Visor de contenido web

Acord de Consell de Govern de 30 de maig del 2018

D’acord amb l’article 34 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, Orgànica d’Universitats, les universitats, conjuntament amb els títols oficials poden impartir ensenyaments que portin a l’obtenció d’altres títols.

D’acord amb l’article 14 de la Llei d’Universitats de Catalunya, l’educació superior al llarg de la vida ha de permetre una formació universitària i l’actualització de coneixements i habilitats, i defineix aquesta formació com element de l’espai europeu d’ensenyament superior.

L’article 160 dels Estatuts de la UPF estableix que correspon al Consell de Govern establir la denominació dels títols, els requisits d’accés i el procediment d’aprovació i de finançament i vetllar perquè l’oferta de programes, amb independència de l’òrgan acadèmic o instrumental de la Universitat que els gestioni, sigui coherent i complementària a la dels estudis oficials de postgrau que ofereix la UPF. També li correspon regular el format i el contingut dels títols i diplomes dels programes de formació al llarg de tota la vida. D’altra banda, els Estatuts estableixen que aquests ensenyaments es poden oferir amb caràcter interuniversitari i es poden desenvolupar en col·laboració amb altres institucions o entitats mitjançant conveni.

La normativa vigent a la UPF sobre aquesta matèria data de l’any 1991, i tot i que a la pràctica la majoria d’estudis propis s’han adequat els ensenyaments, cal establir a nivell normatiu diferents aspectes d’aquests ensenyaments per a garantir, tant als centres integrats com als centres adscrits a la UPF, l’assimilació en els requisits d’accés i nombre de crèdits al que estableix pels estudis oficials de màster el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i per ensems, el concepte de crèdit europeu establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.

Un altre objectiu de la nova norma és l’assegurament de la coherència de l’oferta formativa de la Universitat mitjançant l’assignació de la responsabilitat dels estudis propis de grau i postgrau als òrgans acadèmics responsables de l’àmbit corresponent, així com regular la seva participació en el procés d’aprovació d’aquests estudis propis.

Així mateix, la Universitat ha de garantir la qualitat acadèmica d’aquests ensenyaments que, malgrat la seva no oficialitat, tenen una gran demanda social i dels ocupadors i un prestigi que cal preservar. L’aprenentatge al llarg de tota la vida és un dels objectius de les universitats i per això cal establir uns procediments objectius de gestió tant pels centres integrats com pels centres adscrits. Aquests procediments han de permetre respondre de manera àgil a les demandes de formació acadèmica o professional.

Capítol I Estudis propis

Article 1.  Definició i estructura

1.1 Els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra són ensenyaments adreçats a donar una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials universitaris, que permeten l’obtenció de coneixements i habilitats, i que donen lloc a un títol propi de la Universitat. Poden tenir caràcter interuniversitari.

1.2 En funció de la seva durada, dels requisits d’accés i del títol propi a què donen lloc es classifiquen en:

 • Diplomes  i títols propis de nivell de grau , que donen lloc a un títol.
 • Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau, que donen lloc a un títol.
 • Altres estudis, que poden donar lloc a un certificat.

1.3 Els ensenyaments que condueixen a títols propis diferents dels previstos en aquesta normativa seran aprovats pel Consell de Govern.

1.4 Els títols propis de la UPF no poden portar confusió amb els títols oficials pel seu contingut ni poden portar una denominació coincident amb un títol oficial o amb especialitats reglades.

El reconeixement d’assignatures estarà subjecte al que regulin les normatives acadèmiques de la UPF.

Article 2. Els diplomes de grau i els cursos de grau

2.1 Els diplomes de grau són estudis de nivell de grau en els quals cal cursar un mínim de 60 ECTS. La seva durada serà, almenys, d’un curs acadèmic.

