nivell de formació equivalent a un títol universitari oficial espanyol i que faculta en el país expedidor del títol a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estigui en possessió, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar l'ensenyament de màster.

2.2. Presentació de sol·licituds

La Universitat obre anualment el procés de preinscripció als diferents programes de màsters universitaris en el qual poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i d'admissió esmentats en l'apartat 2.1, així com aquells candidats que, tot i no complir-los en el moment de la preinscripció, prevegin complir-los a l'inici del curs acadèmic.

En cas que s'hagi establert un preu públic per participar en el procediment d'admissió,  el pagament d'aquest import és un requisit necessari per poder participar-hi.

2.3. Documentació

2.3.1. Documentació per a la sol·licitud d'accés i admissió

En la fase de presentació de sol·licituds als màsters universitaris, els candidats han d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés i admissió, així com d'aquells aspectes que hagin de ser objecte de valoració.

L'admissió definitiva està condicionada a l'acreditació del compliment dels requisits d'accés i d'admissió el primer dia del curs acadèmic mitjançant la presentació de la documentació original requerida.

Entre aquesta documentació hi ha de constar, necessàriament, el títol universitari que dóna accés al màster, un certificat acadèmic on hi  figurin els anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits i les qualificacions obtingudes i el document nacional d'identitat o altre document d'identitat acreditatiu.

En cas de sistemes universitaris en què no es lliurin títols o diplomes, els estudiants hauran de presentar un certificat de finalització i/o un certificat acadèmic complet i oficial.

2.3.2. Documentació per a la matriculació

En la fase de matrícula, els estudiants hauran de lliurar els originals dels documents que havien estat presentats en la fase de preinscripció. En el cas de titulacions de fora de la Unió Europea, el títol i el certificat acadèmic es lliuraran degudament legalitzats mitjançant postil·la de la Haia o bé legalització diplomàtica segons sigui el cas.

En aquells casos en què els documents no estiguin redactats en català, castellà, anglès, italià, portuguès o francès, es presentarà també una traducció al castellà o al català efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

En cas de dubte sobre la autenticitat i validesa dels documents tant en el període de preinscripció com a la matrícula, la Universitat Pompeu Fabra podrà fer les diligències oportunes per tal de verificar el seu contingut.

2.4. Valoració de les sol·licituds d'admissió

Quan la demanda de places d'un màster universitari superi l'oferta, es prioritzaran les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establerts en la memòria de verificació del màster. Aquests criteris respectaran, en tot cas, els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

Quan el procediment inclogui la realització d'una prova, els aspirants han d'abonar l'import del preu corresponent per participar-hi. El comprovant del pagament d'aquest import és requisit necessari per participar en la prova.

Aquests procediments han d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats.

2.5. Procediment de selecció

El procediment de selecció, el farà una comissió de selecció designada per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster. Aquesta comissió de selecció estarà formada per un mínim de tres professors de l'àmbit científic del màster, d'entre els quals, en designarà un com a president i un com a secretari.

Li correspon a aquesta comissió seleccionar els candidats, així com resoldre totes aquelles qüestions que se'n derivin i que no estiguin assignades a un altre òrgan.

El resultat del procediment de selecció es publicarà al web institucional de la UPF.

Article 3. Reincorporació

Els estudiants que hagin abandonat els estudis a la Universitat Pompeu Fabra perquè no hagin formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius, i que vulguin reprendre els estudis abandonats, han de sol·licitar la reincorporació.

La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

Correspon al director o directora del departament responsable del màster universitari la resolució de les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats de la UPF, així com de les motivacions exposades a la sol·licitud tenint en compte l'oferta i la demanda de places existents dels estudis objecte de sol·licitud.

No és procedent la reincorporació a plans d'estudis extingits.

Article 4. Règim de dedicació

El règim de seguiment dels estudis de màster universitari podrà ser a temps complet o a temps parcial, d'acord amb la memòria de verificació del pla d'estudis. En cas que l'estudiant opti per fer el màster a temps parcial, caldrà que ho sol·liciti a la comissió responsable del màster, en la forma i els terminis que aquesta comissió estableixi.

Article 5. Matrícula

5.1. Procediment de matrícula

L'estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de matrícula al màster universitari dins dels terminis fixats per la Universitat.

L'acceptació de la matrícula per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l'estudiant dels requisits establerts en la normativa vigent per accedir i ser admès al màster universitari i al pagament complet, en la forma i els terminis establerts.

5.2. Obligatorietat de matrícula

La memòria de verificació de cada màster universitari especifica el nombre obligatori de crèdits que cal matricular cada curs acadèmic.