2.2 Els cursos de grau són estudis de nivell de grau amb una càrrega lectiva inferior a 60 ECTS i superior a 10 ECTS.

2.3 El títol a què donaran dret serà, en el cas dels diplomes de grau,  el de “Diploma d’Especialista en (nom del diploma) per la Universitat Pompeu Fabra”, i en els cursos de grau, el de “Curs d’Especialista en (nom del curs) per la Universitat Pompeu Fabra”

Article 3. Els màsters

3.1 Els màsters s'adrecen a aquelles persones que vulguin assolir una especialització acadèmica o professional en determinats àmbits del saber. Comprendran, com a mínim, 60 crèdits ECTS i la seva durada lectiva serà, almenys, d’un curs acadèmic.

3.2 El títol al que donarà dret serà el de “Màster en (nom del màster) per la Universitat Pompeu Fabra”.

Article 4. Els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau

4.1 Els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau són estudis amb la mateixa orientació i finalitat que els màsters, en els quals cal cursar un mínim de 30 crèdits ECTS, en el primer cas i de 10 crèdits ECTS en el cas del cursos de postgrau.

4.2 El títol a què donen dret serà, en el cas dels diplomes de postgrau, el de “Diploma de Postgrau en (nom del postgrau) per la Universitat Pompeu Fabra”, i en els Cursos de Postgrau, un títol lliurat per la Universitat que no podrà portar confusió amb els títols regulats en aquest article.

Article 5. Altres estudis

Amb el terme “altres estudis” s’entenen aquells cursos o activitats docents, que per les seves característiques no estan inclosos en els anteriors i que poden donar lloc a un certificat de superació o d’assistència.

Els "altres estudis" presentats pels centres integrats de la UPF es regiran per aquesta normativa. Els "altres estudis" presentats pels centres adscrits es regiran per les seves pròpies regulacions.

També s’inclouen en aquest epígraf els “Mínors”, com a formació complementària dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en una àrea de coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

Capítol II Organització i procediment d’aprovació

Article 6. Organització

6.1 Els estudis propis de la UPF s’organitzen per les unitats acadèmiques que els han proposat.

6.2 En el  cas d’estudis propis interuniversitaris s’estarà a allò que s’hagi previst en el conveni de col·laboració.

6.3 En el cas dels estudis propis proposats per centres adscrits, l’organització correspondrà als respectius centres sense perjudici d’establir convenis de col·laboració amb la UPF. En el cas que la proposta sigui conjunta de dos centres adscrits, un d’ells en serà l’organitzador i el que en faci tota la tramitació davant la UPF.

Article 7. Proposta i òrgans competents d’aprovació

7.1 Els Diplomes i cursos de grau són aprovats per la Comissió d’Ordenació Acadèmica a proposta de les unitats acadèmiques de la Universitat en el marc de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA), als efectes d’assegurar la coherència de l’oferta formativa d’aquell àmbit.

7.2 Els màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau són aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat a proposta de les unitats acadèmiques de la Universitat en el marc de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA), als efectes d’assegurar la coherència de l’oferta formativa d’aquell àmbit.

La proposta també pot procedir dels centres adscrits a la UPF. Així mateix, es podran atendre iniciatives d’altres entitats sempre que els ensenyaments permetin complementar l’oferta de la UPF. En ambdós casos el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència haurà de validar les propostes que provinguin dels centres adscrits i que hauran d’arribar amb l’informe favorable de l’òrgan corresponent del propi centre. El vicerector o vicerectora competent estudiarà les propostes conjuntament amb la persona responsable de la coordinació dels centres adscrits, amb l’informe previ favorable del responsable de l’UCA de l’àmbit vinculat a la proposta.

7.3  Els "altres estudis" són d'iniciativa del professorat i requereixen la conformitat del responsable de l’UCA corresponent. En el cas dels mínors la proposta i els òrgans competents d’aprovació seran aquells que reguli la seva normativa específica.

7.4 Correspon al Consell Social aprovar el preu de matrícula dels estudis propis organitzats per la Universitat. En el cas dels centres adscrits, l’aprovació del preu correspon al titular del centre.

7.5 La UPF farà pública l'oferta i difondrà la informació dels estudis propis que s'impartiran. Les unitats acadèmiques col·laboraran en aquesta activitat de promoció. La difusió i promoció dels “altres estudis” correspondrà a la unitat que els organitza.

En el cas dels centres adscrits, la promoció i difusió la faran el mateixos centres sense perjudici d’arribar a acords de col·laboració amb la UPF.

Article 8. Tramitació de les propostes

8.1. Les propostes diplomes i cursos de grau es presentaran davant la Comissió d’Ordenació Acadèmica, llevat casos excepcionals, abans del mes de març del curs anterior al qual es volen impartir.

8.2. Les propostes de màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau es presentaran davant la Comissió de Postgrau i Doctorat, en els mesos de novembre o març del curs anterior al qual es volen impartir.

Les propostes dels “altres estudis” s'hauran de comunicar als òrgans competents amb suficient antelació al seu inici.

Els centres adscrits faran arribar les seves propostes a la unitat de l’Àrea de Docència encarregada de la tramitació amb antelació suficient per a donar compliment al termini establert a l’apartat 8.1.

8.3 Les propostes de diplomes i cursos de grau, màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau aniran acompanyades d'una memòria que indicarà, com a mínim, la següent informació:

 1. Descripció del títol
 2. Justificació de la proposta
 3. Objectius
 4. Competències
 5. Requisits d’accés i admissió
 6. Planificació dels ensenyaments
 7. Personal acadèmic
 8. Recursos materials
 9. Aspectes econòmics (aquest punt no serà d’aplicació pels centres adscrits)

8.4 Les propostes, llevat de la dels “altres estudis” aniran acompanyades del vistiplau del responsable de l’estudi i del responsable de la UCA en la que es desenvolupi l’activitat o del responsable acadèmic del centre adscrit.

8.5 En cas de programes inteuniversitaris o amb altres entitats s’establiran els termes de la col·laboració en un conveni, que s’adjuntarà a la proposta, en el que caldrà contemplar els següents aspectes:

 • Els co-directors o coordinadors del programa.
 • La institució que portarà la gestió acadèmica i administrativa del programa i com s’establiran els procediments de gestió acadèmica que porten associats.
 • Les condicions econòmiques, amb indicació del pressupost global i per institució, el repartiment del cànon universitari, quan sigui el cas, i la liquidació i distribució de romanents.
 • El format del títol conjunt.

Article 9 Renovacions de propostes

Per a la renovació de les propostes de títols propis caldrà presentar una memòria de renovació en la que es recullin només els aspectes que queden modificats en relació a la memòria original i que afectin als apartats següents:

 1. Descripció del títol
 2. Justificació de la proposta
 3. Objectius
 4. Competències
 5. Requisits d’accés i admissió
 6. Planificació dels ensenyaments
 7. Personal acadèmic
 8. Recursos materials
 9. Aspectes econòmics (aquest punt no serà d’aplicació pels centres adscrits)

Article 10. Avaluació dels estudis.

Els responsables de l’organització de diplomes de grau, màsters o diplomes de postgrau realitzaran enquestes de valoració dels ensenyaments entre els matriculats, d’acord amb el model d’enquesta que estableixi la universitat, els resultats de la qual seran tramesos pel director o directora de l'estudi a l’òrgan acadèmic responsable

Capítol III Normes econòmiques

Article 11. Pressupost

11.1 Els estudis propis organitzats per la Universitat s'hauran d'autofinançar i hauran de presentar un avantprojecte de pressupost ajustat al model normalitzat.

Aquest avantprojecte contemplarà les condicions econòmiques acordades pels òrgans de govern de la Universitat pels estudis organitzats per unitats acadèmiques de la UPF i pels coorganitzats per la UPF i altres centres.

En el cas dels “altres estudis” hauran de comptar amb el vistiplau de les direccions del Campus on es realitzi l’activitat.

L’avantprojecte incorporarà la retribució per les activitats docents i de direcció d’estudis propis. Aquesta retribució no es podrà incrementar en funció del resultat econòmic del curs. Aquest avantprojecte haurà de preveure els costos d’expedició del títol.

Acabat el procés de matrícula o preinscripció, si és el cas, el director o directora de l'estudi propi presentarà un projecte de pressupost, ajustat al model normalitzat, que asseguri la seva viabilitat.