5.2.1. Estudiants a temps complet:

a.    Màster universitari d'un curs acadèmic (60 ECTS): els estudiants han de  matricular obligatòriament de tots els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de no superar tots els crèdits, l'estudiant haurà de matricular al curs següent la totalitat de crèdits que li falten per a l'obtenció del títol sempre i quan no hagi exhaurit en cap cas el règim de permanència establert.

b.    Màster universitari de més d'un curs acadèmic (90 ECTS o 120 ECTS): en el primer curs acadèmic els estudiants han de matricular el nombre de crèdits que determina la memòria de verificació del pla d'estudis per a primer curs. En els cursos successius també hauran de matricular el nombre total de crèdits fixats a la memòria de verificació, més tots aquells crèdits del curs anterior no superats sempre i quan no hagi exhaurit  en cap cas el règim de permanència establert.

5.2.2. Estudiants a temps parcial:

a. En el primer curs acadèmic els estudiants han de matricular el nombre de crèdits especificats a la memòria de verificació del pla d'estudis, segons s'hi estableixi per a la dedicació a temps parcial.

b.En els cursos successius hauran de matricular el nombre total de crèdits especificats a la memòria de verificació, segons s'hi estableixi per a la dedicació a temps parcial més tots aquells crèdits del curs anterior no superats i necessaris per a l'obtenció del títol.

5.3. Modificacions de matrícula

La Universitat estableix abans de l'inici de cada curs acadèmic els terminis de modificació de la matrícula. Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

5.4. Renúncia a la matrícula per part de l'estudiant

L'estudiant pot renunciar a la matrícula en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de matriculació presentant una sol·licitud al Registre General.

És requisit imprescindible per a l'acceptació de la renúncia que l'estudiant hagi presentat la sol·licitud dins el termini establert i que hagi pagat l'import sencer de la matrícula. Un cop acceptada la renúncia, els seus efectes comptaran a partir de la data de la sol·licitud de renúncia de l'estudiant.

Acadèmicament, l'acceptació de la renúncia a la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat. La renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no comportarà en cap cas la devolució de l'import pagat per aquest concepte.

5.5. Conceptes i preus

L'import de la matrícula que han d'abonar els estudiants és el que resulta d'aplicar els preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya.

La Universitat pot establir altres preus per conceptes que aprovi el Consell Social, d'acord amb la normativa vigent.

Els estudiants han d'abonar l'import de l'assegurança escolar sempre que estiguin compresos en el camp d'aplicació d'aquesta d'acord amb la normativa vigent.

Els estudiants  que accedeixin als estudis de màster universitari amb un títol estranger de fora de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i no homologat hauran de pagar el preu públic corresponent en concepte d'estudi d'equivalència, d'acord amb la normativa vigent.

5.6. Ajuts i exempcions

Els estudiants que gaudeixin d'algun ajut o siguin beneficiaris d'alguna exempció de pagament de la matrícula previstos a la normativa vigent ho han d'acreditar en el procés de formalització de la matrícula.

Les condicions que donen dret a les exempcions del pagament total o parcial de la matrícula  s'han de complir en la data d'inici del curs acadèmic.

5.7. Règim econòmic de la matrícula

Pel que fa als preus, les bonificacions, la forma de pagament, les modificacions, les renúncies i les devolucions de les matrícules, és d'aplicació la normativa d'aquesta Universitat per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

5.8. Nombre mínim d'estudiants matriculats a una assignatura

El nombre d'estudiants per assignatura no pot ser inferior a 10, amb caràcter general. No obstant això, es poden continuar impartint assignatures amb un nombre d'estudiants inferior en el curs corresponent d'acord amb els criteris que ha d'establir el vicerector o vicerectora competent en matèria d'ordenació acadèmica, en els quals cal preveure les condicions específiques per a poder continuar oferint les assignatures en els cursos successius. (Vegeu la instrucció de 21 d'octubre del 2022 sobre la gestió de les assignatures amb baixa matrícula).

Article 6. Reconeixement de crèdits

6.1. Concepte

S'entén per reconeixement de crèdits  l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials de màster, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en ensenyaments diferents als efectes de l'obtenció del títol de màster universitari. 

6.2.   Reconeixement de l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments no oficials

L'experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda en forma de crèdits que computen als efectes de l'obtenció del títol de màster universitari, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En tot cas, no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de màster. El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora la seva qualificació per la qual cosa no computen als efectes de baremació de l'expedient.

No obstant això, els crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat en el paràgraf anterior o, si s'escau, poden ser objecte de reconeixements en la seva totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial. A aquest efecte, en la memòria de verificació del nou pla d'estudis proposat i presentat per a verificació s'hi ha de fer constar aquesta circumstància i s'hi ha d'adjuntar la informació i documentació que estableix la normativa vigent en matèria de reconeixement de crèdits.

6.3. Criteris de reconeixement de crèdits

Els criteris de reconeixement de crèdits seran els inclosos i justificats a la memòria de verificació del pla d'estudis.

6.4. Òrgans competents per al reconeixement de crèdits

El director o directora del departament responsable del màster universitari resoldrà les sol·licituds de reconeixements, a proposta d'un vocal de reconeixements per a cada màster, o per a un conjunt de màsters.

Aquest vocal serà designat, amb caràcter previ, pel director o directora del departament responsable del màster, entre el professorat doctor.

6.5. Lloc i terminis de presentació de les sol·licituds de reconeixement de crèdits

Les sol·licituds s'han d'adreçar al director o directora del departament i s'han de presentar al Punt d'Informació a l'Estudiant dins en el termini comprès entre l'1 de juliol i el 30 de novembre.

6.6. Documentació per a la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les sol·licituds de reconeixements de crèdits han d'expressar el detall de les assignatures de les quals es demana reconeixement, assenyalant la correspondència amb les assignatures a reconèixer, i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

- Certificat acadèmic on hi constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.

- Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.

- Fotocòpia dels programes o plans docents de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

- Resguard del pagament del preu per a l'estudi de la sol·licitud de reconeixements establert a la normativa vigent.

6.7. Constància a l'expedient acadèmic

L'assignatura figurarà com a reconeguda a l'expedient acadèmic un cop s'hagi matriculat.

Els crèdits que es reconeguin es faran constar a l'expedient de l'estudiant d'acord amb el que estableix la normativa  de qualificacions vigent en el moment de l'esmentat reconeixement de crèdits.

6.8. Preu de la sol·licitud de reconeixement i preu dels crèdits reconeguts

El  preu de la sol·licitud del reconeixement de crèdits serà l'establert a la normativa de preus públics aprovada per la Generalitat de Catalunya.

El preu dels crèdits reconeguts serà el que s'estableixi a la normativa d'aquesta universitat per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

Article 7. Transferència de crèdits

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials de nivell de màster universitari cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Article 8.  Pla Docent de l'Assignatura

El Pla Docent de l'Assignatura és l'instrument en el qual es defineix el model d'organització docent de l'assignatura. El Pla Docent té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat. Els continguts, terminis i altres aspectes del pla docent estan regulats a la normativa vigent específica.

Article 9. Permanència

El règim de permanència dels estudis de màster universitari és el que aprovi el Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Article 10. Avaluació dels coneixements. (Vegeu la instrucció de 4 de setembre del 2020 sobre compromís ètic i honradesa. Actuació davant un possible cas de còpia, plagi o frau i la instrucció de 21 de juliol de 2023 d'ús d'intel·ligència artificial).

L'avaluació dels coneixements dels estudiants es pot fer mitjançant examen final o bé, seguint un procés d'avaluació continuada.

Els professors responsables de cada assignatura han de fer públics, a l'inici de cada període  de docència, els mètodes i els criteris d'avaluació que aplicaran.

10.1. Règim dels exàmens finals

10.1.1. Període

Els exàmens, tant orals com escrits, s'han de fer, en finalitzar la docència, dins el període fixat per a aquesta finalitat en el calendari acadèmic.

10.1.2.  Règim de convocatòries

Es farà una única convocatòria d'examen per curs acadèmic per cada assignatura.

10.1.3. Exàmens orals

Els exàmens orals seran organitzats i avaluats per un tribunal format per tres professors nomenat a aquest efecte per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster. Per tal que quedi constància del contingut de l'examen i per tal de garantir-ne la conservació, els exàmens seran enregistrats en un suport apte per a la gravació i reproducció. (Vegeu la Resolució d'11 de març del 2011 per la qual es modifica la Instrucció 01/2004 de l'Arxiu de la Universitat, per la qual s'estableix el procediment per a l'eliminació d'exàmens i documents base de la qualificació)

10.2.  Règim de l'avaluació continuada

S'entén per avaluació continuada el conjunt de processos, instruments i estratègies didàctiques definides en el pla docent de l'assignatura aplicables de manera progressiva i integrada al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesta. Les evidències recollides han de facilitar a estudiants i docents indicadors significatius i periòdics sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment de les competències que s'hagin expressat com a objectius d'aprenentatge de l'assignatura.

L'avaluació continuada comprèn les assignatures que així ho prevegin en el pla docent de l'assignatura.

10.2.1 Contingut

Les assignatures que integrin sistemes d'avaluació continuada especificaran un mínim de tres fonts d'avaluació, així com els mecanismes i indicadors del progrés i de l'assoliment dels aprenentatges, la temporització prevista, els criteris per avaluar cada una de les activitats i el seu pes en el còmput global de la qualificació de l'assignatura.