Els responsables de la iniciativa s’hauran de comprometre a ingressar, com a mínim, els recursos necessaris per fer front al cost de professorat i al canon corresponent, normalment un % dels ingressos, fixat per la normativa de canons.

Les diferents comissions encarregades de la tramitació autoritzaran l'inici d'activitats dels estudis a què fan referència els articles 2 i 3 d’aquesta normativa, que comporta l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit pressupostari.

Al final de cada curs acadèmic, el director o directora de l’estudi presentarà davant la gerència, per a la seva aprovació, la liquidació del pressupost de cada estudi.

Caldrà tendir a la col·laboració d'entitats externes per a la concessió de beques, la realització de pràctiques o qualsevol altre tipus de col·laboració. Serà requisit previ la signatura d'un conveni entre les parts que prevegi les aportacions econòmiques.

11.2. Els centres adscrits abonaran a la Universitat les tarifes per estudis propis i els seus estudiants abonaran el preu per tutela acadèmica dels estudis propis aprovades pel Consell Social, d’acord amb el procediment que s’estableixi.

Capítol IV Direcció dels estudis i professorat

Article 12. Direcció dels estudis

12.1 Cada estudi propi tindrà assignat un director o directora que serà responsable del manteniment de la qualitat de l’ensenyament i coordinarà el professorat i l’atenció personalitzada als alumnes.

12.2 La funció de director o directora recaurà en professors a temps complet de la UPF. En el cas dels centres adscrits haurà de ser un professor del centre o una persona degudament qualificada.

Article 13. Professorat

13.1 En el cas dels estudis propis organitzats pels centres integrats de  la Universitat, un mínim del trenta per cent del professorat de l’estudi ha de tenir dedicació a temps complet. En cas de no donar-se aquest mínim, caldrà justificar-ho.

13.2 Les activitats docents corresponents als estudis propis no computaran als efectes de la dedicació docent del professorat.

13.3 Els centres adscrits hauran de garantir un  professorat de qualitat  i amb experiència en la matèria impartida.

Capítol V Normes acadèmiques

Article 14. Normes d'admissió

14.1 Els diplomes i cursos de nivell de grau determinaran en cada cas els requisits previs de titulació o d’experiència professional

14.2 El títol de màster requerirà com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat  o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits) o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

14.3 Com a norma general, els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau requeriran com a requisit previ estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer o enginyera tècnic, arquitecte o arquitecta tècnic) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits)  o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. Excepcionalment es podrà proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat l'admissió de professionals relacionats amb la corresponent especialitat.

14.4 Tant als màsters com als diplomes i cursos de postgrau hi podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que els de cursar el títol propi corresponent.

14.5 Els requisits d’admissió als “altres Estudis” es regiran, si s’escau, per la seva normativa específica.

Article 15. Condicions de matrícula

15.1 Una vegada formalitzada la matrícula només serà admesa la renúncia per causes derivades de l’actuació de la universitat i només en aquest cas l’estudiant tindrà dret a la devolució de l’import de matrícula.

15.2 L'import a abonar en el cost dels crèdits reconeguts, en concepte de matrícula, serà proposat en la memòria pel director de l'estudi propi, si bé com a mínim serà del 25% de l'import de cada crèdit.

Article 16. Avaluació acadèmica

16.1 Per a l'obtenció dels títols propis de la UPF s'exigirà la superació, per mitjà del corresponent procés d'avaluació, dels estudis i activitats acadèmiques que el conformen. En el cas que s’estableixin terminis per a la superació del programa o per al lliurament de treballs caldrà fer-ho constar i fer-los públics, juntament amb el mètode d’avaluació, en el moment de la difusió dels estudis.

16.2 Es pot efectuar una avaluació global del seguiment del programa sense haver de qualificar cada una de les matèries o continguts que l’integrin.

Article 17. Reconeixement de crèdits

17.1 Els alumnes matriculats als estudis de postgrau a què fan referència els articles 2 i 3 d’aquesta normativa podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits cursats en altres estudis propis o oficials, ja sigui de la UPF o d'altres universitats, fins a un límit del 60% del total dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol.