10.2.2 Avaluació

Els mecanismes d'avaluació continuada emprats en el període lectiu de classes poden comprendre un pes, a efectes d'avaluació final, d'entre el 50 i el 100% del total de l'avaluació.

L'estudiant rebrà periòdicament informació dels resultats obtinguts en les activitats que configurin l'itinerari d'avaluació continuada. A tal efecte, s'empraran per difondre-la els mecanismes previstos en el pla docent de l'assignatura.

10.2.3. Qualificacions

Les assignatures amb avaluació continuada seguiran el sistema general de qualificacions fixat per la Universitat.

10.3. Avaluació del  treball de fi de màster

El màster universitari conclou amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de fi de Màster.

L'avaluació d'aquest treball correspon a un tribunal, nomenat per la comissió responsable del departament al qual pertanyi el màster, i que ha d'estar format per un mínim de tres membres del personal docent investigador (un president, un vocal i un secretari).

10.4. Conservació de les proves d'avaluació

Per tal d'assegurar la possibilitat de revisar les qualificacions, els professors estan obligats a guardar els exàmens o els documents sobre els quals es fonamenti la qualificació (inclosos els enregistraments) durant el període que hagi establert el secretari o secretària general de la Universitat, com a òrgan competent per fixar les condicions i calendari per a la conservació de les proves d'avaluació.

Article 11. Qualificacions

11.1 Sistema de qualificacions

L'estudiant ha de ser avaluat i qualificat, d'acord amb el que s'especifica al Pla Docent de l'Assignatura i segons la normativa vigent.

Els resultats obtinguts pels estudiants s'expressen en qualificacions numèriques d'acord amb l'escala establerta al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. (Vegeu la instrucció del vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants de 26 de gener de 2024 per al tractament de la menció de matrícula d'honor en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial).

11.2.  Revisió de les qualificacions

11.2.1. L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura.

11.2.2. Aquesta revisió es farà el dia i l'hora indicats pel professor o professora responsable de l'assignatura en lliurar les qualificacions provisionals. El resultat es comunicarà als estudiants per mitjà de la incorporació al seu expedient un cop tancada l'acta.

11.2.3. Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en els anteriors apartats, l'estudiant pot presentar una reclamació adreçada al director o directora del departament responsable del màster universitari, en el termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.

Dins el termini dels cinc dies naturals següents a la finalització del termini de presentació de la reclamació, una comissió, prèviament nomenada pel director o directora del departament del màster universitari, resoldrà la reclamació.

Abans d'emetre aquesta resolució, la comissió ha d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura.

La resolució de la reclamació exhaurirà la via administrativa.

Article 12. Incorporació dels crèdits a l'expedient acadèmic

Tots els  crèdits matriculats s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant.

Un cop superats els requisits mínims per obtenir el títol de màster universitari no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant aquelles assignatures optatives que no hagi superat.

Article 13. Pràctiques externes

Les pràctiques externes que desenvolupin els estudiants de màster universitari en el marc de la seva formació acadèmica es regiran per la normativa vigent en matèria de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants universitaris. Vegeu la Normativa reguladora dels convenis per a la realització de pràctiques de formació previstes als plans d'estudis de la UPF (Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993)

Article 14. Extinció de plans d'estudis

Les condicions per a l'extinció de plans d'estudis de màsters universitaris, així com la garantía per part de la Universitat del desenvolupament efectiu dels ensenyaments, seran els que s'hagin establert a la memòria de verificació de cada màster universitari.

Article 15. Expedició de títols oficials i de Suplement Europeu al Títol

Una vegada ha assolit els requisits necessaris, l'estudiant té el dret a sol·licitar l'expedició del títol de màster universitari i del suplement europeu al títol que l'acompanya.

Disposició addicional primera

En el cas dels màsters interuniversitaris, s'establirà en el conveni corresponent la normativa acadèmica que s'ha d'aplicar.

Disposició addicional segona

En casos de situacions excepcionals, degudament justificades, es faculta els directors perquè, respecte dels ensenyaments impartits al seu departament, puguin modificar el sistema d’avaluació i qualificació dels plans docents de les assignatures, i fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides si escau.

Disposició transitòria.

Als estudiants que haguessin iniciat ensenyaments de màster universitari conforme la normativa anterior, els continuarà essent d'aplicació la referida normativa. 

Disposició derogatòria.

Aquesta normativa deixa sense efecte les Normes acadèmiques dels Màsters Oficials, aprovada mitjançant acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2006. 

Disposició final primera.

En tot allò no previst en aquesta normativa, serà d'aplicació la normativa general reguladora dels ensenyaments oficials de màster universitari.

Disposició final segona.

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present normativa.