17.2 Les sol·licituds seran resoltes de conformitat amb el procediment previst per al reconeixement de crèdits en els estudis oficials de grau i postgrau.

Article 18. Títols (Veure resolució de la vicerectora de 6 de març del 2020)

18.1 Una vegada formalitzades les actes de qualificació del curs se sol·licitarà al Servei de Gestió Acadèmica l'expedició dels títols, diplomes o certificats, segons correspongui, per a les persones que l'hagin superat.

Pel que fa als estudis organitzats pels centres adscrits, serà cada centre l’encarregat d’expedir els seus títols, diplomes o certificats.

L'expedició dels títols dels estudis propis gestionats conjuntament amb altres entitats es regirà per allò acordat al conveni de col·laboració.

18.2 Els títols dels programes de màster, els dels diplomes de postgrau i els dels cursos de postgrau incorporaran el següent contingut:

 • Logo de la UPF i del centre o centres adscrits, si s’escau
 • Nom de la unitat acadèmica responsable del curs.
 • Nivell acadèmic del programa (diploma o curs de grau, màster, diploma de postgrau o curs de postgrau)
 • Denominació del programa de postgrau, amb indicació de l'edició (curs o bienni acadèmic), si escau.
 • Nom i cognoms de l'estudiant.
 • Nombre de crèdits superats per l'estudiant (igual o superior al mínim exigit pel programa).
 • Lloc i data d'expedició del títol
 • Número de registre del títol expedit

18.3 Els títols de diploma de grau, màster i de diploma de postgrau es podran expedir en català, castellà i anglès, i d'acord amb les indicacions de la direcció dels estudis, en alguna de les altres llengües de la Unió Europea, per causa justificada i a sol·licitud escrita de la persona interessada.

18.4 Els títols portaran la signatures preimpresa del rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui, la signatura original del director o directora del programa i la de la persona titulada. En el cas de títols expedits pel centres adscrits, la signatura del director o directora del programa podrà ser substituïda per la del més alt càrrec acadèmic o càrrec administratiu del centre.

18.5 El preu específic a abonar pels estudiants per a l'expedició del títol propi de postgrau es considera abonat juntament amb el pagament de la matrícula. Nogensmenys, l'expedició de duplicats del títol donarà lloc al cobrament del preu públic que determini el Consell Social.

18.6 La Universitat portarà un registre del títols propis expedits pels centres integrats i pels adscrits.

18.7 Correspon al vicerector o vicerectora competent en matèria de docència l'autorització del format gràfic d'aquests títols.

Disposició addicional primera. Normes pressupostàries

La gestió econòmica i pressupostària que es deriva d'aquesta norma s'ha d'ajustar a les Bases d’execució del pressupost de la UPF del corresponent exercici.

Disposició addicional segona. Centres adscrits

Quan aquesta normativa fa referència a centres adscrits es refereix als centres docents d’ensenyament superior adscrits i als centres de recerca adscrits com instituts universitaris. 

Disposició addicional tercera. Procediment

El vicerector o vicerectora competent en matèria de docència dictarà d’acord amb les unitats administratives implicades el procediment i terminis anual per a la sol·licitud i resolució dels tràmits que afecten a aquesta normativa.

Disposició addicional quarta.  Qualitat

La Universitat establirà mecanismes d’avaluació de la qualitat dels estudis propis de màster i de postgrau. 

Disposició Derogatòria

Es deroguen les Normes que regulen els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra aprovades per Acord de la Comissió Gestora de 16 de setembre de 1991, 12 de maig de 1994 i de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000; l’Acord de la Junta de Govern de 6 de febrer del 2001 de regulació dels títols propis de la UPF; l’Acord de la Junta de Govern de 16 de febrer del 2000, que aprova la Normativa reguladora del procediment per a l'autorització dels estudis de postgrau dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF; i la darrera frase de l’apartat 7.4 de la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF, aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998.

Disposició Final. Entrada en vigor

Amb caràcter general, aquestes normes entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació. En el cas dels títols propis presentats pels Centres Adscrits, aquesta normativa serà d’aplicació en l’oferta acadèmica del curs 2019-20